WELCOME TO INVALUABLE
Be the first to know about
the latest online auctions.
Please enter a valid email address (name@host.com)
Sign Up »
PS: We value your privacy
Thank you!
 
 
Want to learn more
about online auctions?
Take a Quick Tour »
 
Invaluable cannot guarantee the accuracy of translations through Google Translate and disclaims any responsibility for inaccurate translations.
Show translation options
Auction Description for Boekhandel: Books, Manuscripts, etc.
Sale Notes:
www.derooboeken.nl

Books, Manuscripts, etc. (472 Lots)

by Boekhandel en Antiquariaat De Roo


472 lots | 470 with images

May 24, 2014

Live Auction

Zwijndrecht, Zuid-Holland, Netherlands

Sort by:  
Lots with images first
Per page:  
Abkoude, Johannes van

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Naamregister van de bekendste en meest in gebruik zynde Nederduitsche Boeken, Welke sedert het jaar 1600 tot het jaar 1761 zy uitgekomen, met byvoeginge wanneer, waar en by wien dezelven gedrukt zyn, als mede van het Formaat, het getal der Deelen, en de Platen, benevens de Pryzen, die op dezelven by de uitgaven gesteld zyn. Nu overzien, verbeterd en tot het jaar 1787 vermeerderd door Reinier Arrenberg. Tweede Druk.

Condition Report: 2 delen, (12) 330, (2) 331-598 p. Origineel half Leer met ribben, 4° (doorschoten met blanco pagina's, hierop staan plaatselijk toevoegingen/aantekeningen met pen, rug dl.2 gerestaureerd. Zeldzaam bibliografisch naslagwerk)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Aemilius, Robertus

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Kort Ontwerp van het Licht der Waerheit, Waer in de wezentlijkste gronden van de Heilige Godtgeleertheit, In het Licht der Waerheit verklaert, kortbondig worden by een getrokken, tot onderwijzinge der gener, die lust hebben, om toe te nemen in de kennisze van de Leere der Waerheit, die na de Godtzaeligheit is. De Tweeden Druk.

Condition Report: (titelprent, 14) 562 p. Origineel Perkament, 8° (met de handtekening van Ds. P. van Dijke, gedateerd 22 juni 1883, op het voorplat en van binnen)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Ainsworth, Henry

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Aantekeningen over de vijf Boeken Mosis, Psalmen en Hoogelied, Waar in de Hebreeusche woorden ende spreuken worden vergeleeken met de Oude Griexsche en Chaldeeusche Oversettingen, ende andere Gedenk-schriften der Hebreën, maar voornaamelijk door vergelijkinge met de Heilige Schriften, Mosis Woorden, Wetten ende Installingen, de Offerhanden, ende andere Wettische Ceremonien in voorige tijden van God aan de Kerke Israëls gebooden, verklaart worden. Met een Bericht belangende sommige tegenwerpingen tegen de onvervalstheid van de Hebreeusche Text, ende de aantrekkinge van de Rabbijnen in dese Aantekeningen. Als mede Registers leidende tot sulke voornaame daaken, als in dese Aantekeningen over elk bijsonder Boek sijn aangemerkt. Ende nu uit 't Engelsch vertaalt door Sibrandus Vomelius.

Condition Report: (18) 1091 (3), (2) 50 p. Opnieuw gebonden half oud Perkament, Folio (uiterst zeldzaam werk van de puritein Henry Ainsworth, 1571-1622, waarin de eerste 900 pagina's een vers voor vers verklaring van de Bijbelboeken Genesis t/m Deuteronomium en daarna nog aantekeningen over de 150 Psalmen en het Hooglied van Salomo, FATY1-12)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Alardin, Kasparus

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: De Geluksaligheyt van den Weg der Rechtveerdige, Als mede De Fonteyne des Levens, Voorgestelt in eenige Predicatien over Den eersten Psalm, en Psalm XXXVI. 8, 9, 10. Vermeerdert met drie Predikatien, over Joh. XIV: 6. Mat. VII: 13, 14 en Phil. I: 23. Den vyfden Druk.

Condition Report: (30) 406 (9) p. Origineel Perkament, 8° (mist titelprent, vernieuwde schutbladen, 1 pagina opdracht in kopie, wormgaatjes in onderste marge pagina 375-einde)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Alberthoma, Robertus

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Eliza de Profeet Gezalft met Elias Geest Wonderbaar in zyn Leven en Dood. In XXV. Leerredenen en Byschriften Vertoont.

Condition Report: (titelprent met verklaaring, 14) 544 (15) p. Origineel half Perkament, 4° (goed exemplaar, latere marmers)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Alberthoma, Robertus

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Eliza de Profeet Gezalft met Elias Geest, Wonderbaar in zyn Leven en Dood. In XXV. Leerredenen en Byschriften Vertoont.

Condition Report: (titelprent met verklaaring, 14) 544 (15) p. Opnieuw gebonden half Leer met ribben, 4°

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Allestree, Richard

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: De Gantsche Pligt van een Christen of de Christelyke Zedekunde. Voorgestelt op eene klaare en gemeenzaame wyze, tot gebruik van alle Menschen, Verdeelt in XVII. Hoofd-deelen die, op elke Zondag 'er een geleezen zynde, alle driemaal in 't Jaar konnen door geleezen worden. Noodig voor alle Huisgezinnen. Met byzondere Gebden by verscheide gelegenheden. Op nieuws uit het Engelsch vertaalt, en met Zinspelende Plaatjes vermeerdert. Tweede Druk.

Condition Report: (titelprent met verklaaring, 44) 545 (7) p. Origineel half Leer met ribben, 8° (zonder marmers, ex-libris op schutblad, met diverse tekstgravures. FATY 1,998 op naam van de uitgever Hammond, de schrijver is echter Richard Allestree, 1619-1681, eerst veld-prediker en later professor in de theologie en provoost bij het Eton College, "Hij was een goed en zeer liefdevol prediker", zie DNB 1,324)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Ambrosius, Isaac

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Het Zien op Jesus, een Gesigt des Eeuwigen Euangeliums, of des Ziels-Oogingen op Jesus. Soo als hy het groote werk van 's Menschen saligheyt heeft uytgevoert van eeuwigheyt voor alle tyden, in den duysteren tyd voor zyne komste, en voorts in de volheyt des tyds in zyn Geboorte, Leven, Sterven, Opstandinge, Hemelvaert, Sitten en Bidden ter Regterhand Gods, en wederkomste tot het laetste Oordeel. Alles seer geleerdelyk verklaert, en Stigtelyk tot kragtige oeffeninge der Godsaligheyt toegeëygent. Den Vierden Druk, van veele Schryf- en Drukfouten gesuivert.

Condition Report: (10) 926 (10) p. Origineel half Leer, 4° (mooi exemplaar)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Ambrosius, Isaac

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Eerste, Middelste en Laatste Dingen. In Drie Tractaten Vervat. Waarin vertoond wordt, Ten Eerste: De Leer der Weder-geboorte. Ten Tweede: De oefening van Heiligmaking, in de middelen, pligten en ordinantiën, beide heimelijke en openbare, tot onderhouding en vermeerdering van een Godzalig leven. Ten Derde: Eenige bedenkingen van 's menschen Ellende, in zijn Leven, Dood, Oordeel en Gerigt, en van Gods Barmhartigheid, in onze Verlossing en Behoudenis. Alles krachtiglijk op de Praktijk uitgewerkt. Uit het Engelsch getrouw vertaald door Johannes Grindalles.

Condition Report: (4) 659 (4) p. Origineel half Leer, 4° (vernieuwde marmers)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Andrews, John/Smith, Henry

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Gouden Trompet, Blasende Alarm, Alarm, ten Oordeel. Van Jan Andries. Vermeerdert met een Klaegh-Bede aen Godt Almachtigh, over het berouw ende leet-wesen van sijne sonden. Hier is oock by-gevoeght 't Silvere Trompet, Ontwakende de Zielen ten Oordeel. Van Hendrick Smith. Wt het Engelsch vertaelt door Willem Christiaens. De achtste Druck.

Condition Report: 2 werken in 1 band, (8) 56, (2) 40 p. Opnieuw gebonden half Perkament, 12° (beide werken niet in NCC)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Antonides, Meinardus

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Schriftmatige Verklaring over het Borgtogtelijk en Zaligmakend Lijden, den Kruisdood en de Begrafenis van den Heere Jesus Christus. Voorgesteld in vijf en dertig leerredenen, doormengd met leerzame en praktikale aanmerkingen, en elke verhandeling besloten met eene ontdekkende en opwekkende toepassing, benevens een Beknopt Vertoog van den Staat van Christus Verhooging uit Psalm 118: 22, 23. Nieuwe Uitgave.

Condition Report: (XXIV) 631 (1) p. Origineel half Leer, 4° (vernieuwde marmers)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Antonides, Meinardus

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Schriftmatige Verklaaringe over het Borgtogtig en Saligmakend Lyden, Kruisdoodt, en Begraaffenisse van den Heere Jesus Christus, Voorgestelt in XXXV. Leerreedenen, Doormengt met Leersame en Practicale Aenmerkingen. En elke Verhandeling besloten met een ontdekkende en opwekkende Toepassing. Hier neffens een Beknopt Vertoog van de Staat van Christi Verhooging, uit Psalm CXVIII: 22, 23.

Condition Report: (36) 641 (15) p. Opnieuw gebonden Kunstleer, 4° (titelpagina en enkele andere pagina's verstevigd, titelpagina heeft tekstverlies, laatste 2 pagina's register in kopie)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Arndt, Johann

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Alle VI. Geestryke Boeken van het Waare Christendom, Benevens der zelver byhoorende Tractaatjes, en syne Tien Predikatien over de Plagen van Egypten, Voor dezen in 't Nederduits uitgegeven door Mr. Zacharias Dezius, En nu na de Nieuwste Hoogduitsche Drukken, met veele Noodige Aanmerkingen, Ophelderingen, Kant-teekeningen, Gebeden, Toepasselyk op ieder Capittel, Register, en nieuwe Zinryke koopere Plaaten, merkelyk vermeerdert en verbetert. Door een groot Liefhebber van Johan Arendts Schriften.

Condition Report: 2 werken in 1 band, (titelprent met verklaaring, XX, portret, XXI-XXVI, 16) 830 (26), (8) 94 p. Opnieuw gebonden half Leer met ribben, 4° (met titelprent, portretgravure en 6 gravures)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Arnold, Gottfried

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Waare Afbeelding der Eerste Christenen. Volgens hun Leevendig Geloof, en Heylig Leeven. Uyt de getuygenissen, voorbeelden, en redenen der oudste en achtbaarste Kerkelyke Schryveren, volgens de waarheyd der eerste en eenigste Christelyke Godsdienst, allen Liefhebberen der Geschiedenissen, en voornaamelyk der Aaloudheyd, als een nutte Kerkelyke Historie, Getrouwlyk en onzydiglyk voorgesteld. Uyt het Hoogduytsch vertaald door Willem Sewel. Met kopere Plaaten vercierd.

Condition Report: 2 delen, (titelprent met verklaaring, 24) 707 (12), (titelprent met verklaaring, 8) 568 (12) p. Origineel Leer met ribben, goudbestempeld, Folio (vernieuwde schutbladen, op de ruggen wat beschadigingen, compleet met de 2 titelprenten, 25 dubbele gravures in dl.1 en 21 dubbele gravures in dl.2 van Jan Luyken)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Augustinus, Aurelius

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: XXII. Boecken van de Stadt Gods, Begrijpende de beginselen en voortgang der zelver, als mede de verdedinge der Christelijke Religie, tegen de doolingen en lasteringen der Heydenen, Ketteren, en andere vyanden van Gods kerke. Ook op veel plaetsen met treffelijke Historien vermengt. Doorgaens met wijtloopige Uytleggingen verrijkt. (Uyt den Latyne verduytscht door Johannes Vennekool. Verciert met Rycke Aenteickeninghen.)

Condition Report: 5 delen in 1 band, (titelprent, 8) 147, 129, 96, 114, 143 (19) p. Origineel overslaand Perkament, Folio (vernieuwde schutbladen, stuk van franse titelpagina gescheurd, bovenkant rug en bovenste hoek voorplat verstevigd met perkament. Elk deel met een eigen titelpagina)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Bachiene, Willem Albert

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Heilige Geographie of Aardrykskundige Beschryving van alle de Landen, enz. in de H.S. voorkomende. Tot opheldering der Heilige Schriften. Benevens op nieuw getekende en daartoe behoorende Landkaarten.

Condition Report: 4 delen in 7 banden, (36) 428, (2) 429-1016 (4), (12) 503 (1), (2) 505-1252 (2), (16) 640, (2) 641-1107 (7), (8) 387 (1) p. Origineel half Leer, dl.4 Opnieuw gebonden Kunstleer, 8° (compleet met het vierde deel met daarin de 12 uitvouwbare kaarten met verklaaring. Bachiene, 1712-1783, studeerde in Utrecht en was predikant in Culemborg en Maastricht. In 1764 werd hij aldaar hoogleraar in de sterre- en aardrijkskunde.)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Bake, Laurens

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Mengel-Poëzy.

Condition Report: (portret, 24) 142 p. Opnieuw gebonden half Perkament, 4°

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Barueth, Johannes

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Hollands en Zeelands Jubel-Jaar. Of Tweehonderd-Jarige Gedagtenis der heuchelyke verlossing van het Spaansche jok en grondlegging van Neerlands Republiek in het Jaar MDLXXII onder het wys beleid van Willem den I, Prins van Orange. Behelsende de historie der Watergeusen onder 's Princen Luitenant Admiraals, inneming van den Briel den 1 April, opstand der Dordrechtsche en Rotterdamsche Burgeryen, afval van Vlissingen en Veer, van Enkhuisen en Hoorn, van Zirkzee en Dordrecht, van Gorcom en andere Zuid- en Noord-Hollandsche Steden, verrassing van Bergen in Henegouwen, belegering van Amsterdam, Parysche Moord, de drie eerste vrye Staatsvergaderingen binnen Dordrecht en Haarlem, opregting der Admiraliteiten, Hoven van Justitie, Gecommitteerde Raden, en andere gedenkwaardigste Gebeurtenissen van dat Wonder-jaar. Alles uit echte Bewysstukken der geloofwaardigste Schryvers en later ontdekte oude Handschriften.

Condition Report: (14, XII, 2) 305 (1) p. Origineel half Leer, 8° (met 1 uitvouwbare gravure, zijkanten kneep ingescheurd, plaatselijk vochtvlekken, mist laatste pagina met de fondslijst )

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Barueth, Johannes

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Jacobs Doodbedde, vertonende 's Mans Zegen over zyne Twaalv Zonen, en Dood. In XXIII. Kerkredenen over Genesis XLIX. Verklaart en Toegepast. Met bygevoegde Aanmerkingen uit Taal- en Letter-kunde.

Condition Report: (titelprent met verklaaring, 26) 516 (32) p. Origineel Leer met ribben, goudbestempeld, 4°

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Barueth, Johannes

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: De Leere der Waarheid vervat in den Heidelbergschen Catechismus. Regtzinnig en met onse Kerkformulieren van eenigheid overeenkomstig verklaard, tegen de Dwaalleer verdedigd en ter beoefening van ware Godsaligheid aangedrongen. Uit syn eigen Latynsch handschrift vertaald, met eene Historische Voorreden over de Bestryders en Voorstanders van onsen Nederlandschen Catechismus.

Condition Report: 2 delen in 1 band, (2, XLVI, 2) 374, (2) 348 (34) p. Opnieuw gebonden half oud Perkament, 4°

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Bayly, Lewis

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: De Practycke ofte Oeffeninge der Godtsaligheydt. Leerende een Christen Mensche, hoe hy in sijn wandel in sijn gantsche leven Gode behagen mach. Beschreven in de Engelsche Tale, Ende in onse Nederlantsche sprake overgeset, door Everhardus Schuttenius. Een seer profijtelick Boecxken, ende om sijner treflickheyt meer dan twintighmael in Engelandt herdruckt. Den lesten Druck, van veel Fauten verbetert, ende met eenige korte ende noodige Aentekeningen verrykt, door Gisbertus Voetius.

Condition Report: 577 (9) p. Opnieuw gebonden half Leer met ribben, 8° (mist titelprent, titelpagina uit 17XX, boek uit 1642, plaatselijk vochtvlekken, met de handtekening van Ds. K. Exalto op het schutblad, zie 'Praktijk der godzaligheid' pagina 135 nr. 22, FATY1-152)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Bekker, Woutherus

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Herinneringen aan de dagen Van Ouds. WAARBIJ: De Schat in de Akker, Schriftuurlijke en Praktikale Verklaring over Mattheus XIII vers 44. WAARBIJ: De Eenige Wetenschap van den Evangeliedienaar in de Gemeente, in eene Leerrede over 1 Cor. 2:2. WAARBIJ: Open Brief aan den Heer P. Huet, gevolgd door een Verklaring van de woorden Waereld en Allen, m.b.t. de Bizondere Verzoening.

Condition Report: 4 werken in 1 band (VIII) 55, 320, 39, 74 p. Opnieuw gebonden half Leer met ribben, 8° (zonder portret, titelpagina 2e werk in kopie)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Bette, J.C./Brink, G. van den/Courtz, H. (red.)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Studiebijbel Nieuwe Testament, Compleet 17 delen. (SBNT)

Condition Report: 17 delen compleet, mooie uniforme set in kunstleren banden met goudopdruk

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Beukelman, Johannes

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: De Leere der Waarheid tot Godzaligheid. Of, Volledige Verklaaring over den Heidelbergschen Katechismus, in twee en vyftig leerredenen, en eene inleidings leerreden tot dezelve, Uitgewerkt en Gepredikt. Met een bygevoegde Voorrede van Johannes Wilhelmus Bouvink.

Condition Report: 2 delen in 1 band, (LXVI) 1115 (21) p. Origineel half Leer, 4°

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Beukelman, Johannes

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: De Leere der Waarheid tot Godzaligheid. Of, Volledige Verklaaring over den Heidelbergschen Katechismus, in twee en vyftig leerredenen, en eene inleidings leerrede tot dezelve. Uitgewerkt en Gepredikt. Met een bygevoegde Voorrede van Johannes Wilhelmus Bouvink.

Condition Report: 2 delen in 1 band, (LXVI) 1135 (1) p. Half Leer, 4° (latere band, mist de franse titelpagina)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Beukelman, Joannes

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Uitgelezene Vervolg-stoffen uitde H.Schriften des O. en N. Testaments, of, Negntig Leerredene, over Gen.VI, 1-9 Exod.II geheel. Levit.XIV, 2-7. Leit.XVI. Geheel. Psalm XXII geheel. Spreuk.IX, 1-6. Hoogl.I, 4. Luc.VIII, 4-8. Gal, II, 20. Col.III, 1-4. en O

Condition Report: 2 delen, (6) 524, 525-1076 p. Opnieuw gebonden half Leer met ribben, 4°

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Bierman, Johannes

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Moses en Christus, of Tafereel der voornaamste Voorbeelden des Ouden Testaments, uit Moses Wet, en allerley Joodsche Oudheden wijdlopig t'samengesteld, verklaard en opgehelderd, en op Christus, en sijn Kerke geestelijk toegepast.

Condition Report: (titelprent, 34) 844 p. Origineel Perkament, 4° (rug plaatselijk gerestaureerd, schutblad voorin en bovenste hoek titelpagina geplakt)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Bierman, Johannes

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Heilige Mengelstoffen, bevattende vele Uitgelezene Stukken zo des Ouden als Nieuwen Testaments, inzonderheid Het heerlyk Koningryk van Christus, Den Urim en Thummim, Het leven van Ijobh, en zyne Vrienden, mitsgaders eene beknopte Uitbreiding over den XVI. en CXXX. Psalm &c.

Condition Report: (10) 358, 60 p. Opnieuw gebonden half Leer met ribben, 4° (diverse verhandelingen, en preken uit de Psalmen en de Openbaringen)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Bois, Jacobus du

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Zekerheyt van den Kinder-Doop. Ofte Zeker Bescheyt van des Kinder-Doops oud ende algemeyn gebruyk inde Christen-Kerke, ende Goddelikke Authoriteyt: tot wederlegginge van H. Montani genaamde Nietigheyt van den Kinder-Doop. Mitsgaders een Aanhangsel, tot beantwoordinge van M. Simonis Episcopii aanmerkingen over het stuk van den Kinder-Doop, in zijn Antwoord op D. Heydani Proeve van den Remonstrantschen Catechismus.

Condition Report: (24) 548 (2) p. Origineel Perkament, 8°

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Booth, Abraham/Dathenus, Petrus/Guthry, Willem

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: PAKKET: De Heerschappy der Genade, van derzelver oorsprong tot aan derzelver vervulling, nagespeurd en overwoogen. Door Abraham Booth. WAARBIJ: De Psalmen Davids door Petrus Dathenus. Met Catechismus, Formulieren, en Gebeden. Facsimile van de uitgave Heidelberg 1566. Door Petrus Dathenus. WAARBIJ: Des Christens Groot Interest, of het Zalige Deel aan Christus getoetst, en aangewezen wie het heeft, en hoe het te verkrijgen. Door Willem Guthry.

Condition Report: PAKKET van 3 werken

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Borstius, Jacobus

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Geestelicke Genees-Konst, Inhoudende Raedt tegen de Doodt, ende Middeln tot een eeuwigh-durende Gesontheydt.

Condition Report: 2 delen, (22) 383 (1), (22) 563 (1) p. Opnieuw gebonden oud Perkament, 12° (met in dl.1 een uitvouwbare handgeschreven pagina uit die tijd, met daarop een gedicht over Borstius)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Borstius, Jacobus/Warwick, Arthur

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Twee Predicatien, d'eene vande Gierigheyt uyt Hebr. 13. 5. d'ander vande Geveynstheyt uyt Luc. 12. 1. door Jacobus Borstius. WAARBIJ: Spaer-Minuten, of Ontknoopte Bedenckingen, Ende Voorbedachte Ontknoopingen. Eerst inde Engelsche tale beschreven door Arthur Warwick. Ende nu inde Nederlantsche Tale overgheset, door Cornelius à Diemerbroeck. Den tweeden Druck, van verscheyden Fauten verbetert. WAARBIJ: Ontknoopte Bedenckingen, Ende Voorbedachte Ontknoopingen, Tweede Deel. Eerst inde Engelsche tale beschreven door Arthur Warwick. Ende nu inde Nederlantsche Tale overgheset, door Cornelius à Diemerbroeck. Den tweede Druck, van nieuws oversien ende verbetert.

Condition Report: 2 werken in 1 band, (4) 175, 43, (4) 35 (1) p. Opnieuw gebonden oud Perkament, 12° (zeer zeldzame werken van Borstius en Warwick, de twee deeltjes van Warwick niet in NCC)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Bouman, Dionisius

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Den Staat der Ware Genade Gods in de Ziel, in zyn Begin, Kenteekenen, Waardigheid, Vrugten en Voortgang, ter Ontdekkinge en Uitlokkinge van de Natuurlyke, ende tot Opwekkinge en Vertroostinge der Geestelyke Menschen. Voor-gestelt in Zeven Oeffeningen. Vierde Druk.

Condition Report: (8) 248 p. Opnieuw gebonden half Leer met ribben en stempels, 8° (3 pagina's voorwerk en pagina 1-6 in kopie)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Bouman, Dionisius

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Den Staat der Ware Genade Gods in de Ziel, In sijn Begin, Kenteekenen, Waardigheyd, Vrugten en Voortgang, ter Ontdekkinge en Uytlokkinge van de Natuurlyke, ende tot Opwekkinge en Vertroostinge der Geestelyke Menschen. Voor-gestelt in Seven Oeffeningen. WAARBIJ: Den Vernieuden Mensch, In het leven der Genade Gods. Of Een beschryvinge van de blykbare uytwerkinge der waaragtige genade in de kinderen Gods, tot ophelderinge, en voortsettinge van haren geestelyken staat, voorgestelt in tien Oeffeningen. Waar agter gevoegt is Een schriftmatige Brief, van de Nootsakelykheyd, Betamelykheyd, en Nuttigheyd der Broederlyke liefde, aan het heylige Gereformeerde Broederschap, dat in de werelt is.

Condition Report: 2 werken in 1 band, (10) 250 (1), (16) 400 p. Opnieuw gebonden half Leer, 8° (plaatselijk vochtvlekken, uitgave eerste werk niet in NCC)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Boxhorn, Marcus Zuerius van/Baselius, Jacobus

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Nederlandsche Historie, Behelsende de Staat van de Nederlandsche Kerk voor de Hervorming, mitsgaders de eerste Veranderingen in den Godsdienst en Leere, neffens de harde Vervolgingen daar over ontstaan in de Nederlanden, voor en tot de tijden toe van Carel de V. Hier is by gevoeght den Nederlandschen Sulpitius, van Jacobus Baselius, Of de Historie van de Christelijke Godsdienst in Nederland ingestelt, bedorven en gesuivert. Vermeerdert met een Voorreden, aanwijzende de Nuttigheid van dit Werk. Met Kopere Platen vercierd.

Condition Report: 2 werken in 1 band, (48) 320 (14), (2) 393 (13) p. Origineel Perkament, 8° (op de rug een hele kleine beschadiging, met 12 gravures waarvan 4 uitvouwbaar in het eerste werk)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Brahe, Jan Jacob

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Ethans Onderwyzinge in den Negenentachtigsten Psalm, geopend en verklaard.

Condition Report: (8, XLIV, 4, C) 630 (1) p. Opnieuw gebonden half Perkament, 4° (zeldzame verklaring over Psalm 89, SGT-B456)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Brakel, Theodorus à

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Het Geestelyke Leven, ende de Stand eens Gelovigen Mensches hier op Aarde, uit Gods Heilig Woord vergadert en byeengestelt. Nog zyn hier achter bygevoegt eenige Kentekenen, waar uit men hem kan verzekeren, dat men van Godt is bemind, als mede eenige Christelyke Meditatien, Gebeden en Dankzeggingen. De Twaalfde Druk, door den Autheur in zyn leven Overgezien, Vermeerdert en Verbetert.

Condition Report: 2 werken in 1 band, 398 (6), (2) 74 p. Opnieuw gebonden oud Perkament, 8°

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Brakel, Wilhelmus à

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Redelyke Godtsdienst, in welken de Goddelyke Waerheden des Genaden-Verbondts worden verklaert, tegen partyen beschermt, en tot de practyke aengedrongen. Als mede De Bedeelinge des Verbondts in het O.T., ende in het n.T. Ende de Ontmoetingen der Kerke in het N.T., vertoont in eene Verklaringe der Openbaringe van Johannes. De Seventiende Druk.

Condition Report: 3 delen in 2 banden, (20, uitvouwbaar portret) 1134 (22), 774 (12), 360 (8) p. Origineel Perkament met ribben en stempels, 4° (fraaie set)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Brakel, Wilhelmus à

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Davids Hallelu-jah, Ofte Lof des Heeren, in den Achtsten Psalm. Verklaert, tot Navolginge voorgestelt, ende Verdedicht.

Condition Report: (12) 378 p. Origineel Perkament, 12° (vernieuwd schutblad voorin, 1 locatie in STCN)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Brakel, Wilhelmus à

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Hallelujah, ofte Lof des Heeren, over het Genaden Verbondt, ende des zelfs Bedieninge in het Oude en N. Testament. By gelegentheid der Verklaringe van den VIII. Psalm. Den Achtsten Druk.

Condition Report: (titelprent, 22) 583 p. Origineel Perkament, 8°

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Brakel, Wilhelmus à/Wast, Elisabeth

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: De Waare Christen, of Opregte Gelovige, hebbende Deel aan God in Christus. In tegenstelling van een Geveinsde, en valsche Huichelaar, of natuurlyk onbekeerd Mensch, beide voorgestelt in hun Caracters, en Merkteekenen, soo als sy sig opdoen in haar begin, voortgang, en einde. Begreepen in 10 Uytgeleese Leerredenen. Door Wilhelmus à Brakel. WAARBIJ: Elisabth Wast Zoet en Bitter, Licht en Duisternis, op den Weg na den Hemel, tot haar eige en andere bestiering opgetekent in den loop van haar verborgen leven met Godt. Onlangs in de Schotse Taal uitgekomen, en nu in het Nederduitsch overgezet. Met een Voorberigt op den Inhoud passende door een Dienaar in J.C. Kerke. Derde Druk, van veel Drukfouten gezuivert.

Condition Report: 2 werken in 1 band, (12) 316, (36) 314 (2) p. Opnieuw gebonden Linnen met ribben, 8°

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Brandt, Geeraert

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Verhaal van de Reformatie, In en ontrent de Nederlanden. Met eenige Aantekeningen en Aanmerkingen.

Condition Report: (titelprent, 30) 722, 98 (88) p. Origineel overslaand Perkament, 8° (onderkant rug licht beschadigd, de eerste druk, met de 6 portretgravures)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Brandt, Geeraert

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Historie der Reformatie, en andere Kerkelyke Geschiedenissen, in en ontrent de Nederlanden.

Condition Report: 4 delen, (titelprent, 30) 847 (1) 56 (55), (28) 996 (48), (8) 976 (45), (2) 1116 (31) p. Origineel Leer met ribben, goudbestempeld, 4° (2 banden zijn plaatselijk wat beschadigd, enkele gaatjes in laatste pagina's dl.2, geen tekstverlies, met 22 van de 25 portretten incl. de gravure van de Synode van Dordrecht)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Bruin, Claas

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Het Leven van den Apostel Paulus, in dichtmaat afgebeeld.

Condition Report: (titelprent, XVI) 271 p. Origineel Perkament, 8° (fraai exemplaar)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Bruin, Franco de

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Leer uit Jesus Mond, of Praktyk-Leer, Aangaande het Koninkryke Gods, en het ware bestaan, hebben, en gedragen van zig zelven daar in, by aanvang, en voortgang, zo als die van den Groten God, en Zaligmaker Jesus Christus, by zyne omwandeling in het vleesch, in eigen Perzoon gepredikt, en voorgehouden is, vertoont in XXXVI. Leerredenen uit de Evangelische Schriften.

Condition Report: 2 delen, (8) 672, (4) 675 (29) p. Opnieuw gebonden half Leer met ribben, 4° (uiterst zeldzame prekenbundels. Met in beide delen de handtekening van Arie Gunter op het schutblad, verschillende van de preken zijn gebruikt in de leesdienst en hebben psalmen en enkele aantekeningen met potlood bijgeschreven)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Brunsvelt, Sixtus

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: De Uitroeijinge van den Messias, ofte Een korte Verhandelinge en Ontvouwinge van het Lyden onzes Heeren Jesu Christi, Tot verlossinge en zaligheid aller zyner Uitverkorene Geloovige. Voorgesteld en Gepredikt in drie-en-dertig Hoofd-Stukken.

Condition Report: (8) 482 (6) p. Origineel Perkament, 8° (iets los in de band, vrij zeldzame en prakticale prekenbundel)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Buchner, Gottfried

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Redenkundige en Schriftmaatige Verhandeling over de Tweemaal Gesturvenen, als mede over de Plaatse waar derzelver zielen zig in den tusschentyd, van den dag hunnes doods af tot op derzelver wederopwekkinge tot dit leven, opgehouden hebben. Uit 't Hoogduitsch Vertaald.

Condition Report: (18) 342 p. Opnieuw gebonden half Leer met ribben, 8° (NCC 1 locatie)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Bulaeus, Justus Jacobi

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Huys-Postille, Ofte Predikatien over de Sondaechsche Euangelien, die men in de Christelicke Kercke t' gheheele Jaer door, van outs ghewoon is te verclaren. De vvelcke uyt Godes H. Vvoordt, op de omstandicheyt deser Eeuwe, seer bequamelick gheappliceert worden. Andermael herdruckt, ghesuyvert van de Druck-fauten, ende met Sommarische aenteeckeninghen aen de kanten verciert, ten dienste van den Leser, met eenen register achter aen ghevoecht.

Condition Report: (6) 815 (3) p. Origineel Perkament, 4° (plaatselijk vochtvlekken, pagina 805/806 in kopie, mist de laatste pagina van het voorwerk, de missende 4 regels tekst zijn vanuit een andere uitgave bijgeplakt, de eerst bekende druk van dit werk is uit 1653 (!), uitgave niet in NCC)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Bunyan, John

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: De tedere Ingewanden van Christi Liefde, aan den zondaar open gelegt en vertoont: Eerst Door een Evangelise Verhandelinge over de Woorden Christi, Joh. 6:37. Daar na Door een openhertig en omstandig Verhaal van des Autheurs eygen Bevindinge, Zo in zyn eerste Bekeeringe, als verdere voortgang in de Genade, en zyn ontmoetingen in dezelve.

Condition Report: (titelprent, 8, portret) 538 p. Opnieuw gebonden half oud Perkament, 12° .

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Bunyan, John

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Den Heyligen Oorlog. Uyt 't Engels vertaalt. Met kopere Figuuren.

Condition Report: (titelprent, 22) 523 p. Origineel Perkament, 12° (met de gegraveerde titelpagina en 6 gravures)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Sign in to continue
Email
Please enter your email.
Password
Please enter your password.
Forgot Your Password?
Enter Your Email
Please enter a valid email.
No user is registered with that email address.
Request Sent
Check to find your temporary password and password reset instructions.
Use your new password to Sign In.
 
Per page:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10