WELCOME TO INVALUABLE
Be the first to know about
the latest online auctions.
Please enter a valid email address (name@host.com)
Sign Up »
PS: We value your privacy
Thank you!
 
 
Want to learn more
about online auctions?
Take a Quick Tour »
 
Invaluable cannot guarantee the accuracy of translations through Google Translate and disclaims any responsibility for inaccurate translations.
Show translation options
Auction Description for Zezula: 53rd Auction of Antiques and Objects of Art.
Viewing Notes:
BRNO, Auction House Zezula, 142c Hlinky Street 5.-8. 12. 2016, from 12 a.m. until 7 p.m. 3.-4. 12., 9. 12. 2016, from 12 a.m. until 5 p.m.
Sale Notes:
Bid Live! online with Invaluable or Artfact. www.invaluable.com/auction-house-zezula

53rd Auction of Antiques and Objects of Art. (553 Lots)

by Auction House Zezula


553 lots | 552 with images

December 10, 2016

Live Auction

603 00 BRNO, Czech Republic

Sort by:  
Lots with images first
Per page:  
Franz Fiedler (1885-1956)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Franz Fiedler (1885-1956) LYING NUDE. C. 1925. Vintage bromoil print, 185x452 mm, mounted on board, signed in pencil on board, annotated by the title and name of the photographer (label) on the verso, 450x675 mm (with board). Framed, glazed. Franz Fiedler (1885-1956) LEŽÍCÍ AKT. Kolem r. 1925. Bromolejotisk, původní autorská zvětšenina, 185x452 mm, původní adjustace na kartonu, na němž tužkou signováno, zezadu nálepka se strojopisem názvu díla a autora, celkový rozměr 450x675 mm. Rámováno, zaskleno. Franz Fiedler (1885-1956) LIEGENDER AKT. Um 1925. Bromöldruck, vintage, 185x452 mm, ursprüngliche Adjustierung auf Karton, darauf mit Bleistift signiert, Verso Etikette mit Titel und Namens des Künstlers (Schreibmaschinenschrift), Gesamtmaße 450x675 mm. Gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Miroslav Tichý (1926-2011)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Miroslav Tichý (1926-2011) ON THE POOL. Vintage gelatin silver print, 159x85 mm. Miroslav Tichý (1926-2011) NA KOUPALIŠTI. Černobílá fotografie na papíře, 159x85 mm. Miroslav Tichý (1926-2011) AUF SCHWIMMBAD. Schwarzweißfotografie auf Papier, 159x85 mm.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Miroslav Tichý (1926-2011)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Miroslav Tichý (1926-2011) AT THE DOOR. Vintage gelatin silver print, 161x91 mm. Miroslav Tichý (1926-2011) U DVEŘÍ. Černobílá fotografie na papíře, 161x91 mm. Miroslav Tichý (1926-2011) AM TÜRE. Schwarzweißfotografie auf Papier, 161x91 mm.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Miroslav Tichý (1926-2011)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Miroslav Tichý (1926-2011) IN THE STORE. Vintage gelatin silver print, 161x127 mm. Miroslav Tichý (1926-2011) V PRODEJNĚ. Černobílá fotografie na papíře, 161x127 mm. Miroslav Tichý (1926-2011) IM GESCHÄFT. Schwarzweißfotografie auf Papier, 161x127 mm.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Josef Sudek (1896-1976)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Josef Sudek (1896-1976) UNTITLED. Vintage ferrotyped gelatin silver print, 135x104 mm (152x111 mm), photographer‘s stamp on the verso. Silver mirroring in the darks. Mounted. Josef Sudek (1896-1976) BEZ NÁZVU. Černobílá bromostříbrná fotografie na lesklém papíru, 135x104 mm (152x111 mm), na rubu autorské razítko. V tmavých partiích vystupující stříbro. Paspartováno. Josef Sudek (1896-1976) OHNE TITEL. Silbergelatineabzug auf Glanzpapier, 135x104 mm (152x111 mm), Verso Künstlerstempel. In dunklen Partien steigende Silber. Passepartout.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
CONVOLUTE OF RELIGIOUS DOCUMENTS

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: CONVOLUTE OF RELIGIOUS DOCUMENTS 17th – 19th century. Charter of Prague Archbishop Jan Bedřich z Valdštejna related to the Dean in Poděbrady Jan Samuel Borovanský. Prague, March 25, 1684, Archbishop seal under paper cover, signed by the Archbishop and Jan František Liepure, his chancellor. Epistle „Gebrauch, Krafft, und Würckung derer auss Wachs verfertigten, und von Ihro Päbstlich. Heiligkeit geweyhten und geheiligten so genannten Agnus Dei“, about the use, power and effect of wax medallions with the image of the Lamb of God, consecrated by the Pope and protecting against dander and natural disasters. Printed in Prague in archbishop bookprinting in 1762, translated to German from the original published in Rome in 1740 and 1759. Certificate of authenticity for the relics of Saint Otylia. Prague, Mai 12, 1762, two seals under paper cover (one of them belongs to Prague archbishop Jan Mořic Gustav Earl Manderscheid-Blankenheim), signed by archbishop chancellor Benedict. Clausula Religionis, oath of loyality to the Catholic religion (in Chrudim). „Clausula religionis, kteroužto práva, neb soudcové, a přísežní ve všech poddacích neb vrchnostlivých městech, městečkách a vesnicích v království českém, kdykoliv by renovirováni a na obyčejnou právní přísahu bráni byli, tolikéž a bezelstně přísahati a k tomu od vrchnosti konečně při držáni býti mají.” Printed page with handwritten note „Jeho Milosti Czísařske královskému Richtarzi a Wzacztnemu Magistratu tohoto Miesta Chrudimie, aneb Zrizenemu duchovnimu Sprawczy“, dated on the reverse in pencil „19 Januarii 1765“. Udělení fakult zpovědníka ve městě Praze a celé arcidiecézi pro augustiniána Eustachia Dworzaka, April 5, 1769, seal under paper cover of Antonín Petr Příchovský z Příchovic, Prague Archbishop. Admission document (with member status) into the fraternity „S. Michaels-Erz-Bruderschafft“ in Josephsburg near München, February 20, 1774, Josephus Joachim Wich, der Zeit Weyßenschreiber der Herrschaft Nachod, printed in München in 1772, seal under paper cover. Pastoral letter of Bishop in Litoměřice Vincenc Eduard Milde. Litoměřice, March 20, 1826. Six pages of printed text. Wincenc Eduard milostj Božj biskup litoměřický / Wssem wěřjcjm Swé dyecézi spasitedlné požehnáni. Domownj požehnánj přehořkého umučenj Pána nasseho Ježisse Krista. List Karla Bellmanna w Praze. 1857. KONVOLUT CÍRKEVNÍCH PÍSEMNOSTÍ 17. – 19. stol. Listina pražského arcibiskupa Jana Bedřicha z Valdštejna týkající se děkana v Poděbradech Jana Samuela Borovanského. V Praze, 25. března 1684, opatřeno arcibiskupskou pečetí pod papírovým krytem, spolu s arcibiskupem podepsán Jan František Liepure, jeho kancléř.Epištola „Gebrauch, Krafft, und Würckung derer auss Wachs verfertigten, und von Ihro Päbstlich. Heiligkeit geweyhten und geheiligten so genannten Agnus Dei“, tj. o užívání, moci a působení voskových medailonků s obrazem Beránka Božího, svěcených papežem a chránící proti nebezpečí a přírodním katastrofám, tištěno v Praze v arcibiskupské knihtiskárně roku 1762, do němčiny přeloženo z originálu vydaného v Římě knihtiskárnou apoštolské komory v roce 1740 a 1759.Autentika k ostatkům sv. Otýlie. V Praze 12. května 1762, opatřeno dvěma pečetěmi pod papírovým krytem (jedna z nich patří pražskému arcibiskupovi Janu Mořici Gustavu hraběti Manderscheid-Blankenheim) a podpisem arcibiskupského kancléře Benedicta. Clausula Religionis, přísaha věrnosti katolickému vyznání (ve městě Chrudimi). Clausula religionis, kteroužto práva, neb soudcové, a přísežní ve všech poddacích neb vrchnostlivých městech, městečkách a vesnicích v království českém, kdykoliv by renovirováni a na obyčejnou právní přísahu bráni byli, tolikéž a bezelstně přísahati a k tomu od vrchnosti konečně při držáni býti mají. Tištěný list s rukopisnou poznámkou „Jeho Milosti Czísařske královskému Richtarzi a Wzacztnemu Magistratu tohoto Miesta Chrudimie, aneb Zrizenemu duchovnimu Sprawczy“, na rubu tužkou dat. „19 Januarii 1765“. Udělení fakult zpovědníka ve městě Praze a celé arcidiecézi pro augustiniána Eustachia Dworzaka, 5. dubna 1769, opatřeno pečetí (pod papírovým krytem) Antonína Petra Příchovského z Příchovic, pražského arcibiskupa. Přijímací listina (se statuty pro členy) do bratrstva „S. Michaels-Erz-Bruderschafft“ v Josephsburgu u Mnichova, 20. února 1774, Josephus Joachim Wich, der Zeit Weyßenschreiber der Herrschaft Nachod, tištěno v Mnichově 1772, opatřeno pečetí pod papírovým krytem. Pastýřský list litoměřického biskupa Vincence Eduarda Mildeho. V Litoměřicích, 20. března 1826. 6 str. tištěný text. Wincenc Eduard milostj Božj biskup litoměřický / Wssem wěřjcjm Swé dyecézi spasitedlné požehnáni. Domownj požehnánj přehořkého umučenj Pána nasseho Ježisse Krista. List Karla Bellmanna w Praze. 1857. KIRCHENSCHRIFT KONVOLUT 17. – 19. Jh. Urkunde des Prager Erzbischofs Johann Friedrich von Waldstein in Bezug auf Dekan in Podiebrad Johann Samuel Borovanský. In Prag, den 25. März 1684, mit erzbischöflichem Siegel unter Papier, gemeinsam unterzeichnet von seinem Kanzler Johann Franz Liepure.Epistel „Gebrauch, Krafft, und Würckung derer auss Wachs verfertigten, und von Ihro Päbstlich. Heiligkeit geweyhten und geheiligten so genannten Agnus Dei“, gedruckt in Prag in erzbischöflicher Buchdruckerei in 1762, in Deutsch übersetzt aus Original, das in Rom in 1740 und 1759 von Buchdruckerei der Apostelkammer herausgegeben wurde.Autentica zur Reliquien der hl. Ottilie. In Prag den 12. Mai 1762, zwei Siegel unter Papier (des Prager Erzbischofs Johann Moritz Gustav Graf Manderscheid-Blankenheim) und Unterzeichnung des erzbischöflichen Kanzlers Benedict. Clausula Religionis, Treueeid zur katholischen Religion (in der Stadt Chrudim). Clausula religionis, kteroužto práva, neb soudcové, a přísežní ve všech poddacích neb vrchnostlivých městech, městečkách a vesnicích v království českém, kdykoliv by renovirováni a na obyčejnou právní přísahu bráni byli, tolikéž a bezelstně přísahati a k tomu od vrchnosti konečně při držáni býti mají. Druck mit handgeschriebener Notiz „Jeho Milosti Czísařske královskému Richtarzi a Wzacztnemu Magistratu tohoto Miesta Chrudimie, aneb Zrizenemu duchovnimu Sprawczy“, Verso mit Bleistift datiert „19 Januarii 1765“. Erteilung Fakultäten des Beichtvaters in der Stadt Prag und der ganzen Erzdiözese für den Augustiner Eustachius Dworzak, den 5. April 1769, mit Siegel (unter Papier) von Anton Peter Příchovský von Příchovice, Prager Erzbischof. Aufnahmeliste (mit Statuten für Mitglieder) in den „S. Michaels-Erz-Bruderschafft“ in Josephsburg bei München, den 20. Februar 1774, Josephus Joachim Wich, der Zeit Weyßenschreiber der Herrschaft Nachod, gedruckt in München in 1772, mit Siegel unter Papier. Hirtenbrief des Leitmeritzer Bischofs Vincenz Eduard Milde. In Leitmeritz, den 20. März 1826. 6 S. gedruckter Text. Wincenc Eduard milostj Božj biskup litoměřický / Wssem wěřjcjm Swé dyecézi spasitedlné požehnáni. Domownj požehnánj přehořkého umučenj Pána nasseho Ježisse Krista. List Karla Bellmanna w Praze. 1857.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
DISCHARGE LIST FROM ARMY, ARREST WARRANT

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: DISCHARGE LIST FROM ARMY, ARREST WARRANT 1763, 1849. Discharge list from K. K. army of a field soldier from supply section Georg Potze von Wilstein (?). Single man, 35 years old, after 5 years of service. Signed by Johan Rochel (Proviant Comissarius und Proviant fuhrweesens Director). On the outside in ink „feldt Proviant fuhrweeßen Abschiedt für den Georg Potz auß Wollstein“ and „Iglau cahsiert den ? July 1763“. Sheet with printed German text with notes in ink and seal under paper cover. Arrest Warrant of a law student „Zatykač k pronásledowání posluchače práw, dne 10. května 1849 z Prahy uprchlého, zločinu zemězrády práwně obwiněného, Jana Rittiga, se studentským názwem Brutus. (...) Od wyšetřující wojenské komissí na k. hradě w Praze dne 10. čerwna 1849.” Double-page with printed text in Czech and German (two copies). PROPOUŠTĚCÍ LIST Z ARMÁDY A ZATYKAČ 1763, 1849. Propouštěcí list z K. K. armády vojína polního zásobovacího oddílu Georga Potze von Wilstein (?). Muž svobodný, 35letý, po 5 letech služby. Podepsán Johan Rochel (Proviant Comissarius und Proviant fuhrweesens Director). Na vnější straně perem „feldt Proviant fuhrweeßen Abschiedt für den Georg Potz auß Wollstein“ a „Iglau cahsiert den ? July 1763“. List s tištěným německým textem, doplněný záznamy psanými perem a pečetí pod papírovým krytem. Zatykač k pronásledowání posluchače práw, dne 10. května 1849 z Prahy uprchlého, zločinu zemězrády práwně obwiněného, Jana Rittiga, se studentským názwem Brutus. (...) Od wyšetřující wojenské komissí na k. hradě w Praze dne 10. čerwna 1849. Dvojlist s tištěným textem v českém a německém jazyce (ve 2 exemplářích). ENTLASSUNGSBLATT UND HAFTBEFEHL 1763, 1849. Entlassungsblatt aus dem K. K. Armee für den Soldat Georg Potz von Wilstein (?). Signiert von Johan Rochel (Proviant Comissarius und Proviant fuhrweesens Director). Auf der Außenseite mit Feder: „feldt Proviant fuhrweeßen Abschiedt für den Georg Potz auß Wollstein“ und „Iglau cahsiert den ? July 1763“. Gedruckter deutscher Text, federgeschriebene Notizen und Siegel unter Papier. Zatykač k pronásledowání posluchače práw, dne 10. května 1849 z Prahy uprchlého, zločinu zemězrády práwně obwiněného, Jana Rittiga, se studentským názwem Brutus. (...) Od wyšetřující wojenské komissí na k. hradě w Praze dne 10. čerwna 1849. Doppelblatt mit gedrucktem Text in tschechischer und deutscher Sprache (in 2 Exemplaren).

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Stephan Kohlneder

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Stephan Kohlneder APPRENTICESHIP CERTIFICATE WITH VEDUTA OF BRNO. 1822 (1808). Apprenticeship certificate of Simon Zahradnik, released 15. 4. 1822. Woodcut on paper, ink, seal under paper cover and seal in red wax, 332x384 mm (mount aperture). In upper part woodcut with veduta of Brno marked „Brünn bei Stph. Kohlneder. 1808.“. Mounted, framed, glazed. Stephan Kohlneder VÝUČNÍ LISTINA S VEDUTOU BRNA. 1822 (1808). Výuční list tovaryše Simona Zahradnika, vydaný 15. 4. 1822. Dřevoryt na papíře doplněný záznamy psanými perem, pečetí pod papírovým krytem a pečetí v červeném vosku, 332x384 mm (výřez pasparty). V horní části listu dřevoryt s vedutou Brna zn. „Brünn bei Stph. Kohlneder. 1808.“. Paspartováno, rámováno, zaskleno. Stephan Kohlneder GESELLENBRIEF MIT VEDUTE VON BRÜNN. 1822 (1808). Gesellenbrief des Handwerkgesellen Simon Zahradnik, herausgegeben am 15. 4. 1822. Holzstich auf Papier mit federgeschriebenen Notizen, Siegel unter Papier und Siegel in rotem Wachs, 332x384 mm (Passepartout-Ausschnitt). Im oberen Teil des Blattes Holzstich mit Vedute von Brünn, bezeichnet: „Brünn bei Stph. Kohlneder. 1808.“. Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
LIFE INSURANCE (SLAVIA)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: LIFE INSURANCE (SLAVIA) 1944. Slavia, insurance bank, Prague. Double page in larger format with illustration by Alphonse Mucha on the front page, folded, in the name of Jiří Skála, stoker in ČMD, two signatures in ink, in Prague 11th of March 1944. ŽIVOTNÍ POJISTKA (SLAVIA) 1944. Slavia, vzájemně pojišťovací banka, Praha. Dvojlist většího formátu s ilustrací Alfonse Muchy na přední straně, překládaný, pojistka na jméno Jiří Skála, topič ČMD, dva perem psané podpisy, v Praze dne 11. března 1944. LEBENSVERSICHERUNG (SLAVIA) 1944. Slavia, gegenseitige Versicherungsbank, Prag. Großformatiges Doppelblatt mit Illustration von Alfons Mucha auf der Vorderseite, gefaltet, Sicherung auf Namen Georg Skala, Heizer ČMD, zwei federgeschriebene Unterschriften, in Prag den 11. März 1944.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
VELISLAV BIBLE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: VELISLAV BIBLE Facsimile published in 2007 by Archa 90 in 799 copies. Original manuscript of the illustrated Bible created between 1325-1349 includes a set of colored line drawings (747 illustrations of the Olf Testament, the Gospels, the Acts of the Apostles, the Apocalypse and The Legend of Saint Wenceslas) with short text. It was probably created in the order of Velislav, notary in office of Emperor Charles IV. Leather cover, fittings. VELISLAVOVA BIBLE Faksimile vydaná v r. 2007 nakladatelstvím Archa 90 v nákladu 799 výtisků. Původní rukopis ilustrované Bible vytvořené mezi lety 1325-1349 obsahuje soubor kolorovaných perokreseb (747 ilustrací odpovídajících začátku Starého zákona, části evangelií a Skutků apoštolských, celé Apokalypse a Legendě o sv. Václavovi) doprovázených stručným textem. Vznikla pravděpodobně na objednávku Velislava, notáře v kanceláři císaře Karla IV. Kožená vazba, kování. VELISLAUS-BIBEL Faksimile der Bibel herausgegeben im Jahr 2007 vom Verlag Archa 90 in Auflage von 799 Drucken. Ursprünglicher Handschrift der illustrierten Bibel, die zwischen 1325-1349 entstand, enthält Zyklus von kolorierten Federzeichnungen (747 Illustrationen zum Anfang des Alten Testaments, Teil der Evangelien und Apostelgeschichten, ganzer Apokalypse und Legende vom hl. Wenzel) begleitet von kurzem Text. Die Bibel entstand wahrscheinlich als Bestellung von Velislaus, Notar der Kaiserkanzlei Carl IV. Ledereinband mit Beschlag.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
NOVUM TESTAMENTUM

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: NOVUM TESTAMENTUM Paris, 1549 (cover 1560). Tes kaines diathekes apanta. Nouum Testamentum, ex Bibliotheca regia. Lvtetiae. Ex officina Roberti Stephani typographi Regii, typis Regiis. M. D. X L I X. 528, 361, [3] s. Renaissance binding with blind embossing, wooden boards covered with leather, damaged, torn on the spine, clasps and buckles missing, marked by initials M.G.W. and dated 1560. Written in Greek, Latin marginals, partially colored (probably in the late 17th century). NOVUM TESTAMENTUM Paříž, 1549 (vazba 1560). Tes kaines diathekes apanta. Nouum Testamentum, ex Bibliotheca regia. Lvtetiae. Ex officina Roberti Stephani typographi Regii, typis Regiis. M. D. X L I X. 528, 361, [3] s. Renesanční slepotisková vazba, dřevěné desky potažené kůží, poškozená, na hřbetu natržená, spony a přezky chybí, zn. iniciály M.G.W. a dat. 1560. Psáno řecky, latinské marginálie, částečně kolorováno (pravděpodobně v pozdním 17. stol.). NOVUM TESTAMENTUM Paris, 1549 (Einband 1560). Tes kaines diathekes apanta. Nouum Testamentum, ex Bibliotheca regia. Lvtetiae. Ex officina Roberti Stephani typographi Regii, typis Regiis. M. D. X L I X. 528, 361, [3] S. Renaissance Blinddruck-Einband, Holzplatten mit Leder bezogen, beschädigt, Rücken gerissen, fehlende Schnallen und Schließen, bezeichnet mit Initialen „M.G.W.“ und datiert 1560. In griechischer Sprache, lateinische Marginalien, tlw. koloriert (wahrscheinlich im späten 17. Jh.).

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Sebastian Münster (1488-1552)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Sebastian Münster (1488-1552) CZECH COSMOGRAPHY. Prague, 1554. Kozmograffia Cžeská: To gest wypsánij | o položenij Kragin neb Zemij y Obyčegijch Národuow wsseho Swieta | a Hystorygij podlé Počtu Leth naněm zběhlých | prwé nikdá tak pospolku w žádném Jazyku newidaná. Cum Gratia e[t] Priuilegio Sacre Regie Maiestatz. (Wytisstiena a dokonána gest Knijha tato w Praze | w Pátek den Powyssenij Swatého Křijže Létha Pánie Tisýcýho | Pětistého | Padesátého Cžtwrtého [=1554]: Jan Kosořsky z Skosoře. [2], DCCCLXXXV [=885] pages. Wood binding in good condition, on the spine red title „Münster / Kosmograf. / Cžeská / 1554“, bookplate of F. A. Šubert. Title page and a few other pages missing. Some pages missing numbering (they are cut on the top), some of them are restored. Missing vedutas of Prague, Vienna and others. Sebastian Münster (1488 -1552) KOSMOGRAFIE ČESKÁ. Praha, 1554. Kozmograffia Cžeská: To gest wypsánij | o položenij Kragin neb Zemij y Obyčegijch Národuow wsseho Swieta | a Hystorygij podlé Počtu Leth naněm zběhlých | prwé nikdá tak pospolku w žádném Jazyku newidaná. Cum Gratia e[t] Priuilegio Sacre Regie Maiestatz. (Wytisstiena a dokonána gest Knijha tato w Praze | w Pátek den Powyssenij Swatého Křijže [= 14. září] Létha Pánie Tisýcýho | Pětistého | Padesátého Cžtwrtého [=1554]: Jan Kosořsky z Skosoře. [2], DCCCLXXXV [=885] listů. Pevná dřevěná vazba potažená kůží je v dobrém stavu, na hřbetu červený nápis „Münster / Kosmograf. / Cžeská / 1554“, na předním přídeští ex libris F. A. Šuberta. Chybí list titulní a několik dalších listů. U některých listů chybí číslování (listy nahoře seříznuty), část listů je poškozená a restaurovaná. Chybějící veduty Prahy, Vídně a další. Cosmographiae universalis Sebastiana Münstera (1489-1552) vyšla poprvé r. 1544. Do češtiny ji přeložil Zikmund z Púchova († 1584). Překlad je volný, takže česká edice Kosmografie obsahuje překladatelovy změny i doplňky (druhá polovina práce je tak více prací Zikmunda z Púchova než Münsterova). Text popisuje tehdy známé země a národy s jejich dějinami, kulturní historií a etnografií. Ve svých komentářích se Zikmund z Púchova staví za reformu upadající křesťanské společnosti. Speciální roli v této obnově církve přikládá habsburskému rodu, staví se za rekatolizační politiku Ferdinanda I. a vyzdvihuje význam poslání k ochraně křesťanstva proti Turkům. Uprostřed textu obsahuje kniha dřevorytové ilustrace, avšak po výtvarné stránce je české vydání chudší. Sebastian Münster (1488 -1552) TSCHECHISCHE COSMOGRAPHIA. Prag, 1554. Kozmograffia Cžeská: To gest wypsánij | o položenij Kragin neb Zemij y Obyčegijch Národuow wsseho Swieta | a Hystorygij podlé Počtu Leth naněm zběhlých | prwé nikdá tak pospolku w žádném Jazyku newidaná. Cum Gratia e[t] Priuilegio Sacre Regie Maiestatz. (Wytisstiena a dokonána gest Knijha tato w Praze | w Pátek den Powyssenij Swatého Křijže [= 14. září] Létha Pánie Tisýcýho | Pětistého | Padesátého Cžtwrtého [=1554]: Jan Kosořsky z Skosoře. [2], DCCCLXXXV [=885] Blätter. Holzeinband mit Leder bezogen, in gutem Zustand, auf dem Rücken roter Inschrift: „Münster / Kosmograf. / Cžeská / 1554“, auf vorderem End-Blatt Exlibris F. A. Šubert. Fehlendes Titelblatt und einige andere Blätter. Einige Blätter ohne Nummerierung (Blätter oben abgeschnitten), einige Blätter beschädigt und restauriert. Fehlende Veduten von Prag, Wien und andere.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Laurentius Surius (1522-1578)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Laurentius Surius (1522-1578) KURTZE CHRONICK. Köln an Rhein, 1568 (cover 1614). Kurtze Chronick oder Beschreibung der vornembsten händeln vnd geschichten, so sich beide in Religions vnd weltlichen sachen, fast in der gantzen Welt zugetragen, vom Jar vnseers liebe[n] Herre[n] M.D. biss auff das Jar M.D.LXVIII. (...) Getruckt zu Cöln, durch Gerwinum Calenium, vnd die Erben etwan Johan Quentels, im jar M.D.LXVIII. [6], 377 pages. On title page woodcut with Samson and lion. Renaissance binding with blind embossing in good condition, marked by initials HR and dated 1614, paper labels on the spine, twisted Renaissance buckles. Laurentius Surius (1522-1578) KURTZE CHRONICK. Kolín nad Rýnem, 1568 (vazba 1614). Kurtze Chronick oder Beschreibung der vornembsten händeln vnd geschichten, so sich beide in Religions vnd weltlichen sachen, fast in der gantzen Welt zugetragen, vom Jar vnseers liebe[n] Herre[n] M.D. biss auff das Jar M.D.LXVIII. (...) Getruckt zu Cöln, durch Gerwinum Calenium, vnd die Erben etwan Johan Quentels, im jar M.D.LXVIII. [6], 377 listů. Na titulní straně dřevořez Samsona otvírajícího rukama lví tlamu. Renesanční slepotisková vazba v dobrém stavu, zn. monogramem HR a letopočtem 1614, na hřbetu papírové štítky, tordované renesanční spony. Laurentius Surius (1522-1578) KURTZE CHRONICK. Köln am Rhein, 1568 (Einband 1614). Kurtze Chronick oder Beschreibung der vornembsten händeln vnd geschichten, so sich beide in Religions vnd weltlichen sachen, fast in der gantzen Welt zugetragen, vom Jar vnseers liebe[n] Herre[n] M.D. biss auff das Jar M.D.LXVIII. (...) Getruckt zu Cöln, durch Gerwinum Calenium, vnd die Erben etwan Johan Quentels, im jar M.D.LXVIII. [6], 377 Blätter. Auf dem Titelblatt Holzschnitt mit Samson. Renaissance Blinddruckeinband in gutem Zustand, monogrammiert „HR“ und datiert 1614, auf dem Rücken Papieretiketten, verdrehte Renaissance-Schnallen.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Johannes Despauterius (ca 1460/80-1520), Sebastian Novimola (1533-1585)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Johannes Despauterius (ca 1460/80-1520), Sebastian Novimola (1533-1585) GRAMMATICA. 16th century. Ioannis Despavterii Ninivitae Grammaticæ institutionis libri septem, unà cum carminum eiusdem succincta enucleatione, & dictionum compendiaria interpretatione per Sebastianum Duisburgensem in compendium redacti. Coloniae 1534. [238] s. Titulní list chybí. Syntaxis Ioannis Despavterii Ad. Sebastiano Nouimola Duisburgensi in absolutissimam methodum redacta. Dilingae. [160] p. Vtilissimvs de signis de gradvvm comparationis proprietate, ac de numeris libellus, ex Despauteriana Syntaxi, per Sebastianum Duisburgensem collectus. [24] p. Ioannis Despavterii prosodia et ars versificatoria. [86] p. Renaissance binding with blind embossing, wooden boards covered with leather, damaged, the spine in parchment with label „Despauteri Grammatica“, two clasps and buckles missing (upper clasp fragmentary). Bookplate of Mojmír Helcelet, label documenting removal from his library 1. VI. 1937. Johannes Despauterius (ca 1460/80-1520), Sebastian Novimola (1533-1585) GRAMMATICA. 16. stol. Ioannis Despavterii Ninivitae Grammaticæ institutionis libri septem, unà cum carminum eiusdem succincta enucleatione, & dictionum compendiaria interpretatione per Sebastianum Duisburgensem in compendium redacti. Coloniae 1534. [238] s. Titulní list chybí. Syntaxis Ioannis Despavterii Ad. Sebastiano Nouimola Duisburgensi in absolutissimam methodum redacta. Dilingae. [160] s. Vtilissimvs de signis de gradvvm comparationis proprietate, ac de numeris libellus, ex Despauteriana Syntaxi, per Sebastianum Duisburgensem collectus. [24] s. Ioannis Despavterii prosodia et ars versificatoria. [86] s. Renesanční slepotisková vazba, dřevěné desky potažené kůží, poškozená, hřbet převázán do pergamenu se štítkem „Despauteri Grammatica“, dvojice přezek se sponami chybí (horní spona torzovitá). Na předním přídeští ex libris Mojmíra Helceleta, na zadním přídeští štítek s vyřazením z jeho knihovny 1. VI. 1937. Johannes Despauterius (ca. 1460/80-1520), Sebastian Novimola (1533-1585) GRAMMATICA. 16. Jh. Ioannis Despavterii Ninivitae Grammaticæ institutionis libri septem, unà cum carminum eiusdem succincta enucleatione, & dictionum compendiaria interpretatione per Sebastianum Duisburgensem in compendium redacti. Coloniae 1534. [238] S. Fehlendes Titelblatt. Syntaxis Ioannis Despavterii Ad. Sebastiano Nouimola Duisburgensi in absolutissimam methodum redacta. Dilingae. [160] S. Vtilissimvs de signis de gradvvm comparationis proprietate, ac de numeris libellus, ex Despauteriana Syntaxi, per Sebastianum Duisburgensem collectus. [24] S. Ioannis Despavterii prosodia et ars versificatoria. [86] S. Renaissance Blinddruckeinband, Holzplatten mit Leder bezogen, beschädigt, Rücken mit Pergament bezogen, mit Schild „Despauteri Grammatica“, zwei Schließen mit Schnallen fehlend (obere Schnalle fragmentarisch). Auf vorderem End-Blatt Exlibris Mojmír Helcelet, auf hinterem End-Blatt Etikette mit Aussortierung aus seiner Bibliothek 1. VI. 1937.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Georgius Michaelis Amira

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Georgius Michaelis Amira GRAMMATICA SYRIACA, SIVE CHALDAICA. Rome, 1596. Georgij Michaelis Amirae Edeniensis è Libano, Philosophi, ac Theologi, Collegij Maronitarum Alumni, in septem libros diuisa. (...) Romae, In Typographia Linguarum externarum. Apud Iacobum Lunam. M. D. X C V I. 480 spages. On title page in ink „Bibliotheca Majoris Caesarei Collegii Societatis Jesu Praga ad S. Clementem“. Hard leather cover, in good condition, partially released from the cover. Georgius Michaelis Amira GRAMMATICA SYRIACA, SIVE CHALDAICA. Řím, 1596. Georgij Michaelis Amirae Edeniensis è Libano, Philosophi, ac Theologi, Collegij Maronitarum Alumni, in septem libros diuisa. (...) Romae, In Typographia Linguarum externarum. Apud Iacobum Lunam. M. D. X C V I. 480 s. Na titulním listu přípis perem „Bibliotheca Majoris Caesarei Collegii Societatis Jesu Praga ad S. Clementem“. Pevná kožená vazba, v dobrém stavu, kniha částečně uvolněná z vazby. Georgius Michaelis Amira GRAMMATICA SYRIACA, SIVE CHALDAICA. Rom, 1596. Georgij Michaelis Amirae Edeniensis è Libano, Philosophi, ac Theologi, Collegij Maronitarum Alumni, in septem libros diuisa. (...) Romae, In Typographia Linguarum externarum. Apud Iacobum Lunam. M. D. X C V I. 480 S. Auf dem Titelblatt Federzuschrift „Bibliotheca Majoris Caesarei Collegii Societatis Jesu Praga ad S. Clementem“. Fester Ledereinband, in gutem Zustand, Einband etwas locker.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Petr Canisius (1521-1597)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Petr Canisius (1521-1597) DE MARIA VIRGINE. Ingolstadt, 1577. De Maria Virgine Incomparabili, et Dei Genitrice Sacrosancta, Libri Qvinqve: Atq[ue] hic Secvndvs Liber est Commentariorum de Verbi Dei corruptelis, aduersùs nouos & veteres Sectariorum errores nunc primùm editus: Avtore D. Petro Canisio, Societatis Iesv Theologo. Apocalyps. XIII. Et aperuit (Bestia) ossuum in blasphemias ad Devm, blasphemare nomen eius, & Tabernacvlvm eius, & eos qui in coelo habitant. Cum Pont. Max. & Caesar. Maiest. Gratia & Priuilegio. M. D. LXXVII. [=1577] Ingolstadii Excudebat David Sartorius. [32], 780, [34] p. Wooden binding in leather with decorated blind embossing marked "Georgivs Sternberg", leather is damaged, title page released from binding, teo pages missing, otherwise in good condition. On title page bookplate of Hieronymus Codicius, priest of Archdiocese of Prague. He probably gave the book in 1611 to the library of The Jesuit College in Prague. On the front end-sheet anagram Hieronimus Codicius = Hinc sic homo divus eris. On the back end-sheet curses against Jews in ink ("Zloržecženstwij na dwanacztéro pokolenij Zidowske..."). 11 full-page woodcut illustrations of Virgin Mary (p. 100, 234, 291, 355, 370, 403, 429, 495, 524, 589, 725). First edition of a rare Jesuit Latin publication in the field of Mariology. Canisius explains and documents the teaching of the Catholic Church about Virgin Mary, her life and virtues. He describes the continuity of Catholic doctrine and answers to the Protestant argument of "sola Scriptura" by analysing the biblical texts. He explains the Catholic view of the Assumption of Virgin Mary as a living faith preserved for centuries and explains the merit of the cult of Virgin Mary in the Catholic Church. Petr Canisius (1521-1597) DE MARIA VIRGINE. Ingolstadt, 1577. De Maria Virgine Incomparabili, et Dei Genitrice Sacrosancta, Libri Qvinqve: Atq[ue] hic Secvndvs Liber est Commentariorum de Verbi Dei corruptelis, aduersùs nouos & veteres Sectariorum errores nunc primùm editus: Avtore D. Petro Canisio, Societatis Iesv Theologo. Apocalyps. XIII. Et aperuit (Bestia) ossuum in blasphemias ad Devm, blasphemare nomen eius, & Tabernacvlvm eius, & eos qui in coelo habitant. Cum Pont. Max. & Caesar. Maiest. Gratia & Priuilegio. M. D. LXXVII. [=1577] Ingolstadii Excudebat David Sartorius. [32], 780, [34] s. Dřevěná vazba potažená kůží se slepotiskovým dekorem a zn. "Georgivs Sternberg", kůže značně poškozená, titulní list uvolněný z vazby, jinak v dobrém stavu, několik málo listů chybí (2 listy na začátku spisu). Na titulním listu ex libris Hieronyma Codicia, kněze pražské arcidiecéze. Ten pravděpodobně daroval knihu v roce 1611 do knihovny pražské jezuitské koleje. Na předním přídeští rozvedena anagramatická hříčka Hieronimus Codicius = Hinc sic homo divus eris. Na zadním přídeští perem dobové klatby proti Židům ("Zloržecženstwij na dwanacztéro pokolenij Zidowske..."). Obsahuje 11 celostránkových dřevorytů s ilustracemi Panny Marie (s. 100, 234, 291, 355, 370, 403, 429, 495, 524, 589, 725). První vydání vzácného jezuitského latinského spisu z oblasti mariologie. Canisius vysvětluje a dokumentuje učení katolické církve vztahující se k Panně Marii, jejímu životu a ctnostem. Popisuje kontinuitu katolického učení a odpovídá na protestantský argument "sola Scriptura" analýzou biblického textu pro mariologii. V neposlední řadě vysvětluje katolický pohled na Nanebevzetí jako živou víru zachovanou po staletí i opodstatněnost Mariina kultu v katolické církvi. Peter Canisius (1521-1597) DE MARIA VIRGINE. Ingolstadt, 1577. De Maria Virgine Incomparabili, et Dei Genitrice Sacrosancta, Libri Qvinqve: Atq[ue] hic Secvndvs Liber est Commentariorum de Verbi Dei corruptelis, aduersùs nouos & veteres Sectariorum errores nunc primùm editus: Avtore D. Petro Canisio, Societatis Iesv Theologo. Apocalyps. XIII. Et aperuit (Bestia) ossuum in blasphemias ad Devm, blasphemare nomen eius, & Tabernacvlvm eiu

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Jakob Feucht (1540-1580)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Jakob Feucht (1540-1580) KLEINE HAUS- SCHUEL- UND KINDER POSTILL. Regensburg, 1700. Kleine Haus- Schuel- und Kinder Postill, Darinnen alle Sonn- Fest- und Feyertägliche Heilige Evangelien sammt dem Passion Jesu Christi, kürtzlich ausgelegt. (...) Regensburg, In Verlegung Johann Zacharias Seidels, Anno 1700. [12], 960, [2] p. Binding with blind embossing (wooden boards covered with leather) in good condition, Jesuit supralibros, upper clasp with buckle fragmentary, lower clasp missing. Jakob Feucht (1540-1580) KLEINE HAUS- SCHUEL- UND KINDER POSTILL. Řezno, 1700. Kleine Haus- Schuel- und Kinder Postill, Darinnen alle Sonn- Fest- und Feyertägliche Heilige Evangelien sammt dem Passion Jesu Christi, kürtzlich ausgelegt. (...) Regensburg, In Verlegung Johann Zacharias Seidels, Anno 1700. [12], 960, [2] s. Slepotisková vazba (dřevěné desky potažené světlou kůží) v dobrém stavu, jezuitské supralibros, horní přezka se sponou v torzovitém stavu, dolní přezka chybí. Jakob Feucht (1540-1580) KLEINE HAUS- SCHUEL- UND KINDER POSTILL. Regensburg, 1700. Kleine Haus- Schuel- und Kinder Postill, Darinnen alle Sonn- Fest- und Feyertägliche Heilige Evangelien sammt dem Passion Jesu Christi, kürtzlich ausgelegt. (...) Regensburg, In Verlegung Johann Zacharias Seidels, Anno 1700. [12], 960, [2] S. Blinddruckeinband (Holzplatten lederbezogen) in gutem Zustand, jesuitische Supralibros, obere Schließe mit Schnalle fragmentarisch, untere Schließe fehlend.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
CONVOLUTE OF SPIRITUAL LITERATURE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: CONVOLUTE OF SPIRITUAL LITERATURE 17th – 18th century / 19th century. Heinrich Engelgrave (1610-1670): LVX EVANGELICA sub velum SACRORVM EMBLEMATVM Recondita in Anni Dominicas. SELECTA HISTORIA & MORALI DOCTRINA Variè ADVMBRATA Per HENRICVM ENGELGRAVE Societatis IESV. EDITIO TERTIA Locupletior. ALTERA PARTE. ORDINIBVS FLANDRIAE ECCLESIASTICO SECVLAR DEDICATA. Antuerpia apud Vid: et hered. I. Cnobbaert. MDLII. [22], 495, [34] p., title page and other smaller copperplate illustrations. hard leather cover, marked on the white spine in ink „Dominicale P. Henric Engelgrave / D / 22“, slightly damaged. Modlitebnj ručni knižka. Některá Potěsšiteldlná přjslowj pro zarmaucená a saužená Swědomi. [4], 91 p., manuscript, written in ink. Slightly damaged hard leather cover. Pět čerwených Korálů, aneb: srdečné a litostiwé rozgjmánj pět Ran Krysta vkřižowaného a prawého muže bolesti (...) Pro osobu ženskau. W Praze, v Frantisska Geřábka [second half of the 18th century / beginning of the 19th century]. [1], 204, [2] p., full-page woodcut illustrations. Hard leather cover, slightly damaged, pages 145-153 missing. KONVOLUT DUCHOVNÍ LITERATURY 17. – 18. / 19. stol. Heinrich Engelgrave (1610-1670): LVX EVANGELICA sub velum SACRORVM EMBLEMATVM Recondita in Anni Dominicas. SELECTA HISTORIA & MORALI DOCTRINA Variè ADVMBRATA Per HENRICVM ENGELGRAVE Societatis IESV. EDITIO TERTIA Locupletior. ALTERA PARTE. ORDINIBVS FLANDRIAE ECCLESIASTICO SECVLAR DEDICATA. Antuerpia apud Vid: et hered. I. Cnobbaert. MDLII. [22], 495, [34] s., obsahuje celostránkovou (titulní list) a četné drobnější mědirytinové ilustrace. Pevná kožená vazba, na bílém hřbetu zn. tuší „Dominicale P. Henric Engelgrave / D / 22“, místy poškozeno. Modlitebnj ručni knižka. Některá Potěsšiteldlná přjslowj pro zarmaucená a saužená Swědomi. [4], 91 s., rukopis, psáno perem. Pevná kožená vazba, poškozená. Pět čerwených Korálů, aneb: srdečné a litostiwé rozgjmánj pět Ran Krysta vkřižowaného a prawého muže bolesti (...) Pro osobu ženskau. W Praze, v Frantisska Geřábka [2. pol. 18. stol. / zač. 19. stol.]. [1], 204, [2] s., obsahuje celostránkové dřevorytové ilustrace. Pevná kožená vazba, poškozená, chybí s. 145-153. KONVOLUT SPIRITUELLER LITERATUR 17. – 18. / 19. Jh. Heinrich Engelgrave (1610-1670): LVX EVANGELICA sub velum SACRORVM EMBLEMATVM Recondita in Anni Dominicas. SELECTA HISTORIA & MORALI DOCTRINA Variè ADVMBRATA Per HENRICVM ENGELGRAVE Societatis IESV. EDITIO TERTIA Locupletior. ALTERA PARTE. ORDINIBVS FLANDRIAE ECCLESIASTICO SECVLAR DEDICATA. Antuerpia apud Vid: et hered. I. Cnobbaert. MDLII. [22], 495, [34] S., 1 vollseitige (Titelblatt) und manche kleinere Kupferstich-Illustrationen. Fester Ledereinband, auf weißem Rücken in Tusche bezeichnet: „Dominicale P. Henric Engelgrave / D / 22“, tlw. beschädigt. Modlitebnj ručni knižka. Některá Potěsšiteldlná přjslowj pro zarmaucená a saužená Swědomi. [4], 91 S., Handschrift, mit Feder geschrieben. Fester Ledereinband, beschädigt. Pět čerwených Korálů, aneb: srdečné a litostiwé rozgjmánj pět Ran Krysta vkřižowaného a prawého muže bolesti (...) Pro osobu ženskau. W Praze, v Frantisska Geřábka [2. Hälfte 18. Jh. / Anf. 19. Jh.]. [1], 204, [2] S., mit vollseitigen Holzstichillustrationen. Fester Ledereinband, beschädigt, S. 145-153 fehlend.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Martin von Cochem (1634-1712)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Martin von Cochem (1634-1712) GREAT LIFE OF OUR LORD AND SAVIOUR JESUS CHRIST. Prague, 1717. Weliký Žiwot Pána a Spasytele Nassého Krysta Gežjsse A geho neyswětěgssý a neymilegssý Matky Marye Panny, Gakož y wssech giných Krewnjch Přátel Syna Božjho; totižto S. Anny, a gegi Matky S. Emerencyány, S° Jozeffa, a S. Joachyma, S. Jana Křtjtele, S. Jana Ewangelisty, S. Sstěpána prwnjho Můčedlnjka, S. Jakuba Menssjho, S. Máři-Magdaleny, a Swaté Marty. Kdežto postjžené gsau wsseckny neypředněgssj wěcy, které se od Stwořenj Swěta až do skázy a wywrácenj Města Geruzaléma zběhly, gakož taky obssjrná hystorye starého y nowého Zakona se dotykagicý : Co se někdy w Kraginách Židowských zběhlo, a w Pjsmu Swatém něco zatmělegi, a krátčegi wypsano gest: tuto se obssjrně a zřetedlně wypisuge : Nacházý se též w této Knjze do pěti set rozličných a welmi pěkných Modlyteb o Žiwotu a hořkém Vmučenj a Oslawenj Pána GEžjsse Krysta, gakož y k Maryi Panně a giným některým Swatým. (...) Wytisstěný w Praze, w Ympressy Karlo-Ferdynanske, w Kollegi Towaryšstwa GEžissowa v Swatého Klymenta blíž Mostu, Za Giřjho Jakuba Köberle Faktora. Léta 1717. [14], 1137, [5] s. Hard cover, wooden cover in leather, in good condition, leather slightly scratched and damaged by insects. Martin von Cochem (1634-1712) VELIKÝ ŽIVOT PÁNA A SPASITELE NAŠEHO KRISTA JEŽÍŠE. Praha, 1717. Weliký Žiwot Pána a Spasytele Nassého Krysta Gežjsse A geho neyswětěgssý a neymilegssý Matky Marye Panny, Gakož y wssech giných Krewnjch Přátel Syna Božjho; totižto S. Anny, a gegi Matky S. Emerencyány, S° Jozeffa, a S. Joachyma, S. Jana Křtjtele, S. Jana Ewangelisty, S. Sstěpána prwnjho Můčedlnjka, S. Jakuba Menssjho, S. Máři-Magdaleny, a Swaté Marty. Kdežto postjžené gsau wsseckny neypředněgssj wěcy, které se od Stwořenj Swěta až do skázy a wywrácenj Města Geruzaléma zběhly, gakož taky obssjrná hystorye starého y nowého Zakona se dotykagicý : Co se někdy w Kraginách Židowských zběhlo, a w Pjsmu Swatém něco zatmělegi, a krátčegi wypsano gest: tuto se obssjrně a zřetedlně wypisuge : Nacházý se též w této Knjze do pěti set rozličných a welmi pěkných Modlyteb o Žiwotu a hořkém Vmučenj a Oslawenj Pána GEžjsse Krysta, gakož y k Maryi Panně a giným některým Swatým. (...) Wytisstěný w Praze, w Ympressy Karlo-Ferdynanske, w Kollegi Towaryšstwa GEžissowa v Swatého Klymenta blíž Mostu, Za Giřjho Jakuba Köberle Faktora. Léta 1717. [14], 1137, [5] s. Pevná vazba, dřevěné desky potažené kůží, v dobrém stavu, kůže místy odřená a poškozená hmyzem. Martin von Cochem (1634-1712) DAS GROßE LEBEN UNSERES HERRN UND ERLÖSERS JESU CHRISTI. Prag, 1717. Weliký Žiwot Pána a Spasytele Nassého Krysta Gežjsse a geho neyswětěgssý a neymilegssý Matky Marye Panny, Gakož y wssech giných Krewnjch Přátel Syna Božjho; totižto S. Anny, a gegi Matky S. Emerencyány, S° Jozeffa, a S. Joachyma, S. Jana Křtjtele, S. Jana Ewangelisty, S. Sstěpána prwnjho Můčedlnjka, S. Jakuba Menssjho, S. Máři-Magdaleny, a Swaté Marty. Kdežto postjžené gsau wsseckny neypředněgssj wěcy, které se od Stwořenj Swěta až do skázy und wywrácenj Města Geruzaléma zběhly, gakož taky obssjrná hystorye starého y nowého Zakona se dotykagicý : Co se někdy w Kraginách Židowských zběhlo, a w Pjsmu Swatém něco zatmělegi, a krátčegi wypsano gest: tuto se obssjrně a zřetedlně wypisuge : Nacházý se též w této Knjze do pěti set rozličných a welmi pěkných Modlyteb o Žiwotu a hořkém Vmučenj a Oslawenj Pána GEžjsse Krysta, gakož y k Maryi Panně a giným některým Swatým. (...) Wytisstěný w Praze, w Ympressy Karlo-Ferdynanske, w Kollegi Towaryšstwa GEžissowa v Swatého Klymenta blíž Mostu, Za Giřjho Jakuba Köberle Faktora. Léta 1717. [14], 1137, [5] S. Festeinband, Holzplatten lederbezogen, in gutem Zustand, Leder stellenweise abgerieben und Insektenschäden.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Pietro Andrea Gregorio Mattioli (1501-1577)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Pietro Andrea Gregorio Mattioli (1501-1577) KREUTTERBUCH. Frankfurt an Mein, 1600. Kreutterbuch deß hochgelehrten unnd weitberühmten Herrn D. Petri Andreae Matthioli, jetzt widerumb mit vielen schönen newen Figuren, auch nützlichen Artzeneyen, und andern guten Stücken, zum dritten mal auß sonderm Fleiß gemehret, unnd verfertigt (...) Gedruckt zu Franckfurt am Mayn M. D. C. [10], 460, [21] pages. Numerous woodcut illustrations of plants (a few are coloured). Wooden binding in leather with simple blind embossing, name of the author and title on the spine. Leather is slightly scratched, torn on the back, two buckles and one clasp missing. Title page restored, two missing pages after the foreword, several pages slightly damaged (by insects, torn etc.), otherwise in good condition. Mattioli‘s Herbarium in one of the most famous botanical books of the 16th century, published in many editions. Pietro Andrea Gregorio Mattioli (1501-1577) KREUTTERBUCH. Frankfurt nad Mohanem, 1600. Kreutterbuch deß hochgelehrten unnd weitberühmten Herrn D. Petri Andreae Matthioli, jetzt widerumb mit vielen schönen newen Figuren, auch nützlichen Artzeneyen, und andern guten Stücken, zum dritten mal auß sonderm Fleiß gemehret, unnd verfertigt (...) Gedruckt zu Franckfurt am Mayn M. D. C. [10], 460, [21] listů. Obsahuje četné dřevorytové ilustrace rostlin (jen zcela výjimečně kolorované). Dřevěná vazba potažená kůží s jednoduchým slepotiskovým dekorem, na hřbetu autor a název díla. Kůže místy poškozená, odřená, na hřbetu dole natržená, dvojice přezek, jedna spona chybí. Titulní list restaurovaný, za předmluvou 2 listy chybí, jinak v dobrém stavu, některé listy lehce poškozené (hmyzem, natržením apod.). Mattioliho herbář je jednou z nejvýznamnějších botanických knih 16. stol., vydávanou v mnoha edicích. Pietro Andrea Gregorio Mattioli (1501-1577) KREUTTERBUCH. Frankfurt am Main, 1600. Kreutterbuch deß hochgelehrten unnd weitberühmten Herrn D. Petri Andreae Matthioli, jetzt widerumb mit vielen schönen newen Figuren, auch nützlichen Artzeneyen, und andern guten Stücken, zum dritten mal auß sonderm Fleiß gemehret, unnd verfertigt (...) Gedruckt zu Franckfurt am Mayn M. D. C. [10], 460, [21] Blätter. Mit vielen Holzstichillustrationen von Pflanzen (ausnahmsweise koloriert). Holzeinband lederbezogen, Blinddruckdekor, auf dem Rücken Autor und Werktitel. Leder stellenweise beschädigt, abgerieben, unten auf dem Rücken gerissen, Zwei Schließen und eines Schnalle fehlend. Titelblatt restauriert, hinter dem Vorwort 2 fehlende Blätter, sonst in gutem Zustand, einige Blätter leicht beschädigt (Insektenschäden, gerissen usw.). Ein der bedeutendsten botanischen Büchern des 16. Jh., in zahlreichen Editionen herausgegeben.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Johann Geissert (†1625)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Johann Geissert (†1625) EIN RITTERLICH UND ADELICH KUNSTBUCH. Coburg, 1615. Ein Ritterlich und Adelich Kunstbuch: darinnen von Reiten, Zeümen, auch Ross Arzney, item allerley Stangen, Kinnketten, geschlossenen und offenen Mundstücken, sampt jedes Wirckungen, unterschiedlicher und aussführlicher Bericht begriffen, dergleichen zuvor niemals aussgangen. (...) Durch (...) Johann Geissert (...) gedruckt in (...) Koburg, durch Caspar Bertschen. Im Jahr M D C X V. [6], XCVIII, 6 sheets. 102 full-page woodcuts illustrating horse bits. New hard cover in leather. In good condition, title page slightly damaged, restored, a few pages slightly torn. Stamped by Bavarian library in Lviv „BIBLIOTH[eca] BAVOROVIANA LEOPOLIEN[sis]“. Johann Geissert (†1625) EIN RITTERLICH UND ADELICH KUNSTBUCH. Coburg, 1615. Ein Ritterlich und Adelich Kunstbuch: darinnen von Reiten, Zeümen, auch Ross Arzney, item allerley Stangen, Kinnketten, geschlossenen und offenen Mundstücken, sampt jedes Wirckungen, unterschiedlicher und aussführlicher Bericht begriffen, dergleichen zuvor niemals aussgangen. (...) Durch (...) Johann Geissert (...) gedruckt in (...) Koburg, durch Caspar Bertschen. Im Jahr M D C X V. [6], XCVIII, 6 listů. 102 celostránkových dřevorytových ilustrací koňských udidel. Novodobá pevná kožená vazba. V dobrém stavu, titulní list místy poškozený, restaurovaný, poškozeny (natrženy) i některé další listy. Jednotlivé listy zn. razítkem Bavorovské knihovny ve Lvově „BIBLIOTH[eca] BAVOROVIANA LEOPOLIEN[sis]“. Johann Geissert (†1625) EIN RITTERLICH UND ADELICH KUNSTBUCH. Coburg, 1615. Ein Ritterlich und Adelich Kunstbuch: darinnen von Reiten, Zeümen, auch Ross Arzney, item allerley Stangen, Kinnketten, geschlossenen und offenen Mundstücken, sampt jedes Wirckungen, unterschiedlicher und aussführlicher Bericht begriffen, dergleichen zuvor niemals aussgangen. (...) Durch (...) Johann Geissert (...) gedruckt in (...) Koburg, durch Caspar Bertschen. Im Jahr M D C X V. [6], XCVIII, 6 Blätter. 102 vollseitigen Holzstichillustrationen von Pferdbits. Neuzeitlicher fester Ledereinband. Guter Zustand, Titelblatt stellenweise beschädigt, restauriert, auch einige andere Blätter beschädigt (gerissen). Einige Blätter mit Stempel der Lemberger Bibliothek „BIBLIOTH[eca] BAVOROVIANA LEOPOLIEN[sis]“.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Louis Liger (1658-1717)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Louis Liger (1658-1717) OECONOMIE GENERALE DE LA CAMPAGNE. Amsterdam, 1701. Oeconomie generale de la campagne, ou Nouvelle maison rustique. Par le Sieur Louis Liger, d`Auxerre. Tome premier [-second]. Seconde Edition revûë et corrigée. Amsterdam, Chez Henri Desbordes, Marchand Libraire, dans le Kalver-straat. M. D C C I. [16], 342, [10] p. (vol. 1), [8], 320, [12] p. (vol. 2). Second edition of very popular book, which was published many times in the 18th century. The book has four parts and deals with topics like agriculture, bees, horses, cattle, ponds and rivers, fruit trees, grafting, vegetables, vineyards, kitchen (various recipes), hunting etc. Hard cover, spine in leather. Louis Liger (1658-1717) OECONOMIE GENERALE DE LA CAMPAGNE. Amsterdam, 1701. Oeconomie generale de la campagne, ou Nouvelle maison rustique. Par le Sieur Louis Liger, d`Auxerre. Tome premier [-second]. Seconde Edition revûë et corrigée. Amsterdam, Chez Henri Desbordes, Marchand Libraire, dans le Kalver-straat. M. D C C I. [16], 342, [10] s. (sv. 1), [8], 320, [12] s. (sv. 2). Jedná se o 2. vydání veleúspěšné knihy, jež se v průběhu 18. stol. dočkala ještě mnoha dalších vydání. Kniha ve čtyřech částech pojednává o tématech dvorku, včel, koní, dobytka, zemědělství, rybníků a řek, ovocných stromů, roubování, zeleniny, vinic (výběr pozemků, výstava, výsadba odrůdy, vinařské práce, sklizně, vína...), dále o kuchyni (recepty s masem, zvěřinou a drůbeží, zeleninou, džemy a kompoty, pečivo...) a nakonec i o lovu jelenů, divokých prasat, zajíců, lišek, vlků... Pevná vazba, na hřbetu potažená kůží. Louis Liger (1658-1717) OECONOMIE GENERALE DE LA CAMPAGNE. Amsterdam, 1701. Oeconomie generale de la campagne, ou Nouvelle maison rustique. Par le Sieur Louis Liger, d`Auxerre. Tome premier [-second]. Seconde Edition revûë et corrigée. Amsterdam, Chez Henri Desbordes, Marchand Libraire, dans le Kalver-straat. M. D C C I. [16], 342, [10] S. (Band 1), [8], 320, [12] S. (Band 2). 2. Ausgabe des äußerst erfolgreichen Buches, das während des 18. Jh. noch mehrmals herausgegeben wurde. Festeinband, Rücken lederbezogen.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Bernhard Siegfried Albinus (1697-1770)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Bernhard Siegfried Albinus (1697-1770) EXPLICATIO TABULARUM ANATOMICARUM BARTHOLOMAEI EUSTACHII. Leiden, 1761. Bernardi Siegfried Albini explicatio tabularum anatomicarum Bartholomaei Eustachii, anatomici summi. Auctor recognovit, castigavit, auxit, denuo edidit. Leidae. Apud Joannem & Hermannum Verbeek, Bibliop. M D C C L X I. [4], 295, [1] p. Copper engraving on title page and 89 full-page copper engravings with anatomical illustrations. Hard leather cover with blind embossing, binding a bit scratched with spots from insects, one page is torn, otherwise in good condition Bernhard Siegfried Albinus (1697-1770) EXPLICATIO TABULARUM ANATOMICARUM BARTHOLOMAEI EUSTACHII. Leiden, 1761. Bernardi Siegfried Albini explicatio tabularum anatomicarum Bartholomaei Eustachii, anatomici summi. Auctor recognovit, castigavit, auxit, denuo edidit. Leidae. Apud Joannem & Hermannum Verbeek, Bibliop. M D C C L X I. [4], 295, [1] s. Obsahuje drobnější mědirytinu na titulní straně a 89 celostránkových mědirytinových tabulí s anatomickými ilustracemi. Pevná kožená vazba se slepotiskovým supralibros, vazba místy odřená a poškozená hmyzem, jinak exemplář v dobrém stavu, jeden list s tabulí natržený. Bernhard Siegfried Albinus (1697-1770) EXPLICATIO TABULARUM ANATOMICARUM BARTHOLOMAEI EUSTACHII. Leiden, 1761. Bernardi Siegfried Albini explicatio tabularum anatomicarum Bartholomaei Eustachii, anatomici summi. Auctor recognovit, castigavit, auxit, denuo edidit. Leidae. Apud Joannem & Hermannum Verbeek, Bibliop. M D C C L X I. [4], 295, [1] S. Kleiner Kupferstich auf Titelseite und 89 vollseitige anatomische Kupferstichillustrationen. Fester Ledereinband mit Blinddruck-Supralibros, Einband stellenweise abgerieben und Insektenschäden, sonst in gutem Zustand, ein Blatt mit Tabelle gerissen.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
HORLOGERIE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: HORLOGERIE Paris, 1765 (?) Horlogerie. Contenant soixante-quatre Planches. 25 pages, 64 large format sheets depicting clock and their components (engraver Robert Bénard, after Louis Jacques Goussier, Bourgeois and Guillaume d`Heulland). From Diderot‘s Encyclopedia (Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers). New hard cover, leather back and corners, in a very good even perfect condition. HORLOGERIE Paříž, 1765 (?) Horlogerie. Contenant soixante-quatre Planches. 25 s., 64 velkoformátových tabulí s vyobrazením hodin a jejich součástek (autorem rytin Robert Bénard, autory předloh Louis Jacques Goussier, Bourgeois a Guillaume d`Heulland). Výtažek z Diderotovy Encyklopedie (Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers). Nová pevná vazba, hřbet a rohy kožené, v dobrém až perfektním stavu. HORLOGERIE Paris, 1765 (?) Horlogerie. Contenant soixante-quatre Planches. 25 S., 64 großformatige Tafeln mit Uhrillustrationen (Stiche von Robert Bénard, Vorlagen von Louis Jacques Goussier, Bourgeois und Guillaume d`Heulland). Auszug von Diderot-Enzyklopädie (Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers). Neuzeitiger Festeinband, Rücken und Ecken lederbezogen, in sehr gutem Zustand.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
WIENER FAÇADENBUCH I. 1860-1890.

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: WIENER FAÇADENBUCH I. 1860-1890. Vienna, 1892. 75 Facaden von Palais, Wohn-, Zins- und Geschäftshäusern ausgeführt in Wien in den Jahren 1860-1890 von den Architekten: Abel...[et al.] (...) Wien. Ad. Lehmann. Folio with cycle of 20 prints, title page and preface. Engravings on paper, 475x317 mm (each print). WIENER FAÇADENBUCH I. 1860-1890. Vídeň, 1892. 75 Facaden von Palais, Wohn-, Zins- und Geschäftshäusern ausgeführt in Wien in den Jahren 1860-1890 von den Architekten: Abel...[et al.] (...) Wien. Ad. Lehmann. Folio s cyklem 20 grafických listů a dvojlistu s titulním listem a předmluvou. Rytiny na papíře, 475x317 mm (rozměry listů). WIENER FAÇADENBUCH I. 1860-1890 Wien, 1892. 75 Facaden von Palais, Wohn-, Zins- und Geschäftshäusern ausgeführt in Wien in den Jahren 1860-1890 von den Architekten: Abel...[et al.] (...) Wien. Ad. Lehmann. Foliant mit Zyklus von 20 grafischen Blättern und Doppelblatt mit Titelseite und Vorwort. Stiche auf Papier, 475x317 mm (Blattmaßnahme).

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Alois Bohla

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Alois Bohla NEUE MOTIVE FÜR MODERNE FLÄCHENVERZIERUNG. Brno, c. 1900. Brünn. Photo-Kunst-u. Lichtdruckindustie. New design for modern ornament, Art Nouveau stencil designs. Folio with cycle of 25 prints, contains title page and 24 individual sheets. Coloured lithograph on paper, 447x318 mm (each print). Alois Bohla NEUE MOTIVE FÜR MODERNE FLÄCHENVERZIERUNG. Brno, kolem r. 1900. Brünn. Photo-Kunst-u. Lichtdruckindustie. Nové designy pro moderní ornamenty, secesní vzorník návrhů. Folio s cyklem 25 grafických listů, jež zahrnují titulní list a 24 samostatných listů. Barevné litografie na papíře, 447x318 mm (rozměry listů). Alois Bohla NEUE MOTIVE FÜR MODERNE FLÄCHENVERZIERUNG. Brünn, Um 1900. Brünn. Photo-Kunst-u. Lichtdruckindustie. Sezession-Musterbuch. Foliant mit Zyklus von 25 grafischen Blättern: Titelblatt und 24 Einzelblätter. Farblithografie auf Papier, 447x318 mm (Blattmaßnahme).

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Erhard Amadeus Dier (1893-1969)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Erhard Amadeus Dier (1893-1969) ZWÖLF FANTASIEN AUS ERNSTEN TAGEN. Vienna, 1919. Folio with a cycle of twelve prints: 1. Sturmglocken, 2. Waffenweihe, 3. Das Bruderschwert, 4. Gott mit uns, 5. Allsieger Tod, 6. Was Haß schlug, 7. Der Held, 8. Heimgefunden, 9. Unvergessen, 10. Vergangenheit und Leid, 11. Frei sei die Heimat, 12. Friede auf Erden. Etchings on paper, 426x320 mm (each print). Each signed lower right in pencil „EADier“ or „EAmadeus Dier“ and signed in print. Also contains four other sheets (title page, preface, content). Wien, Lechner, 1919. Erhard Amadeus Dier (1893-1969) ZWÖLF FANTASIEN AUS ERNSTEN TAGEN. Vídeň, 1919. Folio s cyklem dvanácti grafických listů: 1. Sturmglocken, 2. Waffenweihe, 3. Das Bruderschwert, 4. Gott mit uns, 5. Allsieger Tod, 6. Was Haß schlug, 7. Der Held, 8. Heimgefunden, 9. Unvergessen, 10. Vergangenheit und Leid, 11. Frei sei die Heimat, 12. Friede auf Erden. Lepty na papíře, 426x320 mm (rozměry listů). Všechny listy jsou autorem sign. tužkou vpravo dole „EADier“ nebo „EAmadeus Dier“ a sign. též v tisku. Dále obsahuje 4 úvodní listy (titulní list, předmluva, obsah). Wien, Lechner, 1919. Erhard Amadeus Dier (1893-1969) ZWÖLF FANTASIEN AUS ERNSTEN TAGEN. Wien, 1919. Foliant mit Zyklus von 12 grafischen Blättern: 1. Sturmglocken, 2. Waffenweihe, 3. Das Bruderschwert, 4. Gott mit uns, 5. Allsieger Tod, 6. Was Haß schlug, 7. Der Held, 8. Heimgefunden, 9. Unvergessen, 10. Vergangenheit und Leid, 11. Frei sei die Heimat, 12. Friede auf Erden. Radierung auf Papier, 426x320 mm (Blattmaßnahme). Alle Blätter vom Autor rechts unten mit Bleistift signiert „EADier“ oder „EAmadeus Dier“ und sign. auch im Druck. Weiter enthält 4 Einführungsblätter (Titelblatt, Vorwort, Inhalt). Wien, Lechner, 1919.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Ernest Hemingway (1899-1961)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Ernest Hemingway (1899-1961) THE OLD MAN AND THE SEA – BOOK WITH DEDICATION. New York, 1952. Charles Scribner´s sons, New York 1952. 140 pages. Dedication in ink „yours truly Ernest Hemingway“, stamped on title page „Property of United States Information Service / Information Center Vienna / I., Kärntnerstraße 38“. Hard cover, in a good condition, slightly dirty. Ernest Hemingway (1899-1961) THE OLD MAN AND THE SEA – KNIHA S VĚNOVÁNÍM. New York, 1952. Charles Scribner´s sons, New York 1952. 140 s. V patitulu perem věnování „yours truly Ernest Hemingway“, na titulním listu razítko „Property of United States Information Service / Information Center Vienna / I., Kärntnerstraße 38“. Pevná vazba, kniha v dobrém stavu, lehce zašpiněná. Ernest Hemingway (1899-1961) THE OLD MAN AND THE SEA – BUCH MIT WIDMUNG. New York, 1952. Charles Scribner´s sons, New York 1952. 140 S. Federgeschriebene Widmung: „yours truly Ernest Hemingway“, auf dem Titelblatt Stempel „Property of United States Information Service / Information Center Vienna / I., Kärntnerstraße 38“. Festeinband, guter Zustand, leicht beschmutzt.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Thomas Stearns Eliot (1888-1965)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Thomas Stearns Eliot (1888-1965) MURDER IN THE CATHEDRAL – BOOK WITH DEDICATION. London, 1952. Faber and Faber LTD, 24 Russell Square, London. 88 pages. On title page dedication in ink „for W. R. Hold from T. S. Eliot 17. XI. 52“. Hard cover, in a perfect condition. Thomas Stearns Eliot (1888-1965) MURDER IN THE CATHEDRAL – KNIHA S VĚNOVÁNÍM. Londýn, 1952. Faber and Faber LTD, 24 Russell Square, London. 88 s. Na titulním listu perem věnování „for W. R. Hold from T. S. Eliot 17. XI. 52“. Pevná vazba, kniha v perfektním stavu. Thomas Stearns Eliot (1888-1965) MURDER IN THE CATHEDRAL – BUCH MIT WIDMUNG. London, 1952. Faber and Faber LTD, 24 Russell Square, London. 88 S. Auf dem Titelblatt federgeschriebene Widmung: „for W. R. Hold from T. S. Eliot 17. XI. 52“. Festeinband, perfekter Zustand.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Ezra Pound (1885-1972)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Ezra Pound (1885-1972) FISCH UND SCHATTEN – BOOK WITH DEDICATION. Curych, 1954 (1963). Ezra Pound: Fisch und Schatten und Andere Dichtungen. Im Verlag der Arche, Zürich. 63 pages. On title page dedication in English to lady K. Winter, signed „Ezra Pound“ and dated „11 oct 63“. Hard cover, in a very good condition. Ezra Pound (1885-1972) FISCH UND SCHATTEN – KNIHA S VĚNOVÁNÍM. Curych, 1954 (1963). Ezra Pound: Fisch und Schatten und Andere Dichtungen. Im Verlag der Arche, Zürich. 63 s. Na titulním listu v angličtině propiskou věnování paní K. Winter, sign. „Ezra Pound“ a dat. „11 oct 63“. Pevná vazba, v dobrém stavu. Ezra Pound (1885-1972) FISCH UND SCHATTEN – BUCH MIT WIDMUNG. Zürich, 1954 (1963). Ezra Pound: Fisch und Schatten und Andere Dichtungen. Im Verlag der Arche, Zürich. 63 S. Auf dem Titelblatt englische Widmung für Frau K. Winter (in Kugelschreiber), sign. „Ezra Pound“ und datiert „11 oct 63“. Festeinband, guter Zustand.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Harman Janszoon Muller (1540-1617)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Harman Janszoon Muller (1540-1617) BEATI MISERICORDES. Copper engraving on handmade paper, 211x248 mm, marked lower centre in print „MHeemskerck In / HM. Fe“. Engraver H. J. Muller after Maarten van Heemskerck (1498-1574). Harman Janszoon Muller (1540-1617) BLAHOSLAVENÍ MILOSRDNÍ. Mědirytina na ručním papíře, 211x248 mm, zn. v tisku dole uprostřed „MHeemskerck In / HM. Fe“. Rytec H. J. Muller podle Maartena van Heemskerck (1498–1574). Harman Janszoon Muller (1540-1617) BEATI MISERICORDES. Kupferstich auf Bütten, 211x248 mm, im Druck bezeichnet unten Mitte „MHeemskerck In / HM. Fe“. Stecher H. J. Muller nach Maarten van Heemskerck (1498–1574).

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Harman Janszoon Muller (1540-1617)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Harman Janszoon Muller (1540-1617) SACRIFICING IN THE TEMPLE. Copper engraving on handmade paper, 212x250 mm, marked lower centre in print „MHeemskerck Inuentor“ and lower right „Harman Muller fecit“. Harman Janszoon Muller (1540-1617) OBĚTOVÁNÍ V CHRÁMU. Mědirytina na ručním papíře, 212x250 mm, zn. v tisku dole uprostřed „MHeemskerck Inuentor“ a vpravo dole „Harman Muller fecit“. Harman Janszoon Muller (1540-1617) OPFERUNG IM TEMPEL. Kupferstich auf Bütten, 212x250 mm, im Druck bezeichnet unten Mitte „MHeemskerck Inuentor“ und rechts unten „Harman Muller fecit“.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Harman Janszoon Muller (1540-1617)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Harman Janszoon Muller (1540-1617) JESUS SLEEPS ON BOAT DURING A THUNDERSTORM. Copper engraving on handmade paper, 213x260 mm, marked lower left in print „G. d. Iode excud.“ and lower right „HMuller fecit“. (Matthew 8,24). Harman Janszoon Muller (1540-1617) JEŽÍŠ SPÍ NA LODI ZA SILNÉ BOUŘE. Mědirytina na ručním papíře, 213x260 mm, zn. v tisku vlevo dole „G. d. Iode excud.“ a vpravo dole „HMuller fecit“. Vyobrazen je úryvek z Matoušova evangelia: „Vtom se strhla na moři veliká bouře, takže loď už mizela ve vlnách; ale on spal.“ (Mt 8,24). Harman Janszoon Muller (1540-1617) JESUS SCHLÄFT IM BOOT WÄHREND DES GEWITTERS. Kupferstich auf Bütten, 213x260 mm, im Druck bezeichnet links unten „G. d. Iode excud.“ und rechts unten „HMuller fecit“. Darstellung einer Passage aus dem Matthäus-Evangelium (Mt. 8,24).

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Anonym

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Anonym CHRIST IN THE HOUSE WITH MARTHA AND MARY. 17th century. Copper engraving on handmade paper, 205x252 mm, marked lower left in print „Ambros. Franc. invent.“ and lower centre „CJVisscher excudit“. Anonym after Ambrosius Francken the older (1544-1618). Anonym KRISTUS V DOMĚ S MARTOU A MARIÍ. 17. stol. Mědirytina na ručním papíře, 205x252 mm, zn. v tisku vlevo dole „Ambros. Franc. invent.“ a dole uprostřed „CJVisscher excudit“. Neznámý rytec podle Ambrosia Franckena staršího (1544–1618). Anonym CHRISTUS IM HAUSE VON MARIA UND MARTHA. 17. Jh. Kupferstich auf Bütten, 205x252 mm, im Druck bezeichnet links unten „Ambros. Franc. invent.“ und unten Mitte „CJVisscher excudit“. Unbekannter Stecher nach Ambrosius Francken d. Ä. (1544–1618).

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Anonym

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Anonym THE PARABLE OF THE WHEAT AND AND THE TARES. 16th / 17th century. Copper engraving on handmade paper, 202x249 mm. (Matthew 13,30). Anonym PODOBENSTVÍ O PŠENICI A KOUKOLU. 16. / 17. stol. Mědirytina na ručním papíře, 202x249 mm. „Nechte, ať spolu roste obojí až do žně; a v čas žně řeknu žencům: Seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek k spálení, ale pšenici shromážděte do mé stodoly.“ (Mt 13,30). Anonym GLEICHNIS VOM UNKRAUT UNTER DEM WEIZEN. 16. / 17. Jh. Kupferstich auf Bütten, 202x249 mm. Darstellung einer Passage aus dem Matthäus-Evangelium (Mt. 13,30).

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Monogramist H

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Monogramist H THE GOOD SAMARITAN – ROBBERY OF THE WAYFARER. 17th century. „Caeditur muasus grassante latrone Viator / Luce.10.30.“ (Lk 10,30). Copper engraving on handmade paper, 220x275 mm, signed upper left in print by initial „H“, marked lower left in print „Ioannes Breugel inuentor“ and lower right „CJVisscher“ (after Jan Brueghel the older, 1568-1625, published by Claesz Jansz Visscher, 1587-1652). after engraving by Aegidius Sadeler (?), compared with list of works: 210 (Hollstein). Monogramista H  PODOBENSTVÍ O MILOSRDNÉM SAMARITÁNOVI – PŘEPADENÍ POCESTNÉHO. 17. stol. „Caeditur muasus grassante latrone Viator / Luce.10.30.“ (Lk 10,30). Mědirytina na ručním papíře, 220x275 mm, sign. v tisku vlevo nahoře monogramem „H“, zn. v tisku vlevo dole „Ioannes Breugel inuentor“ a vpravo dole „CJVisscher“ (podle Jana Brueghela staršího, 1568-1625, vydal Claesz Jansz Visscher, 1587-1652). Podle rytiny Aegidia Sadelera (?), srov. soupis díla: 210 (Hollstein). Monogrammist H 17. Jh. GLEICHNIS VOM BARMHERZIGEN SAMARITER – HINTERHALT DER WANDERER. „Caeditur muasus grassante latrone Viator / Luce.10.30.“ (Lk. 10,30). Kupferstich auf Bütten, 220x275 mm, links oben im Druck monogrammiert „H“, im Druck bezeichnet links unten im Druck bezeichnet „Ioannes Breugel inuentor“ und rechts unten „CJVisscher“ (nach Jan Brueghel d. Ä., 1568-1625, herausgegeben von Claesz Jansz Visscher, 1587-1652). Nach Aegidius Sadeler (?), vergl. Verzeichnis der Werke: 210 (Hollstein).

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Anonym

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Anonym THE PRIEST AND THE LEVITE AVOID THE INJURED (FROM THE GOOD SAMARITAN). 16th / 17th century. Copper engraving on handmade paper, 219x275 mm, marked lower left in print „P Bril inuentor“. Anonym after Paula Bril (1554-1626). Anonym KNĚZ I LEVITA SE VYHÝBÁ RANĚNÉMU (Z PODOBENSTVÍ O MILOSRDNÉM SAMARITÁNOVI). 16. / 17. stol. Mědirytina na ručním papíře, 219x275 mm, zn. v tisku vlevo dole „P Bril inuentor“. Vyryl neznámý autor podle Paula Brila (1554-1626). Anonym 16. / 17. Jh. PRIESTER UND LEVIT VERMEIDET DEN VERLETZTEN MANN (GLEISCHNIS VOM BARMHERZIGEN SAMARITER). Kupferstich auf Bütten, 219x275 mm, im Druck bezeichnet links unten „P Bril inuentor“. Unbekannter Stecher nach Paul Bril (1554-1626).

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Anonym

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Anonym THE GOOD SAMARITAN TREATS AN INJURED MAN. 16th / 17th century. Copper engraving on handmade paper, 216x274 mm, marked lower left in print „Ioa. Breug. inuentor“. Anonym after Jan Brueghel the older (1568-1625). Anonym MILOSRDNÝ SAMARITÁN OŠETŘUJE ZRANĚNÉHO MUŽE. 16. / 17. stol. Mědirytina na ručním papíře, 216x274 mm, zn. v tisku vlevo dole „Ioa. Breug. inuentor“. Vyryl neznámý autor podle Jana Brueghela staršího (1568-1625). Anonym 16. / 17. Jh. BARMHERZIGER SAMARITER BEHANDELT DEN VERLETZTEN MANN. Kupferstich auf Bütten, 216x274 mm, im Druck bezeichnet links unten „Ioa. Breug. inuentor“. Unbekannter Stecher nach Jan Brueghel d. Ä. (1568-1625).

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Anonym

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Anonym THE GOOD SAMARITAN. 16th / 17th century. Copper engraving on handmade paper, 216x275 mm, marked lower left in print „P Bril inuent:“. Anonym after Paul Bril (1554-1626). Anonym MILOSRDNÝ SAMARITÁN. 16. / 17. stol. Mědirytina na ručním papíře, 216x275 mm, zn. v tisku vlevo dole „P Bril inuent:“. Vyryl neznámý autor podle Paula Brila (1554-1626). Anonym BARMHERZIGER SAMARITER. 16. / 17. Jh. Kupferstich auf Bütten, 216x275 mm, im Druck bezeichnet links unten „P Bril inuent:“. Unbekannter Stecher nach Paul Bril (1554-1626).

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Anonym

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Anonym STONING OF SAINT STEPHEN. 16th / 17th century. Copper engraving on handmade paper, 212x250 mm, marked lower left in print „MHeemskerck In“. Anonym after Maarten van Heemskerck (1498-1574). Anonym KAMENOVÁNÍ SV. ŠTĚPÁNA. 16. / 17. stol. Mědirytina na ručním papíře, 212x250 mm, zn. v tisku vlevo dole „MHeemskerck In“. Vyryl neznámý autor podle Maartena van Heemskerck (1498–1574). Anonym STEINIGUNG DES HL. STEPHANUS. 16. / 17. Jh. Kupferstich auf Bütten, 212x250 mm, im Druck bezeichnet links unten „MHeemskerck In“. Unbekannter Stecher nach Maarten van Heemskerck (1498-1574).

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Jan Sadeler (1550-1600), attributed

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Jan Sadeler (1550-1600), attributed SUMMER. Copper engraving on handmade paper, 193x275 mm. Mirrored after Jacopo Bassano‘s Viennese painting (1510-1592). Mounted. Jan Sadeler (1550-1600), připsáno LÉTO. Mědirytina na ručním papíře, 193x275 mm. Zrcadlově převrácená varianta podle vídeňského obrazu Jacopa Bassana (1510-1592). Paspartováno. Jan Sadeler (1550-1600), zugeschrieben SOMMER. Kupferstich auf Bütten, 193x275 mm. Spiegelverkehrte Variante nach Wiener Bild von Jacopo Bassano (1510-1592). Passepartout.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Jan Sadeler (1550-1600)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Jan Sadeler (1550-1600) SAINT PILGRIMS. Six copper engravings on handmade paper (adjusted on paper, some on handmade paper with blind stamp), each c. 165x207 mm, marked in print „Marti. Vos inue. Joa. Sadeler scalpsit.“ (engraver Jan Sadeler after Marten de Vos, 1532-1602), No. 9, 11, 13, 14, 16, 18. Jan Sadeler (1550-1600) SVATÍ POUSTEVNÍCI. Soubor šesti mědirytin na ručním papíře (adjustováno na papíře, některé na ručním papíře se slepotiskovým razítkem), každá ca 165x207 mm, zn. v tisku dole „Marti. Vos inue. Joa. Sadeler scalpsit.“ apod. (rytec Jan Sadeler podle Martena de Vos, 1532–1602), č. 9, 11, 13, 14, 16, 18. Jan Sadeler (1550-1600) HEILIGE EREMITEN. Sechs Kupferstiche auf Bütten (adjustiert auf Papier, einige auf Bütten mit Blinddruckstempel), jeder ca. 165x207 mm, unten im Druck bezeichnet „Marti. Vos inue. Joa. Sadeler scalpsit.“ usw. (Stecher Jan Sadeler nach Marten de Vos, 1532–1602), Nr. 9, 11, 13, 14, 16, 18.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Jan Sadeler (1550-1600), Raphael Sadeler (1560-1628/1632)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Jan Sadeler (1550-1600), Raphael Sadeler (1560-1628/1632) SVATACOPIUS, ELPHEGUS AND PETER CELESTINE. Three copper engravings on handmade paper, 167x207 mm, marked in print „M. de Vos figur. Jo. Sadeler scal.“, „Mart. de Vos figur / I. Sadeler scalp.“ and „Raph Sadel. sca. / Mart. de Vos figur“ (engravers Jan and Rafael Sadeler after Marten de Vos, 1532-1603), No. 13, 18 and 23. From life of saint pilgrims. Slightly damaged (sticked together). Jan Sadeler (1550-1600), Raphael Sadeler (1560-1628/1632) SVATACOPIUS, ELPHEGUS A PETR CELESTÝN. Soubor tří mědirytin na ručním papíře, 167x207 mm, zn. dole v tisku „M. de Vos figur. Jo. Sadeler scal.“, „Mart. de Vos figur / I. Sadeler scalp.“ a „Raph Sadel. sca. / Mart. de Vos figur“ (rytci Jan a Rafael Sadelerovi podle Martena de Vos, 1532-1603), č. 13, 18 a 23. Ze života svatých poustevníků. Poškozené (slepované). Jan Sadeler (1550-1600), Raphael Sadeler (1560-1628/1632) SVATACOPIUS, ELPHEGUS UND PETER CELESTINUS. Drei Kupferstiche auf Bütten, 167x207 mm, unten im Druck bezeichnet „M. de Vos figur. Jo. Sadeler scal.“, „Mart. de Vos figur / I. Sadeler scalp.“ und „Raph Sadel. sca. / Mart. de Vos figur“ (Stechers Jan und Rafael Sadeler nach Marten de Vos, 1532-1603), Nr. 13, 18 und 23. Aus dem Leben der heiligen Eremiten. Beschädigt (zusammengeklebt).

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Raphael Sadeler (1560-1628/1632)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Raphael Sadeler (1560-1628/1632) ORACULUM ANACHORETICUM. 1595-1600. Five copper engravings on handmade paper, c. 165x205 mm, marked in print „Raph. Sadeler scalp. M. de Vos fig:“ (engraver Raphael Sadeler after Marten de Vos, 1532-1602). No. 4, 12, 15, 19, 21 from cycle Oraculum Anachoreticum. Raphael Sadeler (1560-1628/1632) ORACULUM ANACHORETICUM. 1595-1600. Soubor pěti mědirytin na ručním papíře, ca 165x205 mm, zn. dole v tisku „Raph. Sadeler scalp. M. de Vos fig:“ apod. (rytec Raphael Sadeler podle Martena de Vos, 1532–1602). Č. 4, 12, 15, 19, 21 ze souboru Oraculum Anachoreticum. Raphael Sadeler (1560-1628/1632) ORACULUM ANACHORETICUM. 1595-1600. Fünf Kupferstiche auf Bütten, ca. 165x205 mm, unten im Druck bezeichnet „Raph. Sadeler scalp. M. de Vos fig:“ usw. (Stecher Raphael Sadeler nach Marten de Vos, 1532–1602). Nr. 4, 12, 15, 19, 21 aus dem Zyklus Oraculum Anachoreticum.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Raphael Sadeler (1560-1628/1632)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Raphael Sadeler (1560-1628/1632) SYLVAE SACRAE MONUMENTA...ANACHORETARUM. 1594. Seven copper engravings on handmade paper with blind stamp, 165x200 mm, marked in print „R. Sadeler fec. M. de Vos inuent:“ (engraver Raphael Sadeler after Marten de Vos, 1532-1602). No. 1, 2, 9, 10, 16, 27, 28 from cycle SYLVAE SACRAE : Monumenta sanctiorus philosophie quam severa Anachoretarum Mart de Vos fig; IOANES & RAPHAEL SADELERI, SACRAS HAS SYLVAS, UTI EARU[M]DEM AUTH.es & SCALPTOR.es. Raphael Sadeler (1560-1628/1632) SYLVAE SACRAE MONUMENTA...ANACHORETARUM. 1594. Soubor sedmi mědirytin na ručním papíře se slepotiskovým razítkem, 165x200 mm, zn. dole v tisku „R. Sadeler fec. M. de Vos inuent:“ apod. (rytec Raphael Sadeler podle Martena de Vos, 1532–1602). Č. 1, 2, 9, 10, 16, 27, 28 ze souboru SYLVAE SACRAE : Monumenta sanctiorus philosophie quam severa Anachoretarum Mart de Vos fig; IOANES & RAPHAEL SADELERI, SACRAS HAS SYLVAS, UTI EARU[M]DEM AUTH.es & SCALPTOR.es. Raphael Sadeler (1560-1628/1632) SYLVAE SACRAE MONUMENTA...ANACHORETARUM. 1594. Sieben Kupferstiche auf Bütten mit Blinddruckstempel, 165x200 mm, unten im Druck bezeichnet „R. Sadeler fec. M. de Vos inuent:“ usw. (Stecher Raphael Sadeler nach Marten de Vos, 1532–1602). Nr. 1, 2, 9, 10, 16, 27, 28 aus dem Zyklus SYLVAE SACRAE : Monumenta sanctiorus philosophie quam severa Anachoretarum Mart de Vos fig; IOANES & RAPHAEL SADELERI, SACRAS HAS SYLVAS, UTI EARU[M]DEM AUTH.es & SCALPTOR.es.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Anonym

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Anonym ELIZABETHA, COLETA BOYLETTA AND MARIA OIGNIACENSIS. Three copper engravings on handmade paper (adjusted on handmade paper with blind stamp), each 145x182 mm, marked lower right in print „Lle clerc ex.“, No. 1, 20 and 23 from cycle Solitudo Sive Vitae Foeminarum Anachoritarum. The lives of saint women. After Adriaen Collaert (1560-1618). Published by Jean Le Clerck (?). Anonym ELIZABETHA, COLETA BOYLETTA A MARIA OIGNIACENSIS. Trojice mědirytin na ručním papíře (adjustováno na ručním papíře se slepotiskovým razítkem), každá 145x182 mm, zn. v tisku vpravo dole „Lle clerc ex.“, č. 1, 20 a 23 z cyklu Solitudo Sive Vitae Foeminarum Anachoritarum. Ze života svatých žen. Podle rytin Adriaena Collaerta (1560-1618). Vydal Jean Le Clerck (?). Anonym ELIZABETHA, COLETA BOYLETTA UND MARIA OIGNIACENSIS. Drei Kupferstiche auf Bütten (adjustiert auf Bütten mit Blinddruckstempel), jeder 145x182 mm, rechts unten im Druck bezeichnet „Lle clerc ex.“, Nr. 1, 20 und 23 aus dem Zyklus Solitudo Sive Vitae Foeminarum Anachoritarum. Nach Adriaen Collaert (1560-1618). Herausgegeben von Jean Le Clerck (?).

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Aegidius Sadeler (1570-1629)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Aegidius Sadeler (1570-1629) ROCKY LANDSCAPE WITH A PILGRIM. Copper engraving on handmade paper, 195x274 mm, marked lower centre in print „EG. Sadeler scalp.“ and lower right „Paulus Bril inuentor“ (engraver Aegidius Sadeler after Paul Bril, 1554-1626). Mounted. Aegidius Sadeler (1570-1629) HORSKÁ KRAJINA S POUSTEVNÍKEM. Mědirytina na ručním papíře, 195x274 mm, zn. v tisku dole uprostřed „EG. Sadeler scalp.“ a vpravo dole „Paulus Bril inuentor“ (rytec Aegidius Sadeler podle Paula Brila, 1554-1626). Paspartováno. Aegidius Sadeler (1570-1629) BERGLANDSCHAFT MIT EREMITEN. Kupferstich auf Bütten, 195x274 mm, unten Mitte im Druck bezeichnet „EG. Sadeler scalp.“ und rechts unten „Paulus Bril inuentor“ (Stecher Aegidius Sadeler nach Paul Bril, 1554-1626). Passepartout.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Aegidius Sadeler (1570-1629)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Aegidius Sadeler (1570-1629) ROCKY LANDSCAPE WITH STIGMATIZATION OF SAINT FRANCIS. Copper engraving on handmade paper, 201x270 mm, marked lower left in print „Iohan Breugel inue. EG: Sadler scalp.“ (engraver Aegidius Sadeler after Jan Brueghel the older, 1568-1625). Aegidius Sadeler (1570-1629) SKALNATÁ KRAJINA SE STIGMATIZACÍ SV. FRANTIŠKA. Mědirytina na ručním papíře, 201x270 mm, zn. v tisku vlevo dole „Iohan Breugel inue. EG: Sadler scalp.“ (rytec Aegidius Sadeler podle Jana Brueghela staršího, 1568-1625). Aegidius Sadeler (1570-1629) FELSLANDSCHAFT MIT STIGMATIZATION DES HL. FRANZISKUS. Kupferstich auf Bütten, 201x270 mm, links unten im Druck bezeichnet „Iohan Breugel inue. EG: Sadler scalp.“ (Stecher Aegidius Sadeler nach Jana Brueghel d. Ä., 1568-1625).

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Aegidius Sadeler (1570-1629)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Aegidius Sadeler (1570-1629) ROCKY LANDSCAPE. After 1610. From the cycle Eight Views of Bohemian landscape and rivers. Copper engraving on handmade paper, 196x259 mm (mount aperture), marked lower right in print „Petrus Stephani Inuen.“ (engraver Aegidius Sadeler after Pieter Stevens, 1567-1624). Mounted, framed, glazed. Aegidius Sadeler (1570-1629) SKALNATÁ KRAJINA. Po r. 1610. Z cyklu Osm pohledů na krajinu a řeky v Čechách. Mědirytina na ručním papíře, 196x259 mm (výřez pasparty), zn. v tisku vpravo dole „Petrus Stephani Inuen.“ (rytec Aegidius Sadeler podle Pietera Stevense, 1567-1624). Paspartováno, rámováno, zaskleno. Aegidius Sadeler (1570-1629) FELSLANDSCHAFT. Nach 1610. Aus dem Zyklus Acht Böhmische Landschaften. Kupferstich auf Bütten, 196x259 mm (Passepartout-Ausschnitt), rechts unten im Druck bezeichnet „Petrus Stephani Inuen.“ (Stecher Aegidius Sadeler nach Pieter Stevens, 1567-1624). Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Aegidius Sadeler (1570-1629)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Aegidius Sadeler (1570-1629) RIVER LANDSCAPE. After 1610. From the cycle Eight Views of Bohemian landscape and rivers. Copper engraving on handmade paper, 208x270 mm, marked lower left in print „Petrus Stephani Inuen.“ (engraver Aegidius Sadeler after Pieter Stevens, 1567-1624). Mounted, framed, glazed. Aegidius Sadeler (1570-1629) ŘÍČNÍ KRAJINA. Po r. 1610. Z cyklu Osm pohledů na krajinu a řeky v Čechách. Mědirytina na ručním papíře, 208x270 mm, zn. v tisku vlevo dole „Petrus Stephani Inuen.“ (rytec Aegidius Sadeler podle Pietera Stevense, 1567-1624). Paspartováno, rámováno, zaskleno. Aegidius Sadeler (1570-1629) FLUSSLANDSCHAFT. Nach 1610. Aus dem Zyklus Acht Böhmische Landschaften. Kupferstich auf Bütten, 208x270 mm, links unten im Druck bezeichnet „Petrus Stephani Inuen.“ (Stecher Aegidius Sadeler nach Pieter Stevens, 1567-1624). Passepartout, gerahmt, verglast.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Sign in to continue
Email
Please enter your email.
Password
Please enter your password.
Forgot Your Password?
Enter Your Email
Please enter a valid email.
No user is registered with that email address.
Request Sent
Check to find your temporary password and password reset instructions.
Use your new password to Sign In.
 
Per page:
1
2
3
4
5
6
7
8
...
12