Loading Spinner
Don’t miss out on items like this!

Sign up to get notified when similar items are available.

Lot 904: Robert Panitzsch (1879-1949)

Est: kr0 DKK - kr0 DKKSold:
Svendborg Auktionerne ApSNovember 06, 2022Svendborg, Denmark

Item Overview

Description

Interiør fra herregård eller slot, med kinesisk porcelæn samt malerier, dateret 1920, olie på lærred, 60 x 50, fremstår med hul i lærred

Artist or Maker

Payment & Shipping

Payment

Accepted forms of payment: MasterCard, Visa, Wire Transfer

Shipping

Please contact auction house for information
Shipping company generally used is J H Transport www.43735555.dk

Auction Details

Indbo-, Retro- & Vintageauktion 6. November 2022

by
Svendborg Auktionerne ApS
November 06, 2022, 10:00 AM CET

Tved Grønnevej 4B, Svendborg, 5700, 5700, DK

Terms

Buyer's Premium

30.0%

Bidding Increments

From:To:Increment:
kr0kr99kr10
kr100kr999kr50
kr1,000kr1,999kr100
kr2,000kr9,999kr200
kr10,000+kr500

TERMS & CONDITIONS

1.Budsummen for det købte tillige med 25% I auktionsomkostninger erlægges skadesløst til Svendborg Auktionerne, enten ved tilslaget eller på anfordring. Betalingen er netto kontant, hvis ikke anden aftale er truffet inden auktionen.
2. De genstande, der sælges, modtages af den højstbydende i den stand, hvori de forefindes ved hammerslaget, og henligger fra den tid for købers regning og risiko i enhver henseende. Det købte skal afhentes se- nest dagen efter auktionen. Katalogisering er foretaget efter bedste overbevisning. Der tages forbehold for forkert vægt-, mål-, navne- og aldersangivelse. Beskadigelser er ikke angivet i kataloget. Skulle det købte være en forfalskning, og hvis for os fyldestgørende bevis herfor er ført, er køber berettiget til inden 14 dage at returnere det købte i samme stand.
3. Tvist om højeste bud afgøres ved nyt opråb. Mindste bud og overbuds størrelse beror på ktionarius.
4. Den, der køber til en anden, hæfter som selvskyldnerkautionist. Køber flere i forening, hæfter de solidarisk. De, der indestår for andre, hæfter som selvskyldnerkautionister.
5. Enhver bydende er pligtig til på anfordring under eller efter auktionen at betale kontant, stille den sikkerhed der forlanges, eller udlevere de købte effekter, i sidste tilfælde er den bydende pligtig til at tilsvarer det ved nyt bortsalg ved auction fremkomne tab, uden at have adgang til det mulige overskud. Køberen erholder ikke i noget tilfælde ejendomsretten over effekterne, forinden købesummen er betalt.
6. Udebliver betalingen over forfaldstid, har inkassator ret til udpantning hos skyldneren såvel for auktionsbeløbet med renter deraf, 2% pr. Måned fra forfaldsdagen, indtil betalingen sker, som for omkostninger ved udpantningsbegæringen, derunder salær for rekvisitionen. Foretrækker inkassator søgsmål, er skyldneren såvel købere som kautionister, pligtige at lide tiltale og dom til betaling af auktionsbeløbet med renter og omkostninger.
7. Kunstnerafgift til Copy-Dan CD. Ifølge ophavsretslovens § 25a skal der opkræves 5% i følgeretsvederlag kunstnerafgift af hammerslags-prisen med tillæg af auktionsomkostninger på 20%, på værker af alle nyere danske og visse udenlandske kunstnere. Disse værker er mærket CD for Copy-Dan udfor katalognummeret. Følgeretsvederlaget opkræves af Svendborg Auktionerne på vegne af kunstnernes organisation Copy-Dan, for de kunstværker, der er omfattet af loven. Der skal ikke svares Copy-Dan afgift, såfremt det enkelte kunstværk koster under 1.863 kr. i hammerslagspris

THIS ENGLISH TRANSLATION IS PROVIDED AS A COURTESY ONLY. WE CAN NOT GUARANTEE THAT ALL THE INFORMATION IS CORRECT, PLEASE CONTACT THE AUCTION HOUSE IF YOU REQUIRE FURTHER CLARIFICATION:
1. The buyer shall pay the price at which a lot is knocked down by the auctioneer to the buyer ("the hammer price") together with a premium of 25% of the hammer price.
2. The highest bidder is the buyer. If a dispute is raised during the auction the auctioneer has absolute authority to settle it or re-offer the item. Svendborg Auktionerne will endeavour to accurately describe each lot. The auctioneer does not guarantee the weight, measurements, name or age. Damage is not indicated in the catalogue. Please refer to the auctioneer for a condition report. Should the lot be deemed a forgery, adequate proof must be submitted. In this case the buyer is entitled to 14 days to return the item(s) in the same condition for a refund.
3. Any disputes on the amount of the highest bid are decided at the sole discretion of the auctioneer. Starting bids and bid increments are also at the sole discretion of the auctioneer.
4. When a buyer is acting as an agent for another person. This buyer is jointly responsible for payment of the item.
5. The buyer may be required to pay down during the auction of the sale the whole or any part of the total sum due. If the buyer fails to do this the item may be offered again immediately at the sole discretion of the auctioneer.
Immediately following the sale, the buyer shall give his name and permanent address and pay the auctioneer the total sum due. They buyer shall at his own expense pick the item up or arrange for shipment by a shipping company of their choosing.
The buyer has no right to ownership until the full amount has been paid.
6. If the buyer fails to pay the auctioneer reserves the right to charge a 2% late charge per month from the sale date until the payment is made. Both buyers and agents may incur legal action by a debt collection agency to cover the original amount plus interest and any other costs incurred.
7. Copy - Dan or Artist Resale Right according to the Copyright Act 25a shall be charged at 5% of the hammer price plus the buyer's premium of 20% on all works by Danish and some foreign artists. The works are marked CD in the item description. This is the royalty charged by Svendborg Auktionerne on behalf of the artist's organisation Copy-Dan for the works of art covered by the law. This does not apply to works priced under 1863 DKK.

Shipping Terms

Please contact auction house for information
Shipping company generally used is J H Transport www.43735555.dk