Loading Spinner
Don’t miss out on items like this!

Sign up to get notified when similar items are available.

Lot 82: AERS Marg. get. Dame in avondjurk bij piano' olie op doek

Est: €100 EUR - €200 EURSold:
DebaveyeFebruary 15, 2023HARELBEKE, Belgium

Item Overview

Description

AERS Marg. get. Dame in avondjurk bij piano' olie op doek; 60 x 50

Dimensions

60 x 50

Artist or Maker

Payment & Shipping

Accepted forms of payment: Wire Transfer

Shipping

Please contact us for shipping details.
Small items can be shipped by post.
Big items have to be collected.

Auction Details

Fine Arts and Antiques Auction February 15, 2023 Day 1

by
Debaveye
February 15, 2023, 01:30 PM CET

Bavikhoofsestraat, 74, HARELBEKE, 8530, BE

Terms

Buyer's Premium

30.0%

Bidding Increments

From:To:Increment:
€0€99€10
€100€299€20
€300€599€50
€600€1,399€100
€1,400€2,999€200
€3,000€3,599€300
€3,600€3,999€400
€4,000€6,999€500
€7,000€19,999€1,000
€20,000€39,999€2,000
€40,000+€5,000

Conditions of sale buyers

De veiling gaat door per opbod volgens onderstaande voorwaarden :
1. De betaling gebeurt voor de afhaling van de goederen uiterlijk binnen een termijn van 5 kalenderdagen na de laatste veilingdag. Ingevolge art 10. van de anti-witwaswet mogen bedragen vanaf € 3.000 enkel betaald worden hetzij met een (bank)cheque (enkel Belgische banken), hetzij met een kredietkaart, hetzij door overschrijving op onze bankrekening IBAN BE 15 4643 2506 4130, Bic code KREDBEBB, kosten bij overschrijving zijn ten laste van de koper.
2. Op de afslagprijs wordt een recht geheven van 25% voor de kosten + 5 % voor Invaluable. Ieder nieuw bod wordt telkens verhoogd met een schijf van 10 %. Telefonische biedingen starten automatisch met 100€.
3. Alle voorwerpen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden op het moment van de toewijzing, onafgezien de beschrijving in de catalogus. Het staat de potentiële koper vrij om tijdens de expositie de goederen te controleren of zelfs een deskundige mee te brengen om de loten te keuren. Iedereen die niet aanwezig kan zijn, kan een conditierapport aanvragen voor de goederen die hen interesseren en dit ten laatste 48 uur vóór de aanvang van de veilingdag waarop deze goederen aangeboden worden. Na deze termijn kan het veilinghuis geen garantie geven dat aan een dergelijk verzoek gevolg gegeven wordt.
Conditierapporten worden met de nodige zorg uitgevoerd. Niemand is onfeilbaar dus het ontbreken van gegevens i.v.m. beschadigingen kan niet ingeroepen worden als schuld van het veilinghuis. De tentoonstelling stelt het publiek in de mogelijkheid de aard, de staat en de datering van de goederen te onderzoeken. Door het bieden bewijst de kandidaat koper de aard/staat van de goederen te kennen en deze te aanvaarden. Na de toeslag zal geen enkele klacht meer aanvaard worden i.v.m. staat, aard, datering enz., noch zal de koper zich kunnen beroepen op zijn vertrouwensrelatie met het veilinghuis. Alle inlichtingen, hetzij schriftelijk hetzij mondeling door ons verstrekt, zijn louter informatief en niet bindend. Ze zijn enkel een opinie en worden naar eer en geweten verstrekt. Kopers moeten rekening houden met de mogelijkheid dat foto's van de items door de belichting tijdens de opnames enigszins kunnen afwijken van de realiteit (kleur, formaat enz.).
4. Klachten i.v.m. de staat, de aard, de datering, kortom de algehele toestand van de goederen worden enkel aanvaard indien de koper een gefundeerde en gedocumenteerde expertise kan voorleggen van een erkend expert, en dit binnen een termijn van veertien dagen na de veiling. Gebreken aan de items die reeds in de omschrijving opgenomen zijn komen niet als klacht in aanmerking.
5.Bij beschadiging van een object door een potentiële klant koper zal deze hierover aangesproken worden. De klant moet op zijn beurt zijn verzekeringsmakelaar op de hoogte brengen van het ongeluk. In een dergelijk geval geldt het gemiddelde tussen de laagste en hoogste schattingsprijs als norm voor vergoeding aan de inbrenger. Potentiële kopers hetzij in de veilingzaal zelf, hetzij zij die bieden via een aankooporder, per telefoon of online worden door het veilnghuis op de hoogte gebracht van de beschadiging.
6.Eénmaal de toewijzing uitgesproken staan de loten onder de verantwoordelijkheid van de koper. Tijdens de veiling worden geen goederen afgegeven.
7.Elke koper is gehouden zich te identificeren. Persoonsgegevens worden enkel intern gebruikt. Na identificatie ontvangt de klant een biednummer.
8.Iedereen wordt verondersteld te kopen voor eigen rekening en zal zich bij niet betaling van de aan hem toegewezen goederen niet kunnen beroepen op een opdrachtgever.
9.Het volgrecht (verbonden aan de verkoop van bepaalde kunstwerken, waarvan de auteur nog in leven is of minder dan 70 jaar gestorven is) op bepaalde loten is verplicht. Dit volgrecht is ten laste van de koper en bedraagt 4% bij afslag vanaf 2000 €.
10. De betaling van de goederen moet gebeuren binnen de 5 kalenderdagen na de veiling. Indien betaald is, kunnen de goederen nog 6 weken kosteloos gestockeerd worden. Nadien zal er 2,50 € per dag en per stuk aangerekend worden. Indien niet binnen de 5 kalenderdagen na de veiling betaald wordt zal er vanaf de eerste dag na de veiling 2,50 € per dag en per stuk aangerekend worden. Goederen worden afgegeven zodra de betaling ervan effectief is, hetzij contant, hetzij na overschrijving op onze rekening. Wij kunnen instaan voor transport/verzenden van de aangekochte goederen mits vergoeding. Het inpakken van de goederen gebeurt met de grootste zorg maar de koper blijft verantwoordelijk voor schade vanaf het moment van aankoop tot het moment van levering. Vraag hiervoor gerust een vrijblijvende offerte.
11.Zowel Belgische als buitenlandse kopers die niet aanwezig zijn, of zich niet laten vertegenwoordigen op de veiling, kunnen bieden:
a. Via een aankooporder hetzij overhandigd tijdens de tentoonstellingsdagen, hetzij overgemaakt per e-mail. In geval er voor eenzelfde lot eendere biedingen zijn krijgt het eerst binnengekomen aankooporder voorkeur op de later binnengekomen formulieren. Bij gelijke biedingen tijdens het verloop van de veiling heeft het bod in de zaal altijd voorrang op een geschreven / gemailde bieding. Aankooporders worden aanvaard tot 24 uur vóór de start van de veiling.
b. Via de telefoon. Telefonische biedingen starten automatisch met € 100 of hoger afhankelijk van het bod in de zaal. Het veilinghuis kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele slechte telefoonverbindingen en alle gevolgen daaruit voortvloeiend en, evenmin voor de onbereikbaarheid van de kopers via de door hen opgegeven telefoonnummer(s). Telefonische biedingen worden aanvaard tot 24 uur vóór de start van de veiling. Bij gelijke biedingen tijdens het verloop van de veiling heeft het bod in de zaal altijd voorrang.
12.Bij rouwkoop zal het goed in een latere veiling opnieuw aangeboden worden. De rouwkoper zal in geval van een minopbrengst, naar Belgisch recht, aansprakelijk zijn voor het verschil in min + alle kosten voortvloeiend uit de rouwkoop. Behaalt het goed een hoger bedrag dan de oorspronkelijke toeslagprijs dan zal hij geen rechten kunnen doen gelden op het verschil in meer maar wel moeten instaan voor de kosten in min.
13. Elke koper/verkoper wordt geacht op de hoogte te zijn van de reglementering met betrekking tot verkoop van goederen die onder de Cites wetgeving vallen. Dit kan het geval zijn voor ivoor, neushoorn, hoorn, been, dierlijk materiaal en mineralen. Het veilinghuis wijst elke verantwoordelijkheid met betrekking tot eventuele inbeslagname, vernietiging of sanctie af. De verantwoordelijkheid ligt volledig bij de inbrenger/verkoper of bieder/koper.
14.Door te bieden aanvaardt de potentiële koper de hierboven vermelde verkoopsvoorwaarden.
15.In alle geschillen van welke aard dan ook geldt alleen het Belgisch recht en is alleen de rechtbank van Kortrijk bevoegd.

Shipping Terms

Please contact us for shipping details.
Small items can be shipped by post.
Big items have to be collected.