WELCOME TO INVALUABLE
Be the first to know about
the latest online auctions.
Please enter a valid email address (name@host.com)
Sign Up »
PS: We value your privacy
Thank you!
 
 
Want to learn more
about online auctions?
Take a Quick Tour »
 
Invaluable cannot guarantee the accuracy of translations through Google Translate and disclaims any responsibility for inaccurate translations.
Show translation options
Auction Description for Boekhandel: Books, Manuscripts, etc.
Sale Notes:
www.derooboeken.nl

Books, Manuscripts, etc. (505 Lots)

by Boekhandel en Antiquariaat De Roo


505 lots | 504 with images

May 25, 2013

Live Auction

Zwijndrecht, Zuid-Holland, Netherlands

Sort by:  
Lots with images first
Per page:  
Bonnet, Paulus

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Leerredenen over het Leven van David.

Condition Report: 8 delen, (8) 539, (8) 568, (16) 550, (8) 552, (8) 551, (14) 539, (14) 599, (4) 242 p. Origineel half Leer met ribben, dl.8 Origineel half Leer met ribben en stempels, 8° (compleet 8 delen waaronder 1 registerdeel, SGT-B309/NNBW 4, 204)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Borstius, Jacobus

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Geestelyke Geneeskonst inhoudende Raed Tegen de Dood, Ende Middelen tot een Eeuwigdurende Gezontheid. Den Zesden Druk. Met een Voorreden van Bernardus ten Dam.

Condition Report: 2 delen in 1 band (16) 231 (1), (12) 332 p. Opnieuw gebonden half Perkament, 8° (SGT-B357/NNBW 4, 229)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Boskoop, Johannes

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Eerste en Laatste Utrechtsche Kerk-Rede, by gelegenheid van Intrede tot en Afscheid van de Gemeinte Gods aldaar. Beyde, in de Doms-Kerk, uitgesproken. WAARBIJ: Intree-Rede tot de Gemeinte Gods te Amsterdam, over Zacharia IV. vs. 4-7. Uitgesproken, in de Nieuwe Kerk aldaar, op Woensdag Avond den 9. Februarij 1746. WAARBIJ: Jacobs Prachtige Uitvaart, Berchouwt, Op den dagh der Begravenis van den Doorlugtigen Prins van Oranje en Nassau, Willem Karel Hendrik Friso, Erfstadhouder Capitain en Admiraal Generaal der Vereenigde Nederlanden, &c. &c. &c. In een Leerreden over Genesis L. vs. 1-14. Uitgesproken, in de Westerkerk, vrydag 's avonts den 4 Februarij 1752. WAARBIJ: Ruths, in onderscheiding van Orpa's Moabitischen teruggang, merkwaardig geuitte en plegtig gestaafde Keur en Keus, ter optogt met Naomi, na Canaan, in Drie Leerredenen over Ruth I. vs. 14-17.

Condition Report: 4 werken in 1 band, (8) 102, (4) 76, (12) 67, (12) 195 (1) p. Origineel half Leer met ribben, 4° (SGT-B402 & 404 & 405 & 409/NNBW 4, 250)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Bouman, Dionisius

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Den Staat der Ware Genade Gods in de Ziel, in zyn Begin, Kenteekenen, Waardigheid, Vrugten en Voortgang, ter Ontdekkinge en Uitlokkinge van de Natuurlyke, ende tot Opwekkinge en Vertroostinge der Geestelyke Menschen. Voor-gestelt in Zeven Oeffeningen.

Condition Report: (8) 248 p. Opnieuw gebonden half Perkament, 8° (SGT-B436/NNBW 4, 271)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Bouman, Dionisius

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Den Vernieuden Mensch, In het leven der Genade Gods. Of Een beschryvinge van de blykbare uytwerkinge der waaragtige genade in de kinderen Gods, tot ophelderinge, en voortsettinge van haren geestelyken staat, voorgestelt in tien Oeffeningen. Waar agter gevoegt is Een schriftmatige Brief, van de Nootsakelykheyd, Betamelykheyd, en Nuttigheyd der Broederlyke liefde, aan het heylige Gereformeerde Broederschap, dat in de werelt is.

Condition Report: (16) 400 p. Opnieuw gebonden half Leer met ribben en stempels, 8° (zeldzame en prakticale prekenbundel van deze krankenbezoeker uit Ysselstein. NCC 1 locatie/SGT-B441/NNBW 4, 271)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Bouman, Dionisius

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: De Triump der Gunste Godts, Bewezen aan sijn Keurlingen, om het tot roem van haar verbonts Godt, te beantwoorden. Voorgestelt in zes Oeffeningen. Waar agter gevoegt is Geestelyke Brief-Bondel, aan de Gereformeerde Inwoonders der Stad Gods. Een over de noodige Wedergeboorte. Een over het bewaren van 't hert en hertstogten. En een over 't welbestieren der Sinnen en Tonge.

Condition Report: 2 werken in 1 band, (24) 192, 120 p. Opnieuw gebonden Leer met ribben en stempels, 8° (boekblok aan randen wat teer, SGT-B440/NNBW 4, 271)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Brahe, Jan Jacob

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Ethans Onderwyzinge in de Negenentachtigsten Psalm, geopend en verklaard.

Condition Report: REPRINT, (8, XLIV, 4, C) 631 p. Kunstleer met ribben en stempels, 4° (uitgave Den Hertog, 1980, SGT-B456/NNBW 4, 278)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Brakel, Theodorus à

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Het Geestelyke Leven, ende de Stand eens Gelovigen Mensches hier op Aarde, uit Gods Heilig Woord vergadert en byeengestelt. Nog zyn hier achter bygevoegt eenige Kentekenen, waar uit men hem kan verzekeren, dat men van Godt is bemind, als mede eenige Christelyke Meditatien, Gebeden en Dankzeggingen. De Twaalfde Druk, door den Autheur in zyn leven Overgezien, Vermeerdert en Verbetert.

Condition Report: 2 werken in 1 band, 398 (6), (2) 74 p. Origineel Perkament, 8° (SGT-B521 & 483/NNBW 4, 281)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Brakel, Wilhelmus à

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Hallelujah, ofte Lof des Heeren, Over het Genadenverbondt, Ende des zelfs Bedieninge in het Oude en N. Testament. By gelegentheit der Verklaringe van den VIII. Psalm. Den Negenden Druk.

Condition Report: (titelprent, 22) 583 p. Origineel Perkament, 8° (SGT-B580/NNBW 4, 281)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Brandt, Caspar

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: XXXII. Predikatien over verscheide Texten der Heilige Schriften. Waer by gevoegt zyn noch III andere Predikatien.

Condition Report: (12, portret, 6) 567 (19) p. Origineel Perkament, 4° (vernieuwde schutbladen, titelpagina verstevigd)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Brandt, Geeraert

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Het Leven en Bedryf van den Heere Michiel de Ruiter, Hertog, Ridder, &c. L. Admiraal Generaal van Hollandt en Westvrieslandt. Met schoone koopere plaaten verciert.

Condition Report: (titelprent, 8) 1063 (23) p. Origineel Perkament met ribben en stempels, Folio (Fraaie band, met Titelprent en 1 Gravure, zonder de kaarten. NNBW 6, 184)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Brouwer, Broërius

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Schriftmaatige Verklaaring van Paulus Zendbrief aan de Galatiërs.

Condition Report: (8) 924 (12) p. Origineel Perkament, 4° (mooi exemplaar, SGT-B735/NNBW 4, 317)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Buntingh, Hendrick

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Itenerarium Sacrae Scripturae. Dat is, Het Reysboeck der heyligher Schrift. In 't Hooghduyts beschreven. In onse Nederduytsche tale overgheset door N.N. doch op nieus over-ghesien, verbetert en vermeerdert door D. Matthias Hazard. D'Inhoudt van 't gheheele werck sal de Leser achter den Tytel vinden. WAARBIJ: Een Besonder Tractaet ende onderwijsinghe van de Munte ende Ghewichte der heyligher Schrifturen. Dat is, Een eyghentlijcke uytrekeninge ende beschrijvinge van de Munte, ende Ghewichte der heyliger Schrifturen. Daer in alle Silvere ende Goude Munte, Mitsgaders oock alle Gewichten, Coorn-mate ende Wijn-mate, der Hebreeuschen, Griecxschen ende Latijnschen, so vele dies int Oude ende Nieuwe Testament vermelt, wort verclaert na den eysch, ende gheproportioneert, ende vergeleken met onse Munte ende Gewichten. Met neersticheyt ende uyt vele experte Boecken te samen ghebracht. Eerst inde Hoochduytsche sprake ghemaeckt ende uytghegeven, ende nu overgeset inde Nederlantsche sprake, ende in veel plaetsen ghecorrigeert ende verbetert.

Condition Report: (16) 355 (9), (2) 36, (4) 163 (3), 24 p. Opnieuw gebonden half oud Perkament, 4° (zonder kaarten, DLV1-B18)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Bunyan, John

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Salomons Tempel door het Evangelie-Ligt opgeheldert en Vergeestelykt, als mede, De Schoonheid van Zion, en de Heerlykheid der Kerke, J.C. over Jes. LVI. 7.

Condition Report: (24) 331 (3) p. Origineel Perkament, 12° (eerste druk, FATY1-550)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Burghout, Jacoba Helena

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Godgeleerde Waarheden aaneengeschakelt, als een kostelyke schat versamelt, en by elkanderen gebragt, zoo door het hooren, als spreeken van, en over die bybelwaarheden. Waar benevens ook volgt het Geloof der Vaderen aan de eerste Beloften. Als ook de Schaduw-Dienst, Tot nut van allen, die Godt zoeken, medegedeelt.

Condition Report: (12) 792 (21) p. Opnieuw gebonden half Leer met ribben, 4° (laatste 2 pagina voorwerk in kopie. Zeldzame dogmatiek, geschreven door een vrouwelijk lid van de Hervormde Kerk, SGT-B821)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Burmannus, Franciscus

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Synopsis, dat is Kort begrip der Heilige God-Geleertheit, En insonderheit van de Huishouding der Verbonden Gods, van het begin tot aan het einde der Wereldt.

Condition Report: 2 delen, (32) 874, (18) 739 (23) p. Opnieuw gebonden half Leer, 4° (SGT-B834 & 835/NNBW 4, 351)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Burmannus, Franciscus

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: De Wet ende het Getuigenisse, ofte Uitlegginge ende Betragtinge van de Verborgentheden ende voornaemste Saken des Wets, ofte der Boeken Mosis. Tot grondige openinge, soo van het geheele Jodendom, als Christendom, ende schriftmatige vergelijkinge van die beide. De Tweede Druk, grooteliks vermeerderd ende verbeterd.

Condition Report: 2 delen in 1 band, (titelprent, 54) 950 (66) p. Opnieuw gebonden half Leer, 4° (SGT-B839/NNBW 4, 351)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Burmannus, Franciscus

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: De Koningen Israels met haar vervolg, ofte Uitlegginge ende Betragtinge van de Boeken der Koningen, Kronijken, Ezra, Nehemia, Esther. Mitsgaders Vervolg ende Betragtinge van de Historie der Kerke, na het einde van de Historische Boeken des Ouden Testaments, tot op den uitgank des Ouden, ende den ingank des Nieuwen Testaments.

Condition Report: (16) 540 (58) p. Origineel Perkament met ribben en stempels, 4° (zonder schutbladen, 4 pagina's register in kopie, SGT-B824/NNBW 4, 351)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Burmannus, Franciscus

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: De Rigteren Israels, ofte Uitlegginge ende Betragtinge van de Boeken Josua, der Rigteren ende Ruth.

Condition Report: (32) 347 (21) p. Origineel Perkament met ribben en stempels, 4° (mooi exemplaar, SGT-B829/NNBW 4, 351)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Burnet, Gilbert

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Geschiedenis van Engeland, Vervattende Eerstelyk, Een kort verhaal van de voornaamste gevallen sedert 't jaar 1600. tot 't jaar 1660. Ten Tweeden, De gedenkwaardigste zaaken zo in Kerk als in Staat, sedert 't jaar 1660. tot 't jaar 1689. Voorgevallen onder de Regeeringen van Karel II. en Jacob II. Tot de Komste op den Throon van William en Maria. Tweede Druk. dl.2: Geschiedenis van Engeland, Vervattende de gedenkwaardigste zaaken zo in Kerk als in Staat, seedert 't jaar 1689 tot het sluiten van den Utrechtschen Vrede in 't jaar 1713. Voorgevallen onder de Regeeringen van Willem en Maria, Willem alleen, en Anna. Waar achter gevoegt is het leven van den Schryver. Uit het Engelsch vertaalt door M. de Ruuscher.

Condition Report: 2 delen, (14) 889 (30), (2) 191 216 (2) 314 (75) p. Origineel Perkament, groot 4° (Fraaie banden, dl.1 heeft van p.650-670 een vochtvlek, verder zijn de boekblokken fris)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Bussingh, Johannes Wilhelmus

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Drangredenen tot 's Heeren Lof, by een plegtige Jubelreden, uit Burgerlyke en vooral Kerklyke Voorrechten geschiedkundig afgeleidt, en, op het Tweede Eeuwgetyde, van den Openbaren Hervormden Godsdienst, den XXV. van Herfst-maand MDCCLXXIV. Naar aanleiding van den Honderdsten Psalm, tot opwekking voorgestelt, aan de Hervormde Gemeinte tot Delfshaaven. Met aantekeningen en bylagen.

Condition Report: (XII, 10) 116, 26 p. Opnieuw gebonden half Leer met ribben, 8° (mist laatste pagina voorwerk)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Buys, Maria

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Vijftien Practicale Geloovs Oeffenende Meditatien over de Geboorte en het Lyden van Jesus Kristus als mede over eenige bijzondere Texten des O. en N. Testaments. Opgestelt tot ontdekkinge der gener die het geloov missen, en tot versterking en Vertroosting van Godts Kinderen.

Condition Report: 216 p. Opnieuw gebonden half Kunstleer, 8° (SGT-B874)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Byfield, Nicholas

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Een Formulier der Gesonde Woorden, Dat is, Der Fondamentele waerheden noodigh gelooft te zijn ter zalicheyt, met hare Schriftuerlicke bevestigen, ende veelderhande nutticheden. Een ontwerp seer begeert, ende sonderlinghe voor alderley Christenen, Gestelt in 't Engelsch, ende nu in Nederduytsch vertaelt door Johannes Lamotius. Van nieuws oversien, ende alle de Schriftuer-plaetsen na de nieuwe oversettinge des Bybels verbetert.

Condition Report: (titelprent, 7) 255 (9) p. Origineel Perkament, 8° (plaatstelijk wormgaatjes, uiterst zeldzaam werk van de puritein Nicholas Byfield, 1579-1622. De titelprent is gedateerd 1652 Hendrick Doncker, Amsterdam -deze is ws. later toegevoegd- . Zie: Pietas, 1 loc., bij deze uitgave wordt geen frontispice vermeld, voor een andere uitgave: FATY1-609)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Bynaeus, Antonius

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Twee Boeken over de Geboorte en Verhandelinge over de Besnydenis van Jesus Christus. Uit de Joodsche, Romeinsche en andere Oudheden Opgeheldert, en vertaalt. Den Tweeden Druk, Vermeerdert met een Voorrede door Petrus Zaunslifer.

Condition Report: 2 werken in 1 band, (titelprent, 50) 559 (30), (8) 26 (6) p. Origineel Perkament met ribben en stempels, 4° (eerste 8 pagina wormgaten, gedicht in opdracht ontbreekt, zeer fraaie band. SGT-B891 & 894/NNBW 6, 249)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Bynaeus, Antonius

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Gekruiste Christus, ofte Verklaringe over de Geschiedenisse van Lijden, Sterven, ende Begraven onses Heeren ende Salighmakers Jesu Christi, Uyt Joodsche, Romeynsche, en andere Outheden. Met kopere Platen.

Condition Report: (titelprent, 32) 578 (21) p. Origineel Leer met ribben en stempels, 4° (met titelprent, diverse tekstgravures en 3 gravures buiten de collatie, bovenkant rug gerestaureerd, SGT-B880)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Bynaeus, Antonius

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Den CX. Psalm, verklaart en toegepast.

Condition Report: (16) 270 p. Opnieuw gebonden Leer met ribben, 8° (SGT-B886/NNBW 6, 249)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Cabeljauw, Pieter

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Catholiick Memory-Boeck der Gereformeerde, Gestelt tegen het Roomsch-Memory-Boeck der Paus-gesinde. Waer in verhandelt werden alle de Poincten der Religie, die in verschil staen tusschen de ghereformeerde, ende de Roomsche kerck. Zijnde een volkomen wederlegginghe van het Memory-Boeck van Turano Vekiti, 't Welck tot meerder gerief des lkesers van woordt tot woordt, nae de order der Boecken ende Capittelen, alhier is ingevoeght.

Condition Report: 2 delen, (titelprent, 24) 683 (17), (12) 966 (20) p. Origineel overslaand Perkament, 4° (dl.1 vochtvlekken, standaardwerk tegen de leer van de roomse kerk door de contra remonstrant Cabeljau, ca.1608-1668, o.a. predikant in Leeuwarden en Leiden. Hij zag ook, samen met zijn collega Jac. Stermont uit den Haag, i.o.v. de Generale Staten, de in Leiden bewaarde papieren na, betrekking hebbende op de Statenvertaling van de Bijbel. SGT-C3/NNBW 1, 538)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Calvijn, Johannes

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Harmonia, dat is, Een 't Samen-Stemminghe ghemaeckt wt de Drie Evangelisten, namelick, Mattheo, Marco ende Luca, Met de Wtlegginghe van Ian Calvijn. Overgheset uyt den Latijnsche, by Gerardus Gallinaceus. Hier by zijn ghevoecht de Handelinghen der Apostelen, overghesettet by Johannes Florianus. D'welck alles is van nieus ende met grooter neersticheyt oversien, ende verbetert.

Condition Report: (8) 427 (1) 542 p. Origineel Leer met ribben, stempels en sloten, Folio (de klammen van de sloten zijn niet identiek, rug is plaatselijk wat gerestaureerd, titelpagina en voorrede licht vochtvlekkig, boekblok helder en duidelijk. Een zeer goed exemplaar van deze tweede uitgave van de Verklaring van de Evangeliën en de Handelingen der Apostelen van Johannes Calvijn, gebonden in een fraai bewerkte en geheel originele band. Zie: A. Erichson, Bibligr.Calviniana p. 43)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Calvijn, Johannes

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Wtlegginge op alle de Sendt-Brieuen Pauli des Apostels, Ende oock op den Sendtbrief tot den Hebreen. Midtsgaders een schoon Register der voornaemste spreucken ende aenmerckelijcken plaetsen. WAARBIJ: De Commentarien op de Canonicke Sendtbrieven Petri twee, Joannis eenen. Jacobi eenen, Judae eenen. Aen Eduward de seste Coninck van Enghelant. Midtsgaders een Register der voornaemsten spreucken ende aenmerckelijcken plaetsen. Ouergheset door Jacobus Regius.

Condition Report: 2 werken in 1 band, (6) 397 (7), (6) 68 folia. Origineel Perkament met ribben en stempels, vernieuwde rug, Folio (opnieuw in de band gezet, kleine brandvlek in bovenste marge midden boekblok, boven de koptekst. Een zeer goed exeplaar van de EERSTE Hollandse druk van deze Verklaring van Calvijn van alle Zendbrieven, nadat deze was uitgegeven in 1566 te Emden. De Canonieke Brieven zijn in deze uitgave uit 1582 wel voor het eerst bijgebonden. Zie: A. Erichson, Bibligr. Calviniana p. 31 en 37 waar alleen een Amsterdamse uitgave vermeld wordt van de Zendbrieven)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Cats, Jacob

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Gedachten op Slapeloose Nachten, waar inne de Deugd van Herberg- en Mededeylsaamheyt aan Nootdruftigen, wydlustig vertoont, ende de vruchten der selver naar 't leven afgemaalt werden. Mitsgaders, Het Twee-en-tachtig-jarig leven van den selven Heere, van zyn geboorte tot zyn dood toe, door hem zelf in vaerzen beschreven. Met Figuuren, Nooit voor deezen gedrukt.

Condition Report: (titelprent, 12) 235 p. Origineel Perkament met stempels, 8° (vernieuwde schutbladen, plakbandspoor op de titelpagina, met de titelprent en gravures in de tekst)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Cats, Jacob

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Ouderdom, Buyten Leven, Hof Gedachten, Invallende Gedagten op Voorvallende Gelegentheden, Aspasia, Afbeeldinge van 't Huwelyk en 't gene daar omtrent is, onder de gedaante van een Fuyk, en Doodkiste voor de Levendige, of Zinnebeelden uyt Gods Woord. Aanwyzende de Kortswyligheyd, Ydelheyd en Onzekerheyd van 't Menschelyk Bedryf. Op Nieuws vermeerderd met des Autheurs Tachtig Jarig Leven en Bedenkingen op Zorg-Vliet.

Condition Report: (14) 246 (2), 94 (2), 81 (1), 86, 32, 204 (4), 46 p. Origineel Perkament met stempels, 8° (met gravures, waarvan enkele uitvouwbaar, mist titelprent en het uitvouwbare deel van een van de gravures)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Clerc, Jean le

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, Sedert den aanvang van die Republyk tot op den Vrede van Utrecht in 't Jaar 1713, en het Tractaat van Barriere in 't Jaar 1715 gesloten. In Vier Deelen in Quarto. Den Tweeden Druk.

Condition Report: 4 delen, (titelprent, 42, uitvouwbare kaart) 659, (2) 821, (2) 848, (2) 744 (74) p. (met de titelprent en een uitvouwbare kaart van Nederland in dl.1, DLV2-C7)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Coccejus, Johannes

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: De Leere van het Verbond en Testament Gods, kort en grondig verklaart. Uit het Latijn Overgeset. Den tweden Druk, op nieuws oversien, en van vele aanmerkelikke misstellingen verbeterd.

Condition Report: (36) 389 (45) p. Origineel Perkament, 4° (opnieuw in de band gezet, mist laatste pagina register, SGT-C97/NNBW 1, 616)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Cocq, Adriaan

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Theologiae Praxis, De Ware Practycque der Godt-geleertheit. Met een bysondere Toepassinge op de Gevallen der Conscientie en des Menschelijcken levens. Tot Gerust-stellinge van vele bekommerde zielen, en verwckeringe der Trage in de Oeffeninge der Godtsaligheit, in dese bedorvene Tyden.

Condition Report: (90) 870 (26) p. Origineel Perkament, 8° (opnieuw in de band gezet, slordig exemplaar met meerdere kopieën, van dit zeldzame en practicale werk, SGT-C112/NNBW 2, 308)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Coles, Elisa

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Stellige en Practicale Verhandeling van Gods Souverainiteit, mitsgaders andere wezentlyke stukken daar uit afgeleid, Namelyk, van de rechtveerdigheid Gods, de verkiezing, verlossing, krachtdadige roeping en volherding.

Condition Report: (28) 492 p. Opnieuw gebonden Linnen, 8° (FATY1-670)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Coles, Elisa

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Stellige en Practicale Verhandeling van Gods Souverainiteit, mitsgaders andere wezentlyke stukken, daar uit afgeleid. Namelyk, van de Rechtveerdigheid Gods, de Verkiezing, Verlossing, Krachtdadige Roeping en Volherding. En nu om deszelfs uitnementheid uit 't Engelsch, naar den zesden Druk, vertaalt, door David de La Roche. Voorzien met drie aanpryzende Voorredenen van Thomas Goodwin, John Owen, S. Annesley en W.W. Vierden Druk.

Condition Report: (28) 508 p. Opnieuw gebonden Leer met ribben, 8° (FATY1-672)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Comalada, Miguel

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Den Schat der Zielen, Waer in den Mensch onderwesen wordt hoe hy door 't afsterven syner sonden, quade ;usten en begeerten, verkrygen mag de volkomen liefde Gods en zyns Naesten, en eyndelyck, de waarachtige Saligheydt. Over veel jaren door een oprechten Liefhebber Gods, eerst in 't Spaansch beschreven, en nu in de Nederlandtsche Sprake overgeset. Van nieuws gecorrigeert en verbetert.

Condition Report: (titelprent, 4) 262 (=162) (4) p. Opnieuw gebonden half Linnen, 12° (vochtvlekkig, deze druk niet in de NCC)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Comalada, Miguel

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Schat der Zielen, ofte Begeerder. Sijnde Een stichtelijke en ziel-vermakelijke Samenspraak, handelende van de korte en gereede weg, om tot de Liefde en Gemeenschap Gods te komen. Voor veele jaren in de Spaanse taal beschreeven. Den vierden Druck. En doorgaans vermeerdert met stichtelijke Rijmen door Reinier Rooleeuw. Versien met kopere platen.

Condition Report: (titelprent, 32) 275 (3) p. Origineel Perkament, 12° (met gravures, 2 loc. in NCC)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Cooltuyn, Cornelis

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Dat Euangeli der Armen, dat is, der elendighen troost vergadert ende ghemaeckt, uit de Schriftuer en schriftuerlicke Doctooren, tot troost voor hem selven in zijn Ballingschap, ende voor ander menschen die met lijden beladen zijn. Geordineert in vier Visitatien, door een tsamen-spraeck van twee persoonen, Theophilus ende Dorothea.

Condition Report: (20) 183 (4) folia. Origineel overslaand Perkament, 8° (Cooltuyn, 1526-1567, was pastoor in Alkmaar, Enkhuizen en Emden en werd wel genoemd de "Vader" van de hervorming in Holland en Amsterdam en leermeester van o.a. Jan Arentsz. en Nicolaas Scheltius. Hij bestreed de R.-K. kerk met kracht, verwierp de transsubstantiatie en de mis die hij scheldt voor "afgodt". Voor Cooltuyn, die ook zeer goed thuis was in de kerkvaders, was het boven alles "Sola Scriptura". Zijn enig uitgegeven werk was dit uiterst zeldzame "Dat Evangeli der Armen", gereformeerd van inhoud en geschreven tot troost en bemoediging in leed en beproeving. Voorin geen schutblad verder een zeer goed exemplaar. de Bie & Loosjes II,199-211 / BLGNP II, 138-140)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Corstius, Jacobus

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Euthanasia of Christelijke Voorbereiding voor den Dood.

Condition Report: (XXI) 370 p. Origineel half Leer met titelschildje en stempels, 8° (los deel 1 van 2-delige serie, waarvan dl.1: Overdenkingen, en dl.2: Leerzame sterfgevallen en anecdoten van stervenden)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Costa, Isaac da

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Bijbellezingen. Deel 1: Genesis-Esther, Deel 2: Job-Maleachi, Deel 3: Evangelische Geschiedenis tot aan de gevangenneming van Johannes den Dooper, Deel 4: Evangelische Geschiedenis en gevangenneming Johannes den Dooper tot den dag na de verheerlijking des Heeren op de berg, Deel 5: De Evangelische Geschiedenis, van den dag na de verheerlijking des Heeren op de berg tot aan Zijn laatste opgang naar Jeruzalem, Deel 6: De Evangelische Geschiedenis, van 's Heeren laatsten opgang naar Jeruzalem, tot aan Getsemané, Deel 7: De Evangelische Geschiedenis, van 's Heeren lijden in Gethsemané, tot 's Heeren hemelvaart, Deel 8: De Handelingen der Apostelen, Deel 9: De brieven van den Apostel Paulus aan de Romeinen en aan de Corinthiërs.

Condition Report: 9 delen compleet, Origineel half Leer, 8° (banden geplastificeerd)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Costerus, Florentius

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: De Geestelyke Mensch, in zyn Begin, Voortgang, en Uyt-Eynde, Voorgestelt in verscheyden Predikatien. Zesde Druk.

Condition Report: (40, uitvouwbaar portret) 840 (16) p. Origineel Perkament, 4° (vernieuwde schutbladen, kneep aan een kant ingescheurd, achterkant portret plaatselijk verstevigd, SGT-C236/NNBW 8, 319)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Costerus, Florentius

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Nederlandts Vloek en Zegen en desselfs Re-Unie, Den vijfden Druck vermeerdert met een Nieuwe Vloek en Zegen, en andere Biddaghs stoffe. Mitsgaders Een Bevestigingh, en Twee Sijnodale Predicatien.

Condition Report: 10 werken in 1 band, (35) 123, (8) 502, (2) 120 p. Half Leer met ribben, 8° (latere band met vernieuwde marmers en titelschild, pagina 221-224 en 1 van de aparte titelpagina's in kopie, SGT-C272 & 260 & 279 & 283 & 251 & 291 & 264 & 242 & 294 & 247/NNBW 8, 319)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Costerus, Johannes

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: De Propheet Maleachi, in XXXVI. Leerredenen verklaert, desselfs vervullinge aengewesen, ter innige godvrugt aengedrongen, en verrykt met geleerde aenmerkingen.

Condition Report: (32) 930 (20) p. Opnieuw gebonden half Leer, 4° (SGT-C299)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Costerus, Johannes

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: De Propheet Maleachi, in XXXVI. Leerredenen verklaert, desselfs vervullinge aengewesen, ter innige godvrugt aengedrongen, en verrykt met geleerde aenmerkingen.

Condition Report: (32) 930 (20) p. Origineel Perkament, 4° (SGT-C299)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Creyghton, Johannes

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: De Senbrief des Apostels Pauli tot den Hebreen, Ontleedet en Kortelijk Verklaart.

Condition Report: (24) 611 (18) p. Opnieuw gebonden half Perkament, 4° (onderkant rug gerestaureerd, SGT-C333/NNBW 4, 476)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Cunaeus, Petrus

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: De Republyk der Hebreen, of Gemeenebest der Joden. In drie Boeken, door den Geleerden Heer Petrus Cunaeus Nu voor 'd eerstemaal Vertaald, met naauwkeurige Print verbeeldingen en noodige inlassingen verrykt, door een Lief-hebber der Joodse Oudheden. WAARBIJ: De Republyk der Hebreen, of Gemeenebest der Joden, Onder de Wet der Ceremonien en Dienstbaar Jerusalem, Vervolgd op de drie Boeken van de Heer Petrus Cunaeus. Uyt de naargelaten Schriften van Wijlen H.W. Goeree. Verrykt met naauwkeurige Print-verbeeldingen, rakende den Tabernakel-bouw van Moses en andere Ceremoniele Heyligdommen des Ouden Testaments. WAARBIJ: Derde Deel, Of tweede Vervolg op de Republyk der Hebreen, of Gemeenebest der Joden, Onder de Priester-Ordening en Ceremonien der Offerhanden in 't Dienstbaar Jerusalem. Grootendeels uyt de naagelaaten Schriften van wylen H.W. Goeree. Met naauwkeurige Print-verbeeldingen, en op Bladwyser verrykt.

Condition Report: (titelprent, 30) 556 (20), (titelprent, 22) 558 (24), (titelprent, 38) 495 (33) p. Origineel Leer met ribben en stempels, 8° (compleet met 3 verschillende titelprenten en de 45 gravures, waarvan 26 uitvouwbaar, de eerste 3 van totaal 4 delen, SGT-C358 & G73 & 74/NNBW 1, 658)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Curtenius, Petrus

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: De Zwaarste Plaatzen der Brieven van Paulus, in 't algemeen beschouwd. En, die voorkomen in den Briev aan den Romeinen, meer byzonderlyk opgehelderd. Vooraf gaat eene Kerklyke Redevoering, gedaan ter gedachtenis van zynen XXV-jaarigen Predikdienst, over Hand. XXVI: 22, 23.

Condition Report: (titelprent met verklaaring, 50, LXIV) 665 (23) p. Origineel Perkament, 4° (los deel 1, SGT-C370/NNBW 1, 658)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Curtenius, Petrus

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: De Zwaarste Plaatzen der Brieven van Paulus, in 't algemeen beschouwd: en, die voorkomen in den Briev aan den Romeinen, meer byzonderlyk opgehelderd. Vooraf gaat eene Kerklyke Redevoering, gedaan ter gedachtenis van zynen XXV-jaarigen Predikdienst, over Hand. XXVI: 22, 23. WAARBIJ: De Zwaarste Plaatzen der beide Brieven van Paulus, aan die van Corinthen, opgehelderd. WAARBIJ: De Zwaarste Plaatzen der Brieven van Paulus, aan die van Galatien, Ephese, Philippi, en Colossen, opgehelderd. WAARBIJ: De Zwaarste Plaatzen der Brieven van Paulus, aan den Thessalonicensen, Timotheus, en den Hebreen, opgehelderd.

Condition Report: 4 delen, (titelprent met verklaaring, 50, LXIV) 665 (23), (28) 739 (34), (24) 720 (35), (38) 790 (38) p. Origineel half Leer met ribben, 4° (2 bladen van de inhoudsopgave van deel 1 voorin bij deel 2 gebonden, totaal 82 preken uit de Brieven van Paulus, SGT-C370/NNBW 8, 350)

View additional info and full condition report
  Realized: Log in or create account to view price data
Curtenius, Petrus

Estimate: Log in or create account to view price data

Description: Leerredenen over den Heidelbergschen Catechismus. Na 's mans dood uitgegeeven door Broërius Broes.

Condition Report: 4 delen, (X) 622, (2) 641 (1), (2) 523, (2) 492 p. Opnieuw gebonden Linnen, 8° (SGT-C366/NNBW 8, 350)

View additional info
  Realized: Log in or create account to view price data
Sign in to continue
Email
Please enter your email.
Password
Please enter your password.
Forgot Your Password?
Enter Your Email
Please enter a valid email.
No user is registered with that email address.
Request Sent
Check to find your temporary password and password reset instructions.
Use your new password to Sign In.
 
Per page:
1
2
3
4
5
6
7
8
...
11