General Auction

by Hayward's Auction House Ltd (Formerly Plumblys)
January 23, 2013 10:00 AM NZST
Dunedin, NZ

1016 Lots

4: garden tools
Est: NZ$0 - NZ$0
7: framed print
Est: NZ$0 - NZ$0
14: garden hose & reel
Est: NZ$0 - NZ$0
19: woven flax bag
Est: NZ$0 - NZ$0
20: framed oil
Est: NZ$0 - NZ$0
22: garden fountain
Est: NZ$0 - NZ$0
25: wall mirror
Est: NZ$0 - NZ$0
30: framed print
Est: NZ$0 - NZ$0
31: framed print
Est: NZ$0 - NZ$0
33: garden tools
Est: NZ$0 - NZ$0
34: garden tools
Est: NZ$0 - NZ$0
46: Falconware vase
Est: NZ$0 - NZ$0
55: 3 trios, etc
Est: NZ$0 - NZ$0
60: world globe
Est: NZ$0 - NZ$0
62: small floor mat
Est: NZ$0 - NZ$0
66: 3 heaters
Est: NZ$0 - NZ$0
71: garden tools, etc
Est: NZ$0 - NZ$0
73: 2 patio chairs
Est: NZ$0 - NZ$0
78: pick axe & grubber
Est: NZ$0 - NZ$0
85: framed print
Est: NZ$0 - NZ$0
86: tin trunk
Est: NZ$0 - NZ$0
91: fire grates, etc
Est: NZ$0 - NZ$0
97: box of odds
Est: NZ$0 - NZ$0
98: box of odds
Est: NZ$0 - NZ$0
99: box of odds
Est: NZ$0 - NZ$0
104: small tin trunk
Est: NZ$0 - NZ$0
106: boxed LPs
Est: NZ$0 - NZ$0
108: deck chair
Est: NZ$0 - NZ$0
125: box of hand tools
Est: NZ$0 - NZ$0
128: sad iron, etc
Est: NZ$0 - NZ$0
129: engineer's vice
Est: NZ$0 - NZ$0
134: garden tools
Est: NZ$0 - NZ$0
135: Stihl chainsaw
Est: NZ$0 - NZ$0
137: Cobra chainsaw
Est: NZ$0 - NZ$0
138: Homelite chainsaw
Est: NZ$0 - NZ$0
140: roll of underlay
Est: NZ$0 - NZ$0
149: herbicide, etc
Est: NZ$0 - NZ$0
157: various jacks
Est: NZ$0 - NZ$0
160: garden seat
Est: NZ$0 - NZ$0
161: electric chainsaw
Est: NZ$0 - NZ$0
169: fridge
Est: NZ$0 - NZ$0
177: framed print
Est: NZ$0 - NZ$0
178: framed print
Est: NZ$0 - NZ$0
179: framed oil
Est: NZ$0 - NZ$0
192: box of books
Est: NZ$0 - NZ$0
198: trios, etc
Est: NZ$0 - NZ$0