Loading Spinner

Velimir Chlebnikov (1885 - 1922)

Lot 4144: KHLEBNIKOV, VELIMIR. 1885-1922. KRUCHENYKH, ALEKSEI, editor; & KIRIL ZDANEVICH, illustrator. Neizdannyi Khlebnikov: Khlebnikov v Baku [Unpublished Khlebnikov: Khlebnikov in Baku]. No. XVI. Moscow: Gruppy druzei Khlebnikova, 1930.

Bonhams

June 26, 2013
New York, NY, US

More About this Item


Description

KHLEBNIKOV, VELIMIR. 1885-1922. KRUCHENYKH, ALEKSEI, editor; & KIRIL ZDANEVICH, illustrator. Neizdannyi Khlebnikov: Khlebnikov v Baku [Unpublished Khlebnikov: Khlebnikov in Baku]. No. XVI. Moscow: Gruppy druzei Khlebnikova, 1930.

Request more information