WELCOME TO INVALUABLE
Be the first to know about
the latest online auctions.
Please enter a valid email address (name@host.com)
Sign Up »
PS: We value your privacy
Thank you!
 
 
Want to learn more
about online auctions?
Take a Quick Tour »
 
Invaluable cannot guarantee the accuracy of translations through Google Translate and disclaims any responsibility for inaccurate translations.
Show translation options
Auction Description for Boekhandel: Books, Manuscripts, etc.
Sale Notes:
www.derooboeken.nl

Books, Manuscripts, etc. (505 Lots)

by Boekhandel en Antiquariaat De Roo


505 lots | 504 with images

May 25, 2013

Live Auction

Zwijndrecht, Zuid-Holland, Netherlands

Sort by:  
Lots with images first
Per page:  
Aa, Abraham Jacob van der

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden.

Condition Report: 14 delen compleet, Origineel half Leer, 8° (mooie originele set van dit nog steeds goed bruikbare standaardwerk)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Abbadie, Jacques

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Verhandeling over de Godheid van Onzen Heere Jesus Christus. Naar den zevenden Druk uit het Fransch in 't Nederduitsch vertaald, en verrijkt met Twee Aanhangsels. Deels uit de Hoogduitsche Verhandeling over de Godheid van Christus, door den Hoogleeraar Georg Friedrich Seiler. Deels uit de verbeterde Engelsche Vertaaling der Verhandeling van Abbadie door den Heer Abraham Booth, bezorgd.

Condition Report: 2 delen, (8) 367, (2, XVI) 264 (92) p. Origineel half Leer met ribben, 8° (FATY1-2)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Alardin, Kasparus

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: De Geluksaligheyt van den Weg der Rechtveerdige, Als mede De Fonteyne des Levens, Voorgestelt in eenige Predicatien over Den eersten Psalm, en Psalm XXXVI. 8, 9, 10. Vermeerdert met drie Predikatien, over Joh. XIV: 6. Mat. VII: 13, 14 en Phil. I: 23. Den vyfden Druk.

Condition Report: (30) 406 (9) p. Origineel Perkament, 8° (mist titelprent, SGT-A62/NNBW 4, 21)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Alleine, Jozef

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Een Alarm voor Onbekeerde Zondaren in een ernstige Verhandeling van deze gewightige Hooftzaken, I. Wat de Bekeering niet is, en verbeterende eenige Misslagen daar ontrent. II. Van de Bekeering, en de Nature der zelve. III. Van de Nootsakelykheit der Bekeeringe. IV. Van de Merkteekenen der Onbekeerden. V. Van de Ellenden der Onbekeerden. VI. Van de Bestieringen ontrent de Bekeering. VII. Van de Beweegredenen tot Bekeering. Benevens een Aanhangsel van verscheide nuttige Stoffen, in 't Engels beschreven. En nu in 't Nederduitsch gebragt door Joannes Ubelman. Hier is by gevoegt het leven en sterven van Jozef Alleine. Vermeerdert met een Voorreden, aanwyzende den Inhout en Nuttigheit van dit Werkje, door Georgius Sohnius. Tweden Druk.

Condition Report: (32) 489 (5) p. Opnieuw gebonden half Leer met ribben, 8° (eerste 16 en pagina 215-218 in kopie, mist laatste pagina met een lijst van uitgaven bij dezelfde drukker, hoofdwerk en register dus compleet. FATY1-15)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Almonde, Daniel van/Booth, Abraham

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: De Zaligheid des Zondaars, in de practicale kennisse van de grootheid zyner Zonden en Elenden, en in de kennisse van Christus, Als het eenige middel, om in kragt het Character te dragen van een Gelovig Christen. Door Daniël van Almonde. WAARBIJ: De Verloochening van Eigen-Gerechtigheid volstrekt noodig ter betrachting van Evangelische Deugd. In eene Verhandeling over Galaten II: 19. Waar achter gevoegd is, Des Christens Zeegepraal over Dood en Graf, of Leerrede over I Korinthen XV: 55-57. Door Abraham Booth. Uit het Engelsch vertaald door Marinus van Werkhoven.

Condition Report: 2 werken in 1 band, (6) 80, (8) 187 (1) p. Origineel half Linnen, 8° (band geheel geplastificeerd, over de schrijver van dit stichtelijke werkje, Daniël Almonde, konden we niets anders vinden dan dat hij ook een werk van Francis Bacon vertaald heeft. tweede titel: FATY2-12)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Alphen, Hieronymus van

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: De Voorseggingen van den Heere Jesus Christus aangaande De Verwoesting van Jerusalem, den Loop zyns Koningryks met de teekeningen der tyden, daar toe betrekkelyk, en de voltooyinge van alles, in de voleindinge der Weereld, nagespoort uyt het XXIVste en XXVste Cap. van Mattheus Evangelium.

Condition Report: 2 delen in 1 band, (32) 438 (1), (24) 228 (4) 49 (23) p. Origineel Perkament, 4° (SGT-A110/NNBW 1, 87)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Alphen, Hieronymus Simons van

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Ontleedende Verklaaring van Paulus Tweeden Brief aan de Corinthers. Waarin het oogmerk en 't reden-beleid des Apostels wordt aangeweesen, de sin der spreekwijsen, door eene korte uytbreiding, ontvouwd, en de klem der bewijsen vertoond.

Condition Report: (30, 120, 2) 632 (24) p. Opnieuw gebonden half Perkament, 4° (SGT-A99/NNBW 1, 87)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Alphen, Hieronymus Simons van

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Petrus de Apostel, in Synen Eersten Brief, overeenkomstig met Moses, Psalmen en Propheeten, en Naauwkeurig Spreekende, vertoond, in eenige Propheetische Bylaagen. Dienende ter bevestiginge, dat de Apostel, uit Levit. XI. Jes. XL. Ps. CXVIII. Jes. XXVIII. VIII. Hos. I Jes. LIII. en Ps. XXXIV. volgens het Oogmerk des H. Geestes, geredeneerd heeft. Mitsgaders, in eenige Ontledende Tafereelen, waarin de nette order, in het gantsche redenbeleid des Apostels, onder 't oog gebragt wordt.

Condition Report: 2 werken in 1 band, (42) 708, 208 p. Origineel Perkament met ribben en stempels, 4° (rug wat beschadigd en zijkanten kneep ingescheurd, mist portret, SGT-A104/NNBW 1, 87)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Ambrosius, Isaac

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Het Zien op Jesus, Een gesigt Des Eeuwigen Evangeliums, of des Ziels-Oogingen op Jesus. Soo als Hy het groote werk van 's Menschen saligheyt heeft uytgevoert van eeuwigheyt voor alle tyden, in den duysteren tyd voor zyne komste, en voorts in de volheyt des tyds in zyn Geboorte, Leven, Lyden, Sterven, Opstandinge, Hemelvaert, Sitten an Bidden ter Regterhand Gods, en wederkomste tot het laetste Oordeel.

Condition Report: (10) 926 (10) p. Opnieuw gebonden Kunstleer, 4° (misnummering pagina 47/48, tekst loopt wel goed door, pagina 121-129 verkeerd gebonden, FATY1-23)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Andala, Ruardus

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Verklaaring van de Openbaringe van Johannes, met Eene Sleutel, dienstig tot 't rechte verstandt van de zelve, en Tafel, om in een opslag de overeenkomst der Gezichten te zien. Met geduirig bewys van de gegeeve verklaaringe, onderzoek van andere, en de aanwyzinge van de vervulling der gezichten tot nu toe.

Condition Report: (36) 1162 (uitvouwbare tafel, 30) p. Origineel Leer met ribben en stempels, 4° (4 pagina's in kopie, rug plaatselijk gerestaureerd, met de uitvouwbare Tafel, zeldzame verklaring van Openbaringen, Andala, 1665-1727, was professor in Franeker. Antonius Driessen en Gerardus Outhof waren leerlingen van hem. Ook schreef hij tegen Balth. Bekker's 'De Betoverde Wereld'. SGT-A153/NNBW 1, 124)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Antonides, Theodorus

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Schrift-matige Verklaringe over den Eersten Algemeinen Send-brief van den H. Apostel Simeon Petrus. In welke des Briefs verstand, uit het oogmerk van den Geest, uit den Samenhang, en kragt der Grond-woorden, met mogelijke klaarheid is opengelegt en betoogt.

Condition Report: (24) 646 (38) p. Opnieuw gebonden half Leer met ribben, 4° (SGT-A164/NNBW 6, 44)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Antonides, Theodorus

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Bedenkingen voorgestelt ter nader Verklaringe van 't Boek Jobs. Als was Job in sijn eerste welstand, sware elenden en laatste herstel een Voorbeeld geweest van de Kerke des N.T. in haar eerste segen, sware verdrukkingen (sonderling onder den Antichrist) herstel by de Reformatie en toekomstige heerlijkheid. En als of ook de Gesprekken tusschen Job en de Vrienden sinnebeeldig te passen waren op de twist-redenen, Eeuwen lang herwaarts gevoert tusschen de Belijders der Waarheid en de Aanhangeren des Antichrists. De Kerke tot nader ondersoek voorgedragen.

Condition Report: (16) 759 (16) p. Opnieuw gebonden oud Perkament, 4° (zonder het portret, verder een gaaf exemplaar. Vers voor vers verklaring van het gehele Bijbelboek Job, SGT-A163/NNBW 6, 44)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Appelius, Johannes Conradus

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Aanmerkingen over den bezwaarlyken en nuttigen dienst den voornamen inhoud en het regt gebruik van 't Evangelie eenvoudig afgeleidt uit enige evangelische stoffen. Vyfde Druk. WAARBIJ: Vervolg van Aanmerkingen over 't regt gebruik van 't Evangelie eenvoudig afgeleidt uit enige evangelische stoffen. Twede Druk.

Condition Report: 2 werken, (18, XXIV) 431, (16, CLXXII, XIII) 472 p. Opnieuw gebonden Linnen, 8° (laatste pagina tweede werk in kopie, voor andere uitgave: SGT-A172 & 189/NNBW 7, 15)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Arndt, Johann

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Het Vernieuwde Paradys-Hofje, Vol allerhande Leer-rijke Deugd, Dank-Kruys, Ampt Lof- en Vreugde-gebeden. Dienende tot herstelling van 't Beeld Godts, tot stigtinge van een nieuw Geestelijk Leven, en oeffeninge des Waaen Christendoms, als ook tot troost in 't Kruys, en tot Lof des Naams Godts, Waar in de waare Christelijke Deugden, Uyt al de Hoofd-leeringe van ons Christelijk Geloof, mitsgaders, de Grond-spreuken der H. Schrift, in de Ziele kragtelijk geplant worden. Voor dezen uyt het Hoogduytsch Vertaald, maar nu, in deze laatste Druk van nieuws, na het zelve als ook volgens de nieuwste Nederlandsche Overzetting van Lutheri Bybel verbeterd, ook van veele fauten gezuyverd, en met de voornaamste Hoofd-spreuken der H. Schrift, agter elk Gebed daar op passende, vercierd. Byna een vierde vermeerderd, door Philipp von Zesen. Met Kopere Plaaten vercierd.

Condition Report: (titelprent, 16) 423 (17) p. Opnieuw gebonden Leer met ribben en goudopdruk, 12° (met titelprent en 4 gravures buiten de collatie, DLV1-A53)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Arndt, Johann

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Vier boecken van het Waere Christendom, dat is, oprechte practijke en Oeffeninghe der Godsaligheyd.

Condition Report: (gegraveerde titelpagina, 15) 503 p. Perkament, 4° (vernieuwde rug, originele platten met stempels, DLV1-A8)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Arnold, Gottfried

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Het Leeven der Voornaamste Oudvaders of Woestyniers, By een vergaaderd en met een Voorreede verzien.

Condition Report: 2 delen in 1 band, (titelprent, 4, 51, 1, 44) 565 (1), (2) 458 (3) p. (titelprent en titelpagina dl.1 verstevigd, DLV1-A57)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Avinck, Theodorus

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Bundel van Praktikale Verhandelingen over eenige Schriftuurteksten. Tweden Druk.

Condition Report: 2 delen in 1 band, (12) 337, (8) 355 p. Opnieuw gebonden half Leer met ribben, 8° (SGT-A210/NNBW 7, 50)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Baker, Richard

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Vragen en Bedenkingen op het Vader-Onse. Geschreven in 't Engels, En nu vertolkt door Johan de Brune de Jonge. Een werck streckende tot verwonderingh der Wijsen, en bericht der Eenvoudigen. WAARBIJ: Meditatien oft Overdenckingen, en Gebeden, Op yder dagh in de weeck. In 't Engels beschreven, En in 't Neerduyts vertaelt door Johan de Brune de Jonge.

Condition Report: 2 werken in 1 band, (titelprent) 392, (2) 122 p. Origineel overslaand Perkament, 12° (fraai exemplaar, FATY1-70 & 88)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Barenzonius, Nicolaus

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: De Ziele des Euangeliums, Ofte De levendigmakende kracht Christi in den Euangelio. Hier is noch achter bygevoegt de Zwakke Adem-Tocht van een Aamechtige Ziele, in hare geestelyke flauten van God in doodigheid ende ongevoeligheid verlaten zynde. Tweede Druk. Van Drukfouten gezuivert, en vermeerdert met een Voorreeden over Rom. 8: 12. 13. Door Jacobus Tyken.

Condition Report: (54) 408 (10) p. Origineel Perkament, 8° (pagina 377-380 in nette kopie, mist drukfouten pagina achterin, pagina 381 wat gescheurd en verstevigd in de marge, boekblok en band verder goed. SGT-B32)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Barueth, Johannes

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Jacobs Doodbedde, vertonende 's mans Zegen over zyne Twaalv Zonen, en Dood. In XXIII. Kerkredenen over Genesis XLIX. Verklaart en Toegepast. Met bygevoegde Aanmerkingen uit Taal- en Letter-kunde. WAARBIJ: Jakobs Balseming en Begraving met Vorstelyke Lykstatie in het Aardvaderlyke Graf te Machpela. Toegepast op de Pragtige en Vorstelyke Balseming en Begraving van den Doorluchtigsten Vorst en Heer Willem Karel Hendrik Friso, Prince van Oranje en Nassau. Erfstadhouder, Kapitein Generaal, en Admiraal der Vereenigde nederlanden, &c. &c. &c. In een Lykpredikatie over Genesis L: 1-13. Gedaan den 6 Febr. 1752. des Avonds in de Groote Kerk te Dordrecht.

Condition Report: 2 werken in 1 band, (14) 516 (32), (8) 31 (1) p. Opnieuw gebonden half Leer, 4° (titelprent en 6 pagina's voorwerk in kopie, het bijgebonden werk is vrij zeldzaam, SGT-B52 & 53/NNBW 2, 92)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Barueth, Johannes

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: De Leere der Waarheid vervat in den Heidelbergschen Catechismus. Regtzinnig en met onse Kerkformulieren van eenigheid overeenkomstig verklaard, tegen de Dwaalleer verdedigd en ter beoefening van ware Godsaligheid aangedrongen. Uit syn eigen Latynsch Handschrift vertaald, met eene Historische Voorreden over de Bestryders en Voorstanders van onsen Nederlandschen Catechismus.

Condition Report: 2 delen in 1 band, (2, XLVI, 2) 374, (2) 348 (34) p. Opnieuw gebonden half Leer, 4° (SGT-B56/NNBW 2, 92)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Barueth, Johannes

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Historie van het Stadhouderschap der Heeren Princen van Orange, hoognodig tot Bewaring van de Vryheid in den Kerk- en Burgerstaat.

Condition Report: (18, XIII, 1) 317 (36) p. Origineel half Leer met ribben, 8° (mooie exemplaar met de 6 uitvouwbare portretten en de uitvouwbare Tabel met aanwijzingen voor de Boekbinder, SGT-B49/NNBW 2, 92)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Bastingius, Jeremias

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Verclaringe op den Catechisme der Christelicker Religie, so die inden Belgischen, oft Nederlantschen Gevnieerden Prouintien, ende in der Keur-Vorstelicker Paltz, in Kercken ende Scholen gepredict, ende geleert wort. Nu eerst uit de Latijnsche, in Nederduytsche sprake gebracht, door Henricus van Corput. Naar de Tweede Editie van 1594, wederom uitgegeven door F.L. Rutgers.

Condition Report: (VIII, XXX) 804 p. Origineel Linnen met goudopdruk, 4° (SGT-B69/NNBW 1, 239)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Baxter, Richard

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: De Rechte Maniere van Doen, Om aan een Geruste Conscientie te geraken. In XXXII. Bestieringen. Ende Vertaalt door Nathanael Knowles.

Condition Report: (32) 521 (11) p. Origineel Perkament, 8° (vrij zeldzaam werk van Baxter. Opnieuw in de band gezet, de drukfoutenpagina zit verkeerd gebonden, 1 compleet exemplaar in de NCC, FATY1-131)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Bayly, Lewis

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: De Practycke ofte Oeffeninge der Godtsaligheydt. Leerende een Christen Mensche, hoe hy in sijn wandel in sijn gantsche leven Gode behagen mach. Beschreven in de Engelsche Tale, Ende in onse Nederlantsche sprake overgeset, door Everhardus Schuttenius. Een seer profijtelick Boecxken, ende om sijner treffelickheyt meer dan twintighmael in Engelandt herdruckt. Den lesten Druck, van veel Fauten verbetert, ende met eenige korte ende noodige Aentekeningen verrykt, door Gisbertus Voetius.

Condition Report: 508 (4) p. Opnieuw gebonden Kunstleer, 8° (scheur in pagina 53/54, FATY1-176)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Bayly, Lewis

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: De Practycke, ofte Oeffeninge der Godtsaligheyt. Leerende een Christen mensche, hoe hy in sijn wandel van sijn gantsche leven, Godt behagen magh. Nu in onse Nederlandtsche spraecke overgeset, door Everhardus Schuttenius. Een seer profijtelick Boecxken, ende om sijner treflickheyt, meer dan twintighmael in Engelant herdruckt. Desen laetsten Druck, van veel fauten verbetert, ende met eenige korte ende noodige aenteeckeningen verrijckt, door Gisbertus Voetius.

Condition Report: 477 (3) p. Origineel Perkament, 8° (vochtvlekkig, zie 'Praktijk der godzaligheid' pagina 155, niet in FATY)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Beels, Leonard

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Zalige Ruste en Heerlykheidt van Godts Knechten, vertoont en aangedrongen. WAARBIJ: Het Betrouwen in de Doot. Gepredikt en Toegepast by gelegentheidt van het afsterven van den Eerwaarden, Godtzaligen en Welgeleerden Heere Caspar Ruppius. WAARBIJ: 's Vyants Trouwloze en Bedriegelyke Handel, Vertoont uit Psalm LV: v. 21, 22, en 23. Op den Algemenen Cast- en Bededag den 26 Juny 1709.

Condition Report: 3 werken in 1 band, (14) 184 (4), (8) 84, (8) 48 p. Origineel Leer met ribben, 4° (vernieuwde schutbladen, voorplat op de hoek beschadigd en verstevigd met een stuk leer, titelpagina eerste werk gedeeltelijk in kopie, aanstrepingen op pagina 1, SGT-B107 & 95 & 106/NNBW 4, 96)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Beels, Leonard

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Jubel-Preek, by ene uitbreiding van Asafs Betuiginge. WAARBIJ: Drietal van Bevestiging Predikaatzien, met het Onderwys der Verschene Zaligmakende Genade Godts. WAARBIJ: 's Menschen Uittersten Overdacht en Aangedrongen tot Betragtinge van Godtzaligheidt.

Condition Report: 3 werken in 1 band, (42) 184 (4), (16) 188 (4), (24, portret) 264 (8) p. Origineel Perkament, 4° (SGT-B101 & 99 & 102/NNBW 4, 96)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Beels, Leonard

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Bybel-Oeffeningen.

Condition Report: (20) 587 (10) p. Origineel Perkament, 4° (ex-Libris: Archief geslacht Beels, in dit werk o.a. Verhandelingen over de Offerranden van Kaín en Abel, de Roeping, Gehoorzaamheid en het Geloof van Abraham enz. SGT-B98/NNBW 4, 96)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Beets, Pieter

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: XXX. Predikatien over Gewigtige Stoffen. Met eene voorreden over 't caracter van den Autheur, door den Eerw. Cornelis Ris.

Condition Report: 2 delen, (titelprent, LX) 358, (titelprent, XXX) 361-746 (5) p. Origineel Perkament, 8° (Beets, 1727-1776, was Doopsgezind leraar in Hamburg en Altona, NNBW 3, 86)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Belcampius, Otto

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Hora Novissima, dat is Laetste Uyre. Ofte een Klare verhandelingh van de Scheppinge, ende ondergangh des werelts. Zijnde een Oogen-salve, om te sien de laetste tijden.

Condition Report: (titelprent, 34) 374 (10) p. Opnieuw gebonden half Leer met ribben, 4° (randen titelprent verstevigd, enkele vochtvlek, prakticaal werk over hoe het zal zijn in het laatste der dagen, geschreven door Otto Belcampius, overleden 1685, hij was o.a. predikant in Leiderdorp en Amsterdam, SGT-B144/NNBW 4, 103)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Bernieres de Louvigny, Johannes van

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Het Verborgen Leven met Christus in God. Uitgegeven door Gerhard Terstegen.

Condition Report: (32) 213 p. Origineel half Leer, 8°

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Beugel, Gerrit Teunis

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Historisch Verhaal der Bekeering tot God, benevens de verdere voortleiding op den weg van geloof en godzaligheid, door licht en donker, zoet en bitter. Doorvlochten met onderscheidene belangrijke en godvruchtige aanmerkingen, over den toestand van vaderland en kerk, en voorafgegaan door Eene Overdenking over 1 Joh. 2: 28. Als laatste aanspraak en afscheid aan zijne vrienden op zijn gewoon wekelijksch gezelschap.

Condition Report: 390 p. Opnieuw gebonden Kunstleer, 8° (laatste pagina in kopie, weinig voorkomende, stichtelijke levensbeschrijving)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Beukelman, Joannes

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Uitgelezene Keurstoffen of Leerredenen, over verscheide Texten

Condition Report: 2 delen, (1, 6) 850 (4), (1, 2) 857 (1) p. Origineel Perkament, 4° (dl.1 achterin licht vochtvlekkig in de bovenmarge, dl.2 laatste pagina register in kopie. Verder een keurige set in originele perkamenten banden, totaal 127 preken van Beukelman. SGT-B178/NNBW 7, 115)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Beveren, Lambertus de

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Agt Uytgesogte Leerredenen. 1. Heerlykheit der Regtvaardigen in hunne Eerampten. 2. 't Bestendig geluk van Gots Uytverkorene in de vastigheit van hunne staat. 3. Vrede Jeruzalem toegeroepen of de gelukzaligheit van Gots Volk. 4. Gots Volk het vrolikste Volk. 5. Gots Erfdeel in hope salig. 6. Volle Saligheit weg gelegt voor die Got vresen. 7. De Bekeeringe die ten leven is. 8. De Schynbekeeringe ontdekt ter waarschouwinge van den waereltling.

Condition Report: (2) 218 (1) p. Origineel Perkament, 8° (opnieuw in de band gezet, SGT-B185/NNBW 4, 143)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Bierman, Johannes

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Moses en Christus, of Tafereel der voornaamste Voorbeelden des Ouden Testaments, uit Moses Wet, en allerley Joodsche Oudheden wijdlopig t'samengesteld, verklaard en opgehelderd, en op Christus, en sijn Kerke geestelijk toegepast.

Condition Report: (titelprent, 34) 844 p. Origineel Perkament, 4° (vernieuwde schutbladen, gat in het midden van eerste 6 pagina's, nauwelijks tekstverlies, SGT-B197/NNBW 7, 132)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Bierman, Johannes

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: De Prophetie van Zacharias, naaukeurig Ontleed, grondig Verklaart, en ter betragtinge Toegepast. Tweede Druk.

Condition Report: (28) 605 (27) p. Opnieuw gebonden Linnen, 4° (laatste 3 pagina's register in kopie, SGT-B204/NNBW 7, 132)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Bierman, Johannes

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Verklaringe des Eersten Briefs van Paulus aan die van Korinthus. Waar in de Kracht en Zamenhang der woorden, mitsgaders des Apostels Oogmerk, verklaard, het gewicht zijner Redeneeringen aangetoond, en de Spreekwijzen uit de Talen, Oudheden, Gewoontens, en Plechtigheden der Oude Volkeren, opgehelderd worden.

Condition Report: (titelprent, 22) 1069 (27) p. Origineel half Leer, 4° (Handschrift eigenaar A. de Redelijkheid, vernieuwde schutbladen, SGT-B208/NNBW 7, 132)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Bierman, Johannes

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Verklaringe des Eersten Briefs van Paulus aan die van Korinthus, Waar in De Kragt en Zamenhang der woorden, mitsgaders des Apostels Oogmerk, verklaard, het gewigt zyner Redeneeringen aangetoond, en de Spreekwyzen uit de Talen, Oudheden, Gewoontens, en Plegtigheden der Oude Volkeren, opgehelderd worden. Den tweeden Druk van veele fouten gezuivert. WAARBIJ: Verklaringe des Tweeden Briefs van Paulus aan die van Korinthus. Met Twee Brieven van Clemens den Romein, aan de zelve Korintheren, Uit het Grieks Vertaalt. Den tweeden Druk van veele fouten gezuivert.

Condition Report: 2 delen, (titelprent, 10) 1069 (27), (4) 1036 (48) p. Origineel half Perkament, 4° (mooie uniforme en onafgesneden set van de vers-voor-vers verklaring van de beide Corinthe-brieven, SGT-B209 & 212/NNBW 7, 132)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
BIJBEL

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: 3 keer het Nieuwe Testament met Psalmen, Gezangen en Formulieren.

Condition Report: Origineel Leer met ribben en overslag met gouden knip-slot en goud op snede, 12° (2 banden op de zijkanten van de kneep gerestaureerd. Alle 3 exemplaren met echt gouden slotje)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
BIJBEL

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Biblia, dat is, De gantsche H. Schrifture.

Condition Report: (24) 332 (2) 144, (14) 169, (2) 58 folia. Leer met ribben en sloten, Folio H. 36 x B. 22,5 x D. 11 cm. (hier en daar vochtvlekkig, sloten openen 'verkeerd om')

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
BIJBEL

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Het Nieuwe Testament ofte alle Boeken des Nieuwen Verbonts onses Heeren Jesu Christi. Uit de Grieksche Tale in onze Nederlandsche Tale getrouwelijk overgezet door Last van de Hoog Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en Volgens het Besluit van de Sinode Nationaal gehouden in de Jaren 1618 en 1619 te Dordrecht. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen, bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik, door last van de Hoog Mog. Heeren Staaten Generaal, der Vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen, in het jaar 1773, gekoren. Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. WAARBIJ: Evangelische Gezangen, om nevens het Boek der Psalmen bij den Openbaren Godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden. Op uitdrukkelijken last van alle de Synoden der Voornoemde Gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805. WAARBIJ: Catechismus, of Onderwijzing in de Christelijke Leer, die in de Nederlandsche Gereformeerde Kerken en Scholen geleerd wordt. Mitsgaders De Belijdenis des Geloofs, en de Liturgie derzelver Kerken.

Condition Report: (gegraveerde titelpagina, 1) 272 folia., (4) 512, (8) 364, 83 p. Origineel Leer met ribben, goud op snede en 2 mooi bewerkte zilveren sloten, 12° H. 17 x B. 11 x D. 7 cm. (in het bovenste slot is aan de binnenkant 'F.D.R.' gegraveerd, alle psalmen op noten)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
BIJBEL

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonycke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh-Mog: Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelick over-geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten: Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Mis-stellingen die in den Eersten Druck gevonde worden.

Condition Report: (40) 302 (4) 134, (24) 164 (4) 66 folia. Origineel Leren band met houten platten en 8 koperen hoeken, Folio H. 42 x B. 26 x D. 12,5 cm. (klein stukje leer op de originele rug linksboven vernieuwd, missenstuk boekblok slijtage, nieuwe schutbladen)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
BIJBEL

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Biblia, dat is De Gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh Mog. Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht in de jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorsprockelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelick overgeset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den eersten Druck gevonden worden.

Condition Report: (titelprent, 23) 332, (2) 144, (14) 169, (2) 58 folia. Leer met ribben en beslag, Folio (Kleine Keur Bijbel, compleet met de 6 uitvouwbare gravures, incl. de Wereldkaart)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
BIJBEL

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Biblia, dat is de gantsche Heylige Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh. Mog. Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden en volgens het Besluyt vande Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelick over-geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelijck Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beide de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlansche Kercken verbetert van Druckfouten en Mis-stellingen die in den Eersten Druck gevonde worden. WAARBIJ: De Boecken genaemt Apocryphe, Door Last van de Hoog. Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ende volgens 't Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, in de Jaren 1618 ende 1619. Van nieuws uyt het Griecksch in onse Nederlantsche Tale getrouwelick overgeset.

Condition Report: (gegraveerde titelpagina, 23) 332, (1) 144, (14) 169, (2) 58 folia. Origineel Leer met ribben, houten platten, 8 koperen hoeken en 2 sloten, Folio H. 38 x B. 26, 5 x D. 11, 5 cm. (doorschoten met 51 x 6 gravures van Jan Luyken)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Binning, Hugo

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: De ware Gemeenschap met God, En de Gelovigen Gegrond, in de Verzoeninge Jezu Christi, Voorgestelt in Ettelyke Predikatien over I Joh. 1. en I Joh. 2. vs. 1, 2, 3. Als mede de Rotsteen wiens werk volkomen is, Voorgestelt uyt Deuteronomium 32 vs. 28. Uyt het Engels vertaalt, en met eene Voorrede over de ware Merktekenen, der liefde tot Jezus, vereert door Jacobus Koelman. Derden Druk. Vermeerdert met Geestelyke Gezangen, tot Roem der Vrye Genade.

Condition Report: (110) 360 p. Opnieuw gebonden half Leer met ribben, 8° (zonder de Geestelyke Gezangen, zoals genoemd op de titelpagina, titelpagina bruin en verstevigd, FATY1-216)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Binning, Hugo

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Predikatien over dese Texten I Johannis I. en I Johannis II: v. 1, 2, 3. als mede over Deut. XXXII: v. 4, 5. Psal. LXXIII: v. 28. Vertaalt door Jacobus Koelman. Hier is bygevoegt een Voorreden, Van de oprechte Liefde tot den Heere Jesus.

Condition Report: (156) 513 (3) p. Opnieuw gebonden half Leer, 12° (titelpagina in kopie, FATY1-214)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Bleiswijk, Johan Cornelisz. van

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Mose als een Godt over Aäron. Dat is, Schriftuurlijke wederlegginge van al het gene door D. Brakel tegen haar Ed. Gr. Mog. Resolutie in dato den 17en. September 1687. binnen de Stadt Rotterdam op den 25en. July 1688. openbaarlijk is gepredikt, tot nadeel van 't H. Regt der Christelijke Overheyd. Welke Predikatie naderhand, nevens sekere Voor- en Na-Reden, door den Druk nog meer gemeen gemaakt is. Dienende dese Wederleggginge tot Berigt ende Bewijs dat onse Heere Jesus Christus, als de Eenige Souveraine Koning over Zion, ende het eenige Hooft zijner Heylige Algemeyne Kerk, geordineert heeft in zijne Heylige Schriften, de Geloovige Overheden tot Wettige Hoofden (onder Hem) over de Sigtbare Particuliere Kerken hier op aarde.

Condition Report: (2) 73 (3) p. Opnieuw gebonden half Kunstleer, 4° (Bleiswijk, 1618-1696, was ontvanger -generaal der kerkelijke goederen te Delft. Dit werk is door hem uitgegeven vanwege het optreden van Wilhelmus à Brakel tegen de Rotterdamse vroedachap. Zie ook BLNP 1, 566 /SGT-B216/NNBW 7, 140)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Boddaert, Pieter

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Stichtelyke Gedichten. Vierde Druk.

Condition Report: (38) 580 (8) p. Origineel Perkament, 4° (zonder portret, SGT-B246/NNBW 6, 125)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Bonifacius, Aurelius (pseud. Gilles de Glarges)

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Cort ende bondich Verhael van de Arminiaensche Factie, ende haere schaedelijcke vruchten, dienstich om van hooghes ende lages standts persoonen ghelesen ende wel betracht te worden. Tot verdediginghe der onschuldighe, ende onderrichtinghe der misleyde. Hier achter is by ghevoeght een Missive van P.V.H. aen de Ho. Mo. Heeren Staten Generael, ende syne Vorstel. Doorl. den Prince van Orangien, nopende de saecke van Amsterdam. Beneffens de Arminiaensche Placcaten van Schielandt, Utrecht, ende Amstelredamme.

Condition Report: 31 p. Opnieuw gebonden Papieren Band, 4° Gilles de Glarges, 1559-1641, was vanaf 1619 pensionaris van Haarlem i.p.v. de gevluchte Johan de Haen en was o.a. lid van de commissie die door de Staten van Holland in hetzelfde jaar was ingesteld om de Leidse Hogeschool te "zuiveren". NNBW 4,658/Knuttel 3960)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Sign in to continue
Email
Please enter your email.
Password
Please enter your password.
Forgot Your Password?
Enter Your Email
Please enter a valid email.
No user is registered with that email address.
Request Sent
Check to find your temporary password and password reset instructions.
Use your new password to Sign In.
 
Per page:
1
2
3
4
5
6
7
8
...
11