WELCOME TO INVALUABLE
Be the first to know about
the latest online auctions.
Please enter a valid email address (name@host.com)
Sign Up »
PS: We value your privacy
Thank you!
 
 
Want to learn more
about online auctions?
Take a Quick Tour »
 
Invaluable cannot guarantee the accuracy of translations through Google Translate and disclaims any responsibility for inaccurate translations.
Show translation options
Auction Description for Zezula: 39th Auction of Antiques & Objects of Art
Viewing Notes:
27th & 28th October 12 noon to 5pm. 29th October - 1st November 12 noon to 7pm. 2nd November 12 noon to 5pm.
Sale Notes:
Bid Live! online with Invaluable or Artfact. www.invaluable.com/auction-house-zezula

39th Auction of Antiques & Objects of Art (627 Lots)

by Auction House Zezula


627 lots with images

November 3, 2012

Live Auction

603 00 BRNO, Czech Republic

Sort by:  
Lots with images first
Per page:  
FIGURAL LAMPS

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: FIGURAL LAMPS France, 19th-20th century. Pair of brass figural lamp legs are shaped as Roman women holding water. Back side marked „MATEAU". Missing electric wires. H. 22 cm. Condition A. FIGURÁLNÍ LAMPY Francie, 19./20. stol. Párové bronzové figurální nohy k lampě jsou zhotoveny v podobě Římanek nesoucích vodu na rameni. Vzadu značeno „MATEAU". Elektrický rozvod chybí. V. 22 cm. Stav A. FIGURENLAMPEN Frankreich, 19. /20. Jh. Paar Bronze Figurenfüße als wassertragende Römerinnen, hinten bez. „MATEAU". Elektrische Steuerung fehlt. H. 22 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
BACCHUSS AND CERES

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: BACCHUSS AND CERES South Western Europe, 19th century. Brass figure of a laying Ceres and Bacchus standing on a plinth made of Verona marble, produce of the tradition of small sculptures of late Italian renaissance. H. 16 cm. Condition A. BAKCHUS A CERES Jihozápadní Evropa, 19. stol. Bronzové sousoší ležící Ceres a Bakcha adjustované na soklu z veronského mramoru, vycházející z tradice drobných sochařských děl pozdní italské renesance. V. 16 cm. Stav A. BACCHUS UND CERES Südwesteuropa, 19. Jh. Bronze Statuengruppe, Veroneser Marmorsockel geht aus der Tradition der kleinen Bildhauereiwerke der späten italienischen Renaissance aus. H. 16 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PAIR OF BRASSS SCULPTURES - HEPHAISTOS AND APHRODITE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: PAIR OF BRASSS SCULPTURES - HEPHAISTOS AND APHRODITE France, 18th century. Pair of laying figures from Greek mythology made of patina coated brass and plinth of gilded fire. Luxurious interior accessories from the period of Luis XVI. were usually stationed by a fireplace where the contrast of different metal area was nicely lighted by the fire. Manly figure of Hephaestus creates nature contrast to Aphrodite born of a sea foam, goddess of beauty same as the contrast of fire and water that they depict. High quality production and dramatic contrast in a topic points directly to the palace accessories of French royal court of the last third of 18th century. Condition A. 30x35x20,5 cm. PÁR BRONZOVÝCH PLASTIK - HEFAISTOS A AFRODITA Francie, 18. stol. Pár ležících figur slavných postav řecké mytologie v patinovaném bronzu na soklech zlacených v ohni. Luxusní interiérové doplňky z doby Ludvíka XVI. se obvykle stavěly k předprsni krbových soklů, kde světlo ohně dávalo vyniknout kontrastu patinovaných těl a leštěných zlacených soklů. Mužná postava bohy zkoušeného Hefaista s kovářským kladivem, symbolem ohně, je zde protiváhou k z mořské pěny zrozené Afroditě, která, obdařena všemi dary ženské krásy, lehávala po boku mnoha bohů na Olympu, jen ne vedle svého muže - Hefaista. Zde, s delfínem pod pravicí, symbolizuje i opačný živel, vodu. Rafinovaná a k úvahám provokující symbolika plná protikladů i prvotřídní umělecké zpracování je charakteristické pro palácové doplňky francouzského dvorského prostředí poslední třetiny 18. stol. Stav A. 30x35x20,5 cm. PAAR BRONZE PLASTIKEN - HEPHAISTOS UND APHRODITE Frankreich, 18. Jh. Liegende Figuren des berühmten Paares der griechischen Mythologie, patinierte Bronze, die Sockel im Feuer vergoldet. Luxuriöse Interieur-Ergänzungen aus der Ludwig XVI. Zeit, gewöhnlich wurden zum Kaminsockel gestellt: im Feuerlicht kontrastieren die patinierten Körper mit den polierten Sockel. Männliche Figur von Hephaistos mit Schmiedehammer als Gegengewicht zur schaumgeborenen Aphrodite, hier mit Delfin unter rechtem Arm - symbolisiert auch das Gegenelement - Wasser. Raffinierte Symbolik und erstklassige Bearbeitung - charakteristisch für Palastergänzungen des französischen Hofs der Ende des 18. Jh. Zustand A. 30x35x20,5 cm.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
SCULPTURE OF A HORSE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: SCULPTURE OF A HORSE Brass figure of a walking horse. Plinth marked: „Coreira". 18x50x52 cm. Condition A. SOCHA KONĚ Bronzová plastika kráčejícího hřebce. Značeno na plintu: „Coreira". 18x50x52 cm. Stav A. PFERDESTATUE Bronze Plastik eines schreitenden Hengstes. Auf der Plinthe bez. „Coreira". 18x50x52 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Pierre-Jules  Mene  (1810-1879)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Pierre-Jules Mene (1810-1879) SCULPTURE OF A HORSE. France, 19th century. Brass figure of a horse by a fence. Plinth marked „P. J. MENE". 17x41x30 cm. Condition A. Pierre-Jules Mene (1810-1879) SOCHA KONĚ. Francie, 19. stol. Bronzová plastika koně u ohrady. Značeno na plintu „P. J. MENE". 17x41x30 cm. Stav A. Pierre-Jules Mene (1810-1879) PFERDESTATUE. Frankreich, 19. Jh. Bronze Plastik eines Pferds beim Pferch. Auf der Plinthe bez. „P. J. MENE". 17x41x30 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
BUST OF RICHARD WAGNER

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: BUST OF RICHARD WAGNER Bust of a musical genius made of a patina coated brass on a plinth from grey marble. H. 24 cm. Condition A. BUSTA RICHARDA WAGNERA Busta hudebního velikána z patinovaného bronzu na soklu z šedého mramoru. V. 24 cm. Stav A. BÜSTE VON R. WAGNER Patinierte Bronze, grauer Marmorsockel. H. 24 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Josef Axman  (1891 - 1947)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Josef Axman (1891 - 1947) WORKER FROM GAS HOUSE. Bohemia, 20th century. Brass figure of a worker standing on a plinth made of a black marble. Plinth marked: „Jos. Axman: Plynárenský dělník". H. 28 cm. Condition A/B. Josef Axman (1891-1947) PLYNÁRENSKÝ DĚLNÍK. Čechy, 20. stol. Bronzová plastika dělníka na podstavci z černého mramoru. Značeno na plintu: „Jos. Axman: Plynárenský dělník". V. 28 cm. Stav A/B. Josef Axman (1891 - 1947) GASWERKARBEITER. Böhmen, 20. Jh. Bronze Plastik eines Arbeiters auf schwarzem Marmorsockel. Die Plinthe bez. „Jos. Axman: Plynárenský dělník". H. 28 cm. Zustand A/B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
DECORATIVE BOWL - ART NOUVEAU

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: DECORATIVE BOWL - ART NOUVEAU Bohemia, about 1900. Decorative bowl for hanging of an irregular shape with stylized water surface and flowers of water lily. Colored glazing in blue, yellow and green colors. Bowl is set in a metal fitting with a figure of a water nymph on top and a metal hook for wall hanging. Not marked. H. 46,5 cm. Condition B. DEKORATIVNÍ MÍSA - SECESE Čechy, kolem r. 1900. Dekorativní nástěnná mísa nepravidelného tvaru, stylizovaná do podoby vodní hladiny s květy leknínu. Barevné glazury v tónech modré, žluté a zelené barvy. Mísa doplněná kovovou montáží s figurou vodní nymfy ve vrcholu. Opatřeno kovovým závěsem na zeď. Neznačeno. V. 46,5 cm. Stav B. DEKORATIVE SCHÜSSEL - JUGENDSTIL Böhmen, um 1900. Dekorative Wandschüssel, unregelmäßige Form, stilisiert als Wasserfläche mit Seerose. Bunt glasiert in blauen, gelben und grünen Farbtönen. Metallmontage mit Nymphe auf dem Gipfel, zum Aufhängen. Unbezeichnet. H. 46,5 cm. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Fritz  Kochendörfer   (1871-?)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Fritz Kochendörfer (1871-?) MARBLE BUST. Munich. Small figure of a girl in a hat made of a white marble with plinth signed „F. Kochendörfer". H. 16 cm. Condition A. Fritz Kochendörfer (1871-?) MRAMOROVÁ BUSTA. Mnichov. Drobná figura děvčete v čepci z bílého mramoru na soklu, signováno zezadu „F. Kochendörfer". V. 16 cm. Stav A. Fritz Kochendörfer (1871-?) MARMORBÜSTE. München. Kleine Mädchenfigur mit Mütze, weißer Marmor, hinten sign. „F. Kochendörfer". H. 16 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
BELL

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: BELL Austria - Hungary, Brno, about 1900. Mechanical bell from post office in Brno stands on three legs shaped as harpies. Gilded brass. H. 13 cm. Condition corresponds to the age. ZVONEK Rakousko-Uhersko, Brno, kolem r. 1900. Mechanický zvonek brněnské pošty v historizujícím tvarosloví, stojící na třech nožkách v podobě harpyjí. Zlacený bronz. V. 13 cm. Stav odpovídající stáří. GLOCKE Österreich-Ungarn, Brno, um 1900. Mechanische Glocke des Brünner Postamts im historisierenden Stil auf drei Harpyien-Füßen. Vergoldete Bronze. H. 13 cm. Zustand entspricht dem Alter.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PAIR OF PLAQUES

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: PAIR OF PLAQUES Brno, second half of 20th century. Relief plaque from the race Velká cena ČSSR - World championship in Brno from 1966 with then frontal depiction of a motorcycle racer with number 10. 7x9,5 cm. Comes with a rectangular plaque from the World championship - Velká cena ČSSR in Brno from 1969 with the depiction of a depiction of a racer with number H. Bottom left marked „V. V" and right „J. M". 10x5,8 cm. Aluminium. Condition A. DVOJICE PLAKET Brno, 2. pol. 20. stol. Reliéfní plaketa z Velké ceny ČSSR - Mistrovství světa v Brně roku 1966 s frontálním vyobrazením závodníka na motocyklu s číslem 10. 7x9,5 cm. Spolu: Obdélná reliéfní plaketa z Mistrovství světa - Velké ceny ČSSR v Brně roku 1969 s profilovým vyobrazením závodníka na motocyklu s číslem 1. Značeno dole vlevo „V. V" a vpravo „J. M". 10x5,8 cm. Hliník. Stav A. ZWEI PLAKETTEN Brno, 2. H. 20. Jh. Reliefierte Plakette Grand Prix der Tschechoslowakei - Weltmeisterschaft in Brno in 1966 mit Abbildung eines Motorradfahrers mit N. 10. 7x9,5 cm. Dazu: Rechteckige Reliefplakette, Weltmeisterschaft - Grand Prix der Tschechoslowakei in 1969 mit Profilabbildung eines Motorradfahrers mit N. 1. Links unten bez. „V. V" und rechts „J. M". 10x5,8 cm. Aluminium. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
POCKET WATCH

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: POCKET WATCH Swiss, half of 19th century. Double coated golden watch with a white clock face with Roman numbers and with circle for seconds. Inner side of the coat is engraved with and inscription „Ancre 15 Rubis/Aiquilles No. 18841/GENEVE". Comes with a decorative pendant with a gilded key for watch and two small watches. Condition B. Not working. KAPESNÍ PÁNSKÉ ZLATÉ HODINKY Švýcarsko, pol. 19. stol. Dvouplášťové zlaté hodinky s bílým ciferníkem děleným římskými číslicemi a vteřinovým ciferníkem. Na vnitřní straně pláště značeno rytým nápisem „Ancre 15 Rubis/Aiquilles No. 18841/GENEVE". Spolu: Šatlen se zlaceným klíčkem a dva klíčky. Stav B. Nejdoucí. HERRENTASCHENUHR Schweiz, um 1850. Gold, Doppelmanteluhr mit weißem Zifferblatt mit römischen Zahlen, Sekundenskala. Innen „Ancre 15 Rubis/Aiquilles No. 18841/GENEVE" eingeritzt. Dazu: Chatelaine mit vergoldetem Schlüssel und zwei Schlüssel. Zustand B. Nicht funktionierend.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
MEDAL FOR CIVIL MERIT OF V. GRADE WITH A CROWN

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: MEDAL FOR CIVIL MERIT OF V. GRADE WITH A CROWN (Орден За гражданска заслуга V cт) Bulgaria, after 1891. Medal with a ribbon, silver and enamel on copper. White cross of Pisa with the initials of Ferdinand, duke of Saxony and Koburia in the middle, founder of the order and since 1908 Tsar of Bulgaria. Back side with a lion of Bulgaria with a coat of arms of Saxony and inscriptions and date 2. 8. 1891. Medal was given since the very beginning only for civil merits. Condition B. ŘÁD ZA OBČANSKÉ ZÁSLUHY V. STUPNĚ S KORUNOU (Орден За гражданска заслуга V cт) Bulharsko, po r. 1891. Řád se stuhou, stříbro, smalt na měděném jádře. Bílý pisánský kříž, v jehož středu je na rudém poli iniciála Ferdinanda, knížete Sasko-Koburského, zakladatele řádu a od roku 1908 bulharského cara. Na zadní části je bulharský lev se saským znakem, okolo pak nápisy a datum 2. 8. 1891. Řád byl od počátku udělován jako výhradně civilní. Stav B. ORDEN FÜR BÜRGERVERDIENSTE, GRAD V. MIT KRONE (Орден За гражданска заслуга V cт) Bulgarien, nach 1891. Orden mit Band, Silber und Emaille auf Kupferkern. Weißes Pisaner Kreuz mit Initialen des Fürsten Ferdinand von Sachs Coburg, des Ordengründers, in mittlerem Rotfeld. Hinten bulgarischer Löwe mit sächsischem Wappen, beschrieben und datiert 2. 8. 1891. Vom Anfang an diente nur als Zivilorden. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
TOLAR  OF RUDOLPH II.

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: TOLAR OF RUDOLPH II. Austria, Hall, 1611. Rudolph II. (1576-1612). Tolar from 1611, mint Hall, Dav. 3009, KM. 609.2. Silver. Ø 41 mm. Condition B. TOLAR RUDOLFA II. Rakousko, Hall, 1611. Rudolf II. (1576-1612). Tolar z roku 1611, mincovna Hall, Dav. 3009, KM. 609.2. Stříbro. Ø 41 mm. Stav B. TOLAR RUDOLF II. Österreich, Hall, 1611. Rudolf II. (1576-1612). Aus dem Jahr 1611, Münzstätte Hall, Dav. 3009, KM. 609.2. Silber. Ø 41 mm. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PAPER KNIFE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: PAPER KNIFE Europe, about 1900. Sharply pointed blade with art nouveau handle shaped as a laying naked girl. Condition B. NŮŽ NA DOPISY Evropa, kolem r. 1900. Ostře zahrocená čepel přechází secesním ornamentem v rukojeť, vypracovanou do podoby nahé ležící dívky. Stav B. BRIEFMESSER Europa, um 1900. Scharfe Klinge mit Jugendstil-Ornament und Griff in Form eines nackten Mädchens. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
SWORD

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: SWORD Western Europe, 11th century. Equestrian sword with a straight, wide, double-edged blade beaten with the technique of welded damask. One side of the blade shows double colored initials of Christ IHC (medieval transcription of Greek IH?) readable from right as from left and with a cross in the middle. The other side has double colored oval. Cross guard is short and straight and slender at the ends. Pommel shaped as a brazil nut. Total length 96 cm. Condition corresponds to the age. MEČ Západní Evropa, 11. stol. Jezdecký meč s přímou, širokou, dvousečnou čepelí, vykovaný metodou svářkové oceli. Na jedné ploše čepele je tauzovaný christogram IHC (středověký transkript řeckého IH∑) čitelný zprava i zleva, s berličkovým křížem uprostřed. Na druhé straně je tauzovaný ovál. Záštita krátká, přímá, ke koncům se mírně zužující. Hlavice tvaru para ořechu. Celková délka 96 cm. Stav odpovídající stáří. SCHWERT Westeuropa, 11. Jh. Reiterschwert mit breiter zweischneidiger Klinge aus Damascener-Stahl, eine Seite der Klinge mit Christogramm IHC (mittelalterliche Transkription des griechischen IH?) - lesbar vom rechts und links, Kreuz in der Mitte, die andere Seite mit Oval. Kurzer Schutz, der Kopf als Paranuss. Gesamtlänge 96 cm. Zustand entspricht dem Alter.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
DAGGER - HISTORICISM

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: DAGGER - HISTORICISM Central Europe, 19th century. Dagger with double edged symmetrical blade of diamond cross cut is decorated on both sides with etched floral motives and two grooves. Handle depicts a man dancing with Death, made of one piece crass with a cross guard depicting a lion and lioness fighting with snakes. Condition B. DÝKA - HISTORISMUS Střední Evropa, 19. stol. Dýka s dvoubřitou symetrickou čepelí kosočtverečného průřezu, zdobenou z obou stran jemným leptem s florálními motivy a dvěma drážkami. Rukojeť znázorňující muže tančícího se smrtí je odlita z bronzu v jednom kuse se záštitou, na níž hadi zápasí se lvem a lvicí. Stav B. DOLCH - HISTORISMUS Mitteleuropa, 19. Jh. Symmetrische Klinge mit Doppelschneide - Rautenquerschnitt, beide Seiten fein geätzt: Blumenmotive und zwei Rillen. Bronzeschaft dekoriert mit einem mit Tod tanzendem Mann, gegossen als ein Stück mit Parierstange mit Kampfszene: Schlangen und Löwen. Zustand B.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
HUNTING DAGGER

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: HUNTING DAGGER Central Europe, 19th century. Small hunting dagger with a blade with a short ricasso and single edge. Decorated with a subtle etches floral motives. Cross guard is slightly curved and is made of nickel coated metal. Handle is made of a horn and ends with a pommel with heraldic eagle Scabbard is made of leather with locket and chape made of nickel coated metal. Hook for hanging is shaped as two oak leaves and an acorn. Belt is made of black leather. Condition B. Blade slightly worn out, little rust. LOVECKÁ DÝKA Střední Evropa 19. stol. Drobná lovecká dýka s čepelí přecházející po krátkém ricasu do jednostranně broušeného ostří, je zdobena jemným leptem rostlinných motivů. Záštita je mírně esovitě prohnutá a je společně s objímkou vyrobena z poniklovaného plechu. Rukojeť z parohu je zakončena terčíkem s emblémem orla, skrz nějž je roznýtován řap. Pochva je kožená, s nákončím i objímkou z poniklovaného plechu. Háček na závěsník je vyveden ve tvaru dvou dubových lístků a žaludu. Závěsník je ušit z černé kůže. Stav B. Čepel mírně opotřebovaná, drobně poškozena korozí. JAGDDOLCH Mitteleuropa 19. Jh. Kleiner Dolch, kurzes Ricasso, einseitig geschärft, dekoriert mit geätzten Pflanzen. S-gebogene Parierstange, zusammen mit der Fassung aus vernickeltem Blech. Hornschaft mit Adleremblem, der Erl durchgenietet, Lederscheide mit Fassung und Knauf aus vernickeltem Blech. Der Haken in Form von zwei Eichenblättern mit Eichel. Zustand B. Die Klinge leicht abgenutzt, kleine Korrosionsspuren.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
HUNTING DAGGER

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: HUNTING DAGGER Germany, about 1940. Dagger for a huntsman uniform with a gilded guard and gilded hilt shaped as shell. Handle is made of ivory with three gilded rivets shaped as oak leaves with an acorn. Blade with a factory mark is decorated with subtle industrial etching on one side with a wild boar hunt and the other side with a deer hunt scene. All framed with oak leaves. Condition B. Slightly wiped of gilding on the handle due to usage. LOVECKÝ TESÁK Německo, kolem r. 1940. Tesák k myslivecké uniformě se zlacenou záštitou a zlaceným záštitným listem ve tvaru mušle. Rukojeť je slonovinová, se třemi zlacenými nýty ve tvaru dvou dubových listů s žaludem. Čepel, značená tovární značkou, je zdobena jemným, průmyslově leptaným vzorem - na pravé straně hon na divočáka a sluku, na levé straně lov jelena a tetřeva, vše zarámováno v altánu dubových větví. Stav B. Nošením mírně setřené zlacení na rukojeti. JAGDMESSER Deutschland, um 1940. Zur Jägeruniform, vergoldete Parierstange und muschelförmiges Parierblatt. Der Schaft aus Elfenbein mit drei vergoldeten Nieten in Form von zwei Eichenblättern mit Eichel. Die Klinge mit Fabrikmarke, dekoriert mit fein geätztem Dekor: rechts Wildschweinjagd und Schnepfe, links Hirschjagd und Auerhuhn - das alles im Altan aus Eichenästen. Zustand B. Die Vergoldung des Schafts etwas berieben.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
KNIFE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: KNIFE Indonesia, 19th century. Knife with a short engraved handle made of a hard wood. Iron blade is decorated with floral motives made of silver wire. L. 28,5 cm. Condition B/C. Handle with a crack, tip damaged by rust. NŮŽ Indonésie, 19. stol. Nůž s krátkou vyřezávanou střenkou z tvrdého dřeva. Železná čepel osazená do hluboce ryté montáže je zdobena pravidelným motivem rostlinných úponků ze stříbrného drátku. Délka 28,5 cm. Stav B/C. Na rukojeti prasklina, špička poškozena důlkovou korozí. MESSER Indonesien, 19. Jh. Hartholz-Messer mit kurzem Schnitzgriff, Eisenklinge in tief geritzter Montierung dekoriert mit regelmäßigem Rankendekor aus Silberdraht. L. 28,5 cm. Zustand B/C. Riss auf dem Griff, die Spitze mit Korrosionsspuren.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
PAIR OF KNIVES

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: PAIR OF KNIVES Tibet, 19th - 20th century. Knife from the Tibetan Buddhism area with a handle with half vajra. Total length of metal part 30 cm. Comes with a knife from Tibetan Buddhism area with triple blade and half vajra. Total length of metal part 20 cm. Condition A. DVOJICE NOŽŮ Tibet, 19. /20. stol. Nůž s rukojetí s poloviční vadžrou. Délka železné části 30 cm. Spolu: Nůž s trojitým ostřím a poloviční vadžrou. Délka železné části 20 cm. Stav A. ZWEI MESSER Tibet, 19. /20. Jh. Ein Messer aus lamaistischem Gebiet in Tibet, eisernes Teil 30 cm. Dazu: Ein Messer aus lamaistischem Gebiet von Tibet mit dreifacher Schärfe, eisernes Teil 20 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
YATAGAN

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: YATAGAN Turkey - Balcans, about 1800. Richly decorated weapon with a curved damask blade decorated by gilding. Both sides of the glade are decorated with Arabian writings. Right side of the blade has subtly etched Arabian calligraphy. Handle made of silver metal sheet subtly beaten with decor of vines and leaves and filigree with a coral. Sheath with a wooden inside is fully covered with a silver metal sheet with floral motives and ends with a scaly head. Left side of the sheath has a vine shaped hook for belt. It is a high quality item meant to show the status of its owner. Total l. 69 cm. Condition A. JATAGAN Turecko - Balkán, kolem r. 1800. Bohatě zdobená zbraň se zakřivenou jednosečnou čepelí vyrobenou ze svářkové oceli, zdobenou zlacením. Na hřbetě čepele po obou stranách nápis arabským písmem. Na pravé straně čepele jemně vyleptána kaligrafie arabského nápisu. Rukojeť ze stříbrného plechu bohatě zdobena umně tepaným motivem propletených úponků a lístků, na středovém pásku je drátkový filigrán vykládaný korálem. Pochva s dřevěnou duší pokrytou po celé ploše stříbrným plechem s rostlinnými motivy je zakončena šupinatou hlavou. Na levé straně pochvy je z úponků vytvořeno drobné očko k přichycení k opasku. Jedná se o řemeslně dovedně zpracovanou zbraň určenou pro reprezentaci zámožného majitele. Celková délka 69 cm. Stav A. JATAGAN Türkei - Balkan, um 1800. Reich dekorierte Waffe mit gebogener Klinge aus Damascener-Stahl mit Vergoldung, einseitig geschärft. Auf der Rücken der Klinge arabische Aufschriften. Auf rechter Seite der Klinge geätzte Kalligraphie, der Schaft aus Silberblech reich geschlagen mit verflochtenen Ranken und Blättern, Drahtfiligran mit Koralle auf mittlerem Band. Die Scheide mit Holzeinlage mit silbernem Blech bedeckt - Blumenmotive und Schuppenkopf. Links auf der Scheide kleine Auge zur Befestigung auf den Gürtel. Fein bearbeitete Waffe, bestimmt zur Repräsentierung eines reichen Besitzers. Gesamtlänge 69 cm. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
SABRE - KILIÇ

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: SABRE - KILIÇ Ottoman empire - Turkey, first half of 19th century. Slightly curved blade with two grooves on each side. Groove in the first third of the blade length forks into three subtler grooves. Tip has a hint of reverse edge. Cross guard is formed of brass, smooth and straight. Handle is made of a light horn and holds on two brass rivets. Rivet in the pommel has a hole for tassel. Wooden scabbard is covered with black leather with a smooth brass fitting. Total length 100 cm, blade l. 83 cm, blade w. 3,4 cm. Condition C. Cracked and repaired locket of the scabbard and chipped part of the horn handle. ŠAVLE - KILIÇ Osmanská říše - Turecko, 1. pol. 19. stol. Mírně prohnutá čepel s dvěma žlaby na každé straně. Žlábek u hřbetu v první třetině délky čepele přechází v trojici jemnějších drážek. U hrotu naznačeno vybroušení rubového ostří. Příčka záštity odlitá z bronzu, přímá, hladká. Rukojeť ze světlé rohoviny je přichycena na dvou bronzových nýtech. V nýtu na hlavici je otvor pro provlečení střapce. Dřevěná pochva potažená černou kůží s hladkým bronzovým kováním. Celková délka 100 cm, d. čepele 83 cm, š. čepele 3,4 cm. Stav C. Popraskaná a opravovaná objímka pochvy, uštípnutá část rohovinového obložení rukojeti. SÄBEL - KILIÇ Osmanisches Reich - Türkei, 1. H. 19. Jh. Leicht gebogene Klinge, zwei Seiten - je mit zwei Rillen, die Rille bei den Rücken trennt sich in drei andere Rillen im ersten Drittel der Klinge. Bei der Spitze Spuren nach Schärfe auf der Rückseite. Glatte gerade Parierstange teilweise aus Bronze, der Schaft aus hellem Hornstoff auf zwei Bronze-Nieten. Der Kopf mit Loch für Troddel, lederbezogene Holzscheide mit glatten Beschlägen aus Bronze. Gesamtlänge 100 cm, L. (Klinge) 83 cm, B. (Klinge) 3,4 cm. Zustand C. Reparierte Fassung, Teil des Hornstoffbezugs abgekniffen.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
SABRE - KILIÇ

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: SABRE - KILIÇ Ottoman empire - eastern Europe, about 1800. Typically curved blade of a triangular cross cut is wider on the reverse side, visibly wider by the tip and with a reverse edge. Left side of the blade shows Arabian inscription. Cross guard is made of brass, straight and engraved and with a cord decor. Handle is made of a dark horn and hold by two brass rivets. The rivet on pommel is underlayed with a beaten decorative metal sheet with a hole for a tassel. Wooden scabbard is covered with black snake leather and brass ends. Total length 86 cm, blade l. 70 cm, blade w by the cross guard 3,6 cm. Condition A/B. blade slightly damaged by rust - repaired. ŠAVLE - KILIÇ Osmanská říše - východní Evropa, kolem r. 1800. Charakteristicky prohnutá jednosečná čepel klínovitého průřezu je zesílena na rubové straně, u hrotu výrazně rozšířena a vybroušena do rubového ostří. Na levé straně čepele vyryt arabský nápis. Příčka záštity odlitá z bronzu, přímá, zdobená rytinou a šňůrovým motivem. Rukojeť z tmavé rohoviny je přichycena na dvou bronzových nýtech. Nýt na hlavici je podložen tepaným ozdobným plíškem a obsahuje otvor pro provlečení střapce. Dřevěná pochva potažená černou hadí kůží s rytým bronzovým kováním. Celková délka 86 cm, d. čepele 70 cm, š. čepele u záštity 3,6 cm. Stav A/B. Čepel mírně poškozena korozí - ošetřeno. SÄBEL - KILIÇ Osmanisches Reich - Osteuropa, um 1800. Charakteristisch gebogene Klinge rückseitig verstärkt, rückseitig geschärft. Auf der linken Seite arabisch beschrieben, die Parierstange teilweise aus Bronze - geritzt und Schnurdekor. Hornstoffschaft auf zwei Bronzenieten, der Niet auf dem Kopf mit Loch für Troddel. Mit Schlangenleder bezogene Holzscheide, Bronzebeschläge. Gesamtlänge 86 cm, L. (Klinge) 70 cm, B. der Klinge bei Parierstange 3,6 cm. Zustand A/B. Korrosionsspuren auf der Klinge - behandelt.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
RIFLE

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: RIFLE Ottoman empire, Turkey, 1750-1800. Octagonal steel and smooth barrel with 7 grooves on right, caliber 14mm, completed with visor. Front and back sides decorated with pair of silver lines and marked by minted and gilded marks. Spanish/Catalan firelock is not decorated and with flint. Gun stock made of mahogany with distinctive lines. Decorated by brass metal sheets. Barrel is held by four brass rings. Under the barrel is a metal ramrod. Mechanically functional. Condition A. PUŠKA Osmanská říše - Turecko, 1750-1800. Osmihranná ocelová hladká hlaveň s drážkovaným vývrtem, 7 drážek vpravo, ráže 14 mm, opatřena muškou a hledím, v přední a zadní časti zdobena dvěma stříbrnými pásky a označena vyraženými a zlacenými značkami. Španělský/ katalánský křesadlový zámek nezdobený, osazený pazourkem. Pažba z plaménkového mahagonu s výraznou kresbou, ozdobená vysekávaným mosazným plechem. Hlaveň drží čtyři mosazné objímky. Pod hlavní je umístěn celokovový nabiják - vytěrák. Mechanicky plně funkční. Stav A. BÜCHSE Osmanisches Reich - Türkei, 1750-1800. Achtkantiger glatter Lauf aus Stahl, 7 Rillen rechts, Kal.14 mm, mit Visier, vorne und hinten dekoriert mit zwei Silberbändern und bezeichnet mit zwei eingeprägten und vergoldeten Marken. Spanischer/katalanischer Steinschloss ohne Verzierung, Mahagonikolben mit ausdrucksvoller Zeichnung, dekoriert mit Messingblech. Der Lauf mit vier Messingfassungen. Ladestock unter dem Lauf. Voll funktionierend. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
HUNTING GUN

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: HUNTING GUN Tsarist Russia- Tula, 1794. Short combination gun. Top shotgun of caliber 12mm with a smooth groove and bottom fire gun of caliber 12 mm. Top barrel is made of steel and with a brass visor, pot barrel marked with mark: I.МАКАРИЩЕВ 1794", bottom one marked „Д.Ж.М N.11". Set with a pair of firelocks, right one for the top barrel, left for the bottom. Top desk of the locks decorated with a symbol and inscription „ Д.Ж.М N.11". Each firelock has its own trigger. Hammer of the lock is marked „Д.Ж.М", short gunstock. French gunstock is made of mahogany wood and engraved with motives of leaves, butt of steel marked with „ Д.Ж.М" and mark of Tsar eagle and a shield of St. George - symbol of Moscow. Condition A. Oхотничье ружьеЦарская Россия -Тулa, 1794. Это короткий дробовик. Калибр верхнего ствола 12 мм(гладкоствольный), калибр нижнего ствола (баррель) тоже 12.Основный луч из стали, оснащенхый гладким бронзовым зрением,на вершине ствола „I.МАКАРИЩЕВ 1794", внизу: „Д.Ж.М N.11". Стболы добавлены парой кремневых ружьей. Верхний замок украшенный декоративной табличкой с эмблемой и с надписьюТУЛА Д.Ж.М N.11 (знак повторяется). Оружие украшеноотмеченным знаком „ Д.Ж.М „, императорским орлом и этикеткойСв. Йиржи - символом Москвы.Состояние А. LOVECKÁ PUŠKA Carské Rusko - Tula, 1794. Krátká kulobroková kozlice. Kulová (horní) hlaveň ráže 12 mm s hladkým vývrtem, broková (dolní) hlaveň ráže 12. Svazek hlavní ocelový, hladký osazený bronzovou muškou, na horní hlavni značen : I.МАКАРИЩЕВ 17941794, na spodní : Д.Ж.М N.11. Osazeno dvojicí křesadlových zámků, pravý pro kulovou hlaveň, levý pro brokovou hlaveň. Na horní desce zámků značeno okrasným emblémem ТУЛА a nápisem: Д.Ж.М N.11. Každý zámek je ovládán vlastní spouští: první spoušť - kulová hlaveň, druhá spoušť - broková hlaveň. Na lučíku spouště značeno: Д.Ж.М, lučík protažen do nízké pažbičky. Francouzská pažba s lícnicí je vyrobena z mahagonového dřeva a ozdobena rytinou a drobnou řezbou lístků. Patka pažby ocelová, značená nápisem: Д.Ж.М a znakem carské orlice se štítkem se sv. Jiřím - znakem Moskvy. Stav A. JAGDBÜCHSE Tsar-Russland - Tula, 1794. Kurze Büchse mit Kugel- und Schrotlauf. Kugellauf (oben), Kal.12 mm mit glattem Drall, Schrotlauf (unten), Kal 12. Stahl und Bronze, auf oberem Lauf bez.: I.МАКАРИЩЕВ 17941794, auf unterem Lauf: Д.Ж.М N.11. Zwei Steinschlösser, das linke für Schrotlauf, das rechte für Kugellauf. Auf Oberplatte der Schlösser dekoratives Emblem ТУЛА und Aufschrift: Д.Ж.М N.11. Jedes Schloss mit eigenem Auslöser: erster Auslöser - Kugellauf, zweiter Auslöser Schrotlauf. Der Abzugsbügel bez. Д.Ж.М, französischer Kolben teilweise aus Mahagoni: geritzt und geschnitzt, Stahlteil des Kolbens bez. Д.Ж.М und Tsar-Adler mit Schild: Hl. Geirg - Wappen von Moskau. Zustand A.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Casimir Lefaucheux (1802 - 1852)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Casimir Lefaucheux (1802 - 1852) POCKET REVOLVER. France, about 1850. French percussion revolver. Octagonal barrel with grooves of caliber 7mm has the right side marked: „N" with a crown. Cylinder with six chambers for bullets has a step mechanism without stopping in a steel open frame. Marked: „N" with a crown and makers mark of Eugen Lefaucheux. Filling of the barrel is possible by hinged lid in the frame on the right side of the revolver. Trigger is folding. Handle is with parts of smooth dark wood. Mechanically functional. Condition A/B. Rusted grooves of the barrel. Casimir Lefaucheux (1802-1852) KAPESNÍ REVOLVER. Francie, kolem r. 1850. Francouzský perkusní revolver. Hlaveň osmihranná s drážkovaným vývrtem ráže 7 mm, z pravé strany značena: „N" s korunkou. Válec se šesti komorami pro náboje s kolíčkovou zápalkou a s krokovým mechanizmem bez aretace je umístěn v otevřeném ocelovém rámu. Značen: „N" s korunkou a puškařskou značkou Eugena Lefaucheuxe. Plnění válce umožňuje odklopná klapka v rámu na pravé straně zbraně, proti ní je umístěn vyhazovač. Spoušť je sklopná. Rukojeť opatřena střenkami z hladkého tmavého dřeva. Mechanicky plně funkční. Stav A/B. Zkorodovaný vývrt hlavně. Casimir Lefaucheux (1802 - 1852) TASCHENREVOLVER. Frankreich, um 1850. Französischer Perkussionsrevolver, achtkantiger Lauf, Kal. 7 mm, rechts bez. mit „N" mit Krone. Der Zylinder mit sechs Kammern für Patronen, Schrittmechanismus ohne Arretierung im offenen Stahlrahmen. Bez. „N" mit Krone, Firmenmarke Eugen Lefaucheux. Das Laden ermöglicht durch Klappe im Rahmen auf rechter Seite, klappbarer Auslöser, der Schaft mit Griffen aus dunklem Holz. Voll funktionierend. Zustand A/B. Der Drall korrodiert.

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Sign in to continue
Email
Please enter your email.
Password
Please enter your password.
Forgot Your Password?
Enter Your Email
Please enter a valid email.
No user is registered with that email address.
Request Sent
Check to find your temporary password and password reset instructions.
Use your new password to Sign In.
 
Per page:
1
...
6
7
8
9
10
11
12
13