Loading Spinner

Gustaaf van Nifterik (1886 - 1954)

Lot 2042: Gustaaf van Nifterik (1886-1954) - gesign. r.o., Hollands rivierlandschap met zeilboten, mogelijk

Korst van der Hoeff veilingen – taxaties sinds 1885

June 23, 2020
LX 's-Hertogenbosch, Netherlands

More About this Item


Description

Gustaaf van Nifterik (1886-1954)
gesign. r.o., Hollands rivierlandschap met zeilboten, mogelijk Amerongen, olieverf op doek, herkomst: Gemeente Utrechtse Heuvelrug
105 x 185

Notes

Schilderijen klassiek;

Request more information

Payment

Accepted forms of payment: Visa

Shipping

We do not ship

Buyer's Premium

25.0%

From: To: Increment:
€0 €49 €5
€50 €199 €10
€200 €499 €25
€500+ €50

Extended Bidding

5 minutes/bid

Conditions of Sale

ALGEMENE VOORWAARDEN

Geldende bij de aankoop in veiling van roerende zaken. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel met ingang van 31 mei 2016 onder nummer 4053026

Artikel 1 toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderdelen van de relatie tussen de veiling­houder en de koper waaronder die betreffende koop, verkoop, bemid­de­ling, waardering, beoordeling, taxaties, catalogisering, bewaring en overige diensten. Onder koper wordt mede de aspirant koper verstaan die deelneemt aan de veiling ongeacht of deze in persoon biedt, per telefoon, door achterlating van een schriftelijke of mondelinge biedopdracht, elektronisch of door middel van het internet en ongeacht of een koopovereenkomst tot stand komt.1.2 Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen moge­lijk indien en voorzo­ver uitdrukkelijk schrifte­lijk door de veilinghouder aanvaard.1.3 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden wordt aan de veilingbezoekers kenbaar gemaakt door publicatie in de catalogus voorafgaande aan de veiling en/of mededeling voorafgaand aan de veiling en/of vermelding via internet/op de website van de veilinghouder. Een ieder die aan een veiling deelneemt geeft daardoor te kennen de toepasselijk­heid van deze voor­waarden volledig te aanvaarden.Artikel 2 informatie-/onderzoeksplicht

2.1 Omschrijvingen in de catalogus en alle schriftelijke of mondelinge inlichtin­gen worden door de veiling­houder en zijn personeel naar beste weten ver­strekt.2.2 De koper dient vóór de koop de staat en de be­schrijving van een voorwerp in de catalogus of kavel­lijst ten eigen genoegen nauwkeurig en deskundig te (laten) inspecteren en een eigen oordeel te vormen over de mate waarin het voorwerp overeenkomt met de beschrijving ervan en de koper dient waar redelijkerwijs nodig of gewenst onafhan­ke­lijk advies van deskundigen in te roepen, terwijl de koper niet op illustraties in de catalogus dient af te gaan. Indien in de catalogus bepaalde gebreken of onvolkomenheden zijn vermeld, beoogt dat een indi­catie te zijn die niet uitputtend is en waaraan de koper geen rechten kan ontlenen.2.3 De veiling­houder kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de juistheid van de beschrijving in de catalogus of op andere wijze kenbaar gemaakt, van materialen zoals bijvoorbeeld houtsoorten, stoffen, legeringen, aarde­werk, porselein en diamant, een en ander met uitzonde­ring van edele metalen. De veilinghouder aan­vaardt alleen aansprakelijk­heid voor onjuiste omschrijvingen voor zover voorzien in artikel 6 van deze voor­waarden.Artikel 3 bieden

3.1 De koper kan in persoon bieden. Tevens is het de koper mogelijk per telefoon te bieden, of door achter­lating van een schriftelijke biedopdracht. Andere biedmethoden, bijvoorbeeld elektronische of door middel van het internet of mondelinge biedop­drachten, staan alleen ter beschikking indien deze uitdrukkelijk door de veiling­houder worden aange­boden.3.2 Schriftelijke biedopdrachten dienen ondubbelzinnig en duidelijk te zijn en naar het oordeel van de vei­linghouder tijdig genoeg voor de aan­vang van de vei­ling­zitting door de veilinghouder te zijn ont­vangen. Indien er meerdere schriftelijke biedop­drachten door de veilinghouder worden ontvangen waarbij de te bieden bedragen gelijk zijn en deze biedingen ter veiling de hoogste biedingen op het voor­werp zijn, wordt het voorwerp verkocht aan de persoon wiens bieding door de veilinghouder het eerst is ontvangen.3.3 Biedopdrachten hoeven slechts te worden uitgevoerd indien de veilinghouder redelijkerwijs daartoe gele­gen­heid heeft en de veilinghouder heeft te allen tijden het recht van het voeren van een biedopdracht af te zien.3.4 Indien koper telefonisch of -indien mogelijk- elektronisch of via internet wil bieden, dient dit uiter­lijk 24 uur voor de veiling schriftelijk met de vei­ling­houder te wor­den overeengekomen. Afwijking van deze termijn kan alleen met uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de veilinghouder.3.5 De veiling­houder sluit steeds iedere aansprakelijk­heid ter zake van het om welke redenen dan ook niet slagen van een telefonische bieding uit, evenals het om welke redenen dan ook niet slagen van een schriftelijke bieding, elektronische bieding of bie­ding door middel van het internet.Artikel 4 totstandkoming koopovereenkomst

4.1 De koop komt tot stand bij definitieve toewijzing. Van definitieve toewijzing is sprake wanneer de veilinghouder het bod van de koper heeft geaccepteerd dan wel het voorwerp aan de koper heeft toegeslagen.4.2 Alle voorwerpen worden verkocht in de toe­stand waarin zij zich op het ogenblik van toewijzing be­vinden. Wezenlijke wijzigingen in de toestand die blijken na verschijning van de catalogus en/of het tonen op de kijkdagen en/of op het internet waaronder ernstige beschadiging of breuk, of herroeping van de omschrijving van een voorwerp in de catalogus en/of het internet zullen voorafgaand aan de verkoop worden medegedeeld. Na een dergelijke mededeling (bijvoorbeeld in een "sale room notice") kunnen aan de oude omschrijving geen rechten worden ontleend.Artikel 5 verplichtingen koper

5.1 De koper dient zich op eerste verzoek van de veiling­houder te legitimeren.5.2 De koper wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht en is aansprakelijk voor betaling zonder zich op een lastgever te kunnen beroepen.5.3 De rechten en plichten uit hoofde van de koop­overeenkomst en deze algemene voor­waarden komen uitsluitend toe aan de koper en kunnen door deze niet aan derden worden overgedragen.Artikel 6 terugnameverplichting veilinghouder

6.1 Tenzij uitdrukkelijk voor bepaalde voorwerpen in de catalogus of kavellijst uitgesloten, is - onverminderd de artikelen 2 en 4.2 - de veilinghouder bereid een geveild voor­werp tegen gelijktijdige restitutie van de in rekening gebrachte koopprijs en veilingkosten terug te nemen, indien de koper binnen een periode van zes weken na de verkoop ten genoegen van de veilinghouder be­wijst dat het geveilde zulke ernstige verborgen gebreken vertoont of de verstrekte omschrijving zo onjuist is, dat indien deze gebreken of de juiste omschrijving aan de koper op het ogenblik van toe­wijzing bekend waren ge­weest, hij van de koop zou hebben afgezien of slechts tegen een aanmerke­lijk lagere prijs gekocht zou hebben. Dit geldt niet indien de gebreken alleen de conditie van het voorwerp betref­fen (zoals bijvoorbeeld slijtage en restauraties). De veilinghouder is niet bereid tot terugname indien de omschrijving in de catalogus voorafgaande aan of tijdens de veiling werd herroepen en de juiste om­schrij­ving mondeling of schriftelijk aan het publiek werd medegedeeld.6.2 De bereidheid tot terugname vervalt ook als de koper het geveilde niet kan teruggeven in dezelfde staat als waarin het zich bij toewijzing bevond, zulks ter beoordeling van de veilinghouder.Artikel 7 rechten veilinghouder en veilingmeester

7.1 De veilinghouder en de veilingmeester die leiding geeft aan de veiling behouden zich de volgende rechten voor:

a. zonder opgave van redenen personen als bieder of koper te weigeren;

b. te allen tijde wijziging te brengen in de orde van ver­­koop;

c. voorwerpen te doen uitvallen of toe te voegen;

d. kopen te combineren of te splitsen;

e. kopen niet te gunnen of op te houden;

f. vergissingen bij biedingen en toewijzing te herstellen, of een koop ongedaan te maken zon­der dat een bieder van vergissingen gebruik mag maken en zich in dat geval op een totstand­gekomen koopovereenkomst mag beroepen;

g. na toewijzing onmiddellijk gehele of gedeeltelijke betaling te vorderen, terwijl bij weigering of onmacht van betaling de veiling­houder en de veilingmeester het recht hebben de koopovereenkomst ongedaan te maken en daarna het betreffende voorwerp te herveilen en het bod van de nalatige bieder niet weer aan te nemen;

h. indien de koper weigert op eerste verzoek volle­dige naam en adres aan de veilinghouder bekend te maken en daarop betrek­king hebbende legiti­matie te tonen, de koopovereenkomst te ont­binden en te herveilen;

i. voorwerpen niet over te schrijven van de reke­ning van de oorspronkelijke koper op die van een ander;

j. gedurende de veiling geen voorwerpen af te geven;

k. namens kopers of verkopers biedingen uit te brengen;

l. voorwerpen waarover tijdens of kort na de vei­ling een ge­schil gerezen is, opnieuw in veiling te bren­gen, en een eventuele koopovereenkomst te ontbinden.Artikel 8 betaling/eigendomsoverdracht

8.1 De betaling door de koper van de koopsom in Euro verhoogd met veilingkosten, andere kosten, waaronder indien van toepassing, het verschuldigd volgrecht, en even­tuele BTW, één en ander als door de veilinghouder vast te stellen, moet vóór de aflevering van de gekochte voor­werpen plaatsvin­den en bin­nen de door de veilinghouder te stellen termijn, zonder dat kor­ting of verrekening is toegestaan, een en ander tenzij anders is overeengekomen.8.2 Een beroep op de zogenaamde margeregeling kan uitsluitend worden gedaan indien vooraf aan de veiling aan alle terzake geldende voorschriften is voldaan onder andere met betrekking tot de inkoop­verklaring. Zulks ter uitsluitende beoor­deling van de veilinghouder.8.3 De eigendom van de voorwerpen gaat niet eerder over dan na volledi­ge betaling van de koopsom en in geval van niet-tijdige betaling niet eerder dan na volledige betaling van de koopsom inclusief de in artikel 9 genoemde kosten.Artikel 9 niet-tijdige betaling

9.1 Bij niet-tijdige betaling zal de veilinghouder aan de koper rente in rekening mogen brengen gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 3% dan wel - naar keuze van de veilinghouder - 1% per maand, te rekenen vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken. Tevens komen alle gerechtelijke en buiten­gerech­te­lijke kosten voor rekening van de nalatige koper, welke kosten worden begroot op 15% van de koopsom vermeerderd met de veilingkosten met een minimum van € 250 (zegge: tweehonderdvijftig Euro), onverminderd het recht om de werkelijke kosten te verhalen.9.2 De veilinghouder heeft tevens het recht om, indien de koper de betalingstermijn overschrijdt en daardoor van rechtswege in verzuim is, de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden. Even­tuele gedeeltelijke betalin­gen vervallen in geval van ontbinding bij wijze van vergoeding van schade aan de veiling­houder die tevens het recht heeft de volledige schade, zoals een mindere op­brengst, en kosten op de koper te verhalen en het ge­veil­de onmiddellijk of later te herveilen of uit de hand te verkopen. De nalatige koper kan geen aan­spraak maken op een eventuele meerop­brengst.Artikel 10 ophaaltermijn

10.1 De koper is verplicht de gekochte voorwerpen tot zich te nemen en af te (laten) halen binnen de door de veiling­houder aan te geven termijn. Behoudens het recht van de veilinghouder een kortere of langere termijn aan te geven geldt als uiterlij­ke ophaaltermijn, een termijn van vijf werkdagen na de laatste veilingdag.10.2 Bij nalatigheid van de koper het gekochte af te nemen en op te (laten) halen binnen de gestelde ter­mijn is de koper van rechtswege in verzuim en is het gestelde in artikel 9 van overeenkomsti­ge toepassing. Tevens heeft de veiling­houder het recht het gekochte voor rekening en risico van de koper in opslag te geven, waarbij vervoerskosten en het daaraan ver­bonden risico eveneens ten laste van de koper komen.Artikel 11 onverkochte voorwerpen

11.1 Indien een voorwerp ter veiling onverkocht blijft, heeft de veilinghouder gedurende een periode van tien dagen na de veiling het recht doch nimmer de plicht het onverkochte voorwerp als­nog te verkopen tenzij anders overeengekomen met de inbrenger.11.2 De veilinghouder zal een dergelijke verkoop na vei­ling ("aftersale") alleen aangaan indien die verkoop kan geschieden voor een prijs die resulteert in een bedrag dat minimaal gelijk is aan de netto verkoop­opbrengst waarop de verkoper recht zou hebben ge­had indien het voorwerp voor de voor deze veiling geldende limiet zou zijn verkocht, zulks tenzij een an­dere regeling met verkoper wordt overeenge­komen.11.3 Een aankoop door een koper in de zin van dit artikel geldt als aankoop ter veiling waarop deze algemene voor­waarden onverkort van toepassing zullen zijn.Artikel 12 aansprakelijkheid veilinghouder

12.1 De veilinghouder is nimmer aansprakelijk voor scha­de ontstaan aan schilderijlijsten, overige om­lijstingen en al wat daar­van deel uitmaakt zoals glas­platen, passe-partouts etc., behoudens het geval dat de schade is ver­oorzaakt door opzet of bewuste roeke­loosheid van de veiling­houder en/of door hem inge­schakelde hulp­personen of personeels­leden.

12.2 In geen geval is de veilinghouder aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg-, vermogens- en/of indirecte schade.12.3 De veilinghouder is nimmer aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van schade iemand over­komen in of nabij de gebouwen of terreinen waar gele­genheid is tot inbreng, opslag of bezichtiging, waar de veiling plaats heeft of waar de verkochte goederen worden afge­haald, be­houdens het geval dat de schade is ver­oorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de veilinghouder en/of door hem ingeschakelde hulp­personen of personeels­leden en/of behou­dens voor zover door een verzekering van de veiling­houder gedekt.12.4 Het betreden van de gebouwen of terreinen ge­schiedt op eigen risico.Artikel 13 foto's en illustraties

13.1 De veilinghouder is gerechtigd alle ter verkoop aange­boden voorwerpen te fotograferen, te illustreren of anderszins in beeld te brengen en af te (doen) beelden op welke wijze dan ook, zowel voor, tijdens als na de veiling, rekeninghoudende met geldende wettelijke bepalingen. De veilinghouder behoudt het auteursrecht op al deze afbeeldingen.Artikel 14 diversen

14.1 Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van één der bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de gel­digheid van de overige bepalingen onverlet. In het geval één of meer bepalingen nietig, vernietigd of onver­bindend zijn, worden tussen koper en veiling­houder vervangen­de bepalingen overeengekomen die wel geldig zijn en die het meest de inhoud en strekking van de nietige, vernietigde of onverbindend gebleken bepaling(en) be­nade­ren.14.2 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Neder­lands recht van toepassing.14.3 Alle geschillen terzake van, voortvloeiende uit of ver­­band­­houdende met een tussen de veilinghouder en de koper gesloten koop­overeen­komst, de totstand­koming van een koopovereen­komst of deze algemene voor­waarden worden uitsluitend ter beslechting voor­gelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de veilinghouder, tenzij uit de wet anders voortvloeit en be­houdens het recht van de veilinghouder om het ge­schil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het arrondisse­ment van de koper.Federatie Taxateurs Makelaars Veilinghouders in roerende zaken, 2016.

Het auteursrecht is uitdrukkelijk voorbehouden. Overname en hante­ring van deze voorwaarden is alleen aan de leden van voormel­de Federatie toege­staan.

Shipping Terms

We do not ship