Loading Spinner
Looking for the value of an item?Visit our price data subscription page for options.

Qianlong

Aliases: Ch'ien-lung, Hung-li Ch'ing, Emperor Gaozong, Gaozong, Hung-li, Kao-tsong, Kao-tsung, Hongli Qing, Ch'ien-lung, Changchun Jushi, Guxi Tianzi, Hongli, K'ien-long, Kao-tsung, Shichuan Laoren, Xintian Zhuren

Calligrapher

View items sold at auction