Loading Spinner
Don’t miss out on items like this!

Sign up to get notified when similar items are available.

Lot 109: Weijns, Jan Harm (1864-1945) 'Housing in landscape',

Est: €160 EUR - €220 EURSold:
Veilinghuis OmniaOctober 05, 2021Hoogezand, Netherlands

Item Overview

Description

Weijns, Jan Harm (1864-1945) "Enclosure in landscape", signed in full l.r., oil/canvas, h 36 x w 47 cm.

Artist or Maker

Payment & Shipping

Accepted forms of payment: Paypal, Wire Transfer

Shipping

Shipping goods is the responsibility of the buyer!

· It is still advisable to pick up large and fragile items themselves.

· The auction uses appropriate packaging. The goods are shipping by carefully packed by the staff of the auction. The packaging may be related to the specific dimensions take some time (sometimes to be found or made for suitable packaging).

· However, shipment of goods is at all times the risk of the purchaser. Glassware, ceramics and paintings / prints (painted on canvas and glass) are not suitable for shipment. For this money a big risk for injury.

· The packages are in agreement with the buyer sent at an agreed time.

· The goods can only be dispatched once payment on our bank account. The purchased goods can be sent only at the risk of the recipient. Auction Omnia is in no way responsible for the packing and shipping of purchases and can not be held liable.

Shipping Companies assume no responsibility for breakage and damage.
The insurance of the value of the package referred to below are only valid in the case that the packet is lost during transmission!

· Many shipping companies close insuring jewelry, art and collectibles from their insurance service

· The shipping costs are to be met simultaneously with the payment of the lots.


Large and / or heavy objects (such as furniture, sculptures, etc) you should get yourself within (have) off period set by the auction (see the auction sales).


Payment for purchased goods
The goods must obviously be paid before they can be sent - you can transfer the amount to our account:


Veilinghuis Omnia, Slochterstraat 107, 9611 CN Sappemeer, Nederland.

Bankaccount/IBan NL52SNSB0908221959 / SWIFT: SNSBNL2A

Auction Details

Auction 179 #1 Sale Arts, Antiques & Collectibles

by
Veilinghuis Omnia
October 05, 2021, 07:00 PM CET

Kastanjeweg 6, Hoogezand, Groningen, 9603 DE, NL

Terms

Buyer's Premium

33.0%

Bidding Increments

From:To:Increment:
€0€49€5
€50€199€10
€200€499€25
€500€999€50
€1,000€1,999€100
€2,000€3,999€200
€4,000+€500

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden
Geldende bij de aankoop in veiling van roerende zaken. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel met ingang van 31 mei 2016 onder nummer 40530226

Artikel 1 toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderdelen van de relatie tussen de veilinghouder en de koper waaronder die betreffende koop, verkoop, bemiddeling, waardering, beoordeling, taxaties, catalogisering, bewaring en overige diensten. Onder koper wordt mede de aspirant koper verstaan die deelneemt aan de veiling ongeacht of deze in persoon biedt, per telefoon, door achterlating van een schriftelijke of mondelinge biedopdracht, elektronisch of door middel van het internet en ongeacht of een koopovereenkomst tot stand komt.

1.2 Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien en voorzover uitdrukkelijk schriftelijk door de veilinghouder aanvaard.

1.3 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden wordt aan de veilingbezoekers kenbaar gemaakt door publicatie in de catalogus voorafgaande aan de veiling en/of mededeling voorafgaand aan de veiling en/of vermelding via internet/op de website van de veilinghouder. Een ieder die aan een veiling deelneemt geeft daardoor te kennen de toepasselijkheid van deze voorwaarden volledig te aanvaarden.

Artikel 2 informatie-/onderzoeksplicht
2.1 Omschrijvingen in de catalogus en alle schriftelijke of mondelinge inlichtingen worden door de veilinghouder en zijn personeel naar beste weten verstrekt.

2.2 De koper dient vóór de koop de staat en de beschrijving van een voorwerp in de catalogus of kavellijst ten eigen genoegen nauwkeurig en deskundig te (laten) inspecteren en een eigen oordeel te vormen over de mate waarin het voorwerp overeenkomt met de beschrijving ervan en de koper dient waar redelijkerwijs nodig of gewenst onafhankelijk advies van deskundigen in te roepen, terwijl de koper niet op illustraties in de catalogus dient af te gaan. Indien in de catalogus bepaalde gebreken of onvolkomenheden zijn vermeld, beoogt dat een indicatie te zijn die niet uitputtend is en waaraan de koper geen rechten kan ontlenen.

2.3 De veilinghouder kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de juistheid van de beschrijving in de catalogus of op andere wijze kenbaar gemaakt, van materialen zoals bijvoorbeeld houtsoorten, stoffen, legeringen, aardewerk, porselein en diamant, een en ander met uitzondering van edele metalen. De veilinghouder aanvaardt alleen aansprakelijkheid voor onjuiste omschrijvingen voor zover voorzien in artikel 6 van deze voorwaarden.

Artikel 3 bieden
3.1 De koper kan in persoon bieden. Tevens is het de koper mogelijk per telefoon te bieden, of door achterlating van een schriftelijke biedopdracht. Andere biedmethoden, bijvoorbeeld elektronische of door middel van het internet of mondelinge biedopdrachten, staan alleen ter beschikking indien deze uitdrukkelijk door de veilinghouder worden aangeboden.

3.2 Schriftelijke biedopdrachten dienen ondubbelzinnig en duidelijk te zijn en naar het oordeel van de veilinghouder tijdig genoeg voor de aanvang van de veilingzitting door de veilinghouder te zijn ontvangen. Indien er meerdere schriftelijke biedopdrachten door de veilinghouder worden ontvangen waarbij de te bieden bedragen gelijk zijn en deze biedingen ter veiling de hoogste biedingen op het voorwerp zijn, wordt het voorwerp verkocht aan de persoon wiens bieding door de veilinghouder het eerst is ontvangen.

3.3 Biedopdrachten hoeven slechts te worden uitgevoerd indien de veilinghouder redelijkerwijs daartoe gelegenheid heeft en de veilinghouder heeft te allen tijden het recht van het voeren van een biedopdracht af te zien.

3.4 Indien koper telefonisch of -indien mogelijk- elektronisch of via internet wil bieden, dient dit uiterlijk 24 uur voor de veiling schriftelijk met de veilinghouder te worden overeengekomen. Afwijking van deze termijn kan alleen met uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de veilinghouder.

3.5 De veilinghouder sluit steeds iedere aansprakelijkheid ter zake van het om welke redenen dan ook niet slagen van een telefonische bieding uit, evenals het om welke redenen dan ook niet slagen van een schriftelijke bieding, elektronische bieding of bieding door middel van het internet.

Artikel 4 totstandkoming koopovereenkomst
4.1 De koop komt tot stand bij definitieve toewijzing. Van definitieve toewijzing is sprake wanneer de veilinghouder het bod van de koper heeft geaccepteerd dan wel het voorwerp aan de koper heeft toegeslagen.

4.2 Alle voorwerpen worden verkocht in de toestand waarin zij zich op het ogenblik van toewijzing be-vinden. Wezenlijke wijzigingen in de toestand die blijken na verschijning van de catalogus en/of het tonen op de kijkdagen en/of op het internet waaronder ernstige beschadiging of breuk, of herroeping van de omschrijving van een voorwerp in de catalogus en/of het internet zullen voorafgaand aan de verkoop worden medegedeeld. Na een dergelijke mededeling (bijvoorbeeld in een "sale room notice") kunnen aan de oude omschrijving geen rechten worden ontleend.

Artikel 5 verplichtingen koper
5.1 De koper dient zich op eerste verzoek van de veilinghouder te legitimeren.

5.2 De koper wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht en is aansprakelijk voor betaling zonder zich op een lastgever te kunnen beroepen.

5.3 De rechten en plichten uit hoofde van de koop-overeenkomst en deze algemene voorwaarden komen uitsluitend toe aan de koper en kunnen door deze niet aan derden worden overgedragen.
Artikel 6 terugnameverplichting veilinghouder
6.1 Tenzij uitdrukkelijk voor bepaalde voorwerpen in de catalogus of kavellijst uitgesloten, is - onverminderd de artikelen 2 en 4.2 - de veilinghouder bereid een geveild voorwerp tegen gelijktijdige restitutie van de in rekening gebrachte koopprijs en veilingkosten terug te nemen, indien de koper binnen een periode van zes weken na de verkoop ten genoegen van de veilinghouder bewijst dat het geveilde zulke ernstige verborgen gebreken vertoont of de verstrekte omschrijving zo onjuist is, dat indien deze gebreken of de juiste omschrijving aan de koper op het ogenblik van toewijzing bekend waren geweest, hij van de koop zou hebben afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs gekocht zou hebben. Dit geldt niet indien de gebreken alleen de conditie van het voorwerp betreffen (zoals bijvoorbeeld slijtage en restauraties). De veilinghouder is niet bereid tot terugname indien de omschrijving in de catalogus voorafgaande aan of tijdens de veiling werd herroepen en de juiste omschrijving mondeling of schriftelijk aan het publiek werd medegedeeld.

6.2 De bereidheid tot terugname vervalt ook als de koper het geveilde niet kan teruggeven in dezelfde staat als waarin het zich bij toewijzing bevond, zulks ter beoordeling van de veilinghouder.

Artikel 7 rechten veilinghouder en veilingmeester
7.1 De veilinghouder en de veilingmeester die leiding geeft aan de veiling behouden zich de volgende rechten voor:
a. zonder opgave van redenen personen als bieder of koper te weigeren;
b. te allen tijde wijziging te brengen in de orde van verkoop;
c. voorwerpen te doen uitvallen of toe te voegen;
d. kopen te combineren of te splitsen;
e. kopen niet te gunnen of op te houden;
f. vergissingen bij biedingen en toewijzing te herstellen, of een koop ongedaan te maken zonder dat een bieder van vergissingen gebruik mag maken en zich in dat geval op een totstandgekomen koopovereenkomst mag beroepen;
g. na toewijzing onmiddellijk gehele of gedeeltelijke betaling te vorderen, terwijl bij weigering of onmacht van betaling de veilinghouder en de veilingmeester het recht hebben de koopovereenkomst ongedaan te maken en daarna het betreffende voorwerp te herveilen en het bod van de nalatige bieder niet weer aan te nemen;
h. indien de koper weigert op eerste verzoek volledige naam en adres aan de veilinghouder bekend te maken en daarop betrekking hebbende legitimatie te tonen, de koopovereenkomst te ontbinden en te herveilen;
i. voorwerpen niet over te schrijven van de rekening van de oorspronkelijke koper op die van een ander;
j. gedurende de veiling geen voorwerpen af te geven;
k. namens kopers of verkopers biedingen uit te brengen;
l. voorwerpen waarover tijdens of kort na de veiling een geschil gerezen is, opnieuw in veiling te brengen, en een eventuele koopovereenkomst te ontbinden.

Artikel 8 betaling/eigendomsoverdracht
8.1 De betaling door de koper van de koopsom in Euro verhoogd met veilingkosten, andere kosten, waaronder indien van toepassing, het verschuldigd volgrecht, en eventuele BTW, één en ander als door de veilinghouder vast te stellen, moet vóór de aflevering van de gekochte voorwerpen plaatsvinden en binnen de door de veilinghouder te stellen termijn, zonder dat kor-ting of verrekening is toegestaan, een en ander tenzij anders is overeengekomen.

8.2 Een beroep op de zogenaamde margeregeling kan uitsluitend worden gedaan indien vooraf aan de veiling aan alle terzake geldende voorschriften is voldaan onder andere met betrekking tot de inkoopverklaring. Zulks ter uitsluitende beoordeling van de veilinghouder.
8.3 De eigendom van de voorwerpen gaat niet eerder over dan na volledige betaling van de koopsom en in geval van niet-tijdige betaling niet eerder dan na volledige betaling van de koopsom inclusief de in artikel 9 genoemde kosten.


?
Artikel 9 niet-tijdige betaling
9.1 Bij niet-tijdige betaling zal de veilinghouder aan de koper rente in rekening mogen brengen gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 3% dan wel - naar keuze van de veilinghouder - 1% per maand, te rekenen vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken. Tevens komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de nalatige koper, welke kosten worden begroot op 15% van de koopsom vermeerderd met de veilingkosten met een minimum van € 250 (zegge: tweehonderdvijftig Euro), onverminderd het recht om de werkelijke kosten te verhalen.

9.2 De veilinghouder heeft tevens het recht om, indien de koper de betalingstermijn overschrijdt en daardoor van rechtswege in verzuim is, de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden. Eventuele gedeeltelijke betalingen vervallen in geval van ontbinding bij wijze van vergoeding van schade aan de veilinghouder die tevens het recht heeft de volledige schade, zoals een mindere opbrengst, en kosten op de koper te verhalen en het geveilde onmiddellijk of later te herveilen of uit de hand te verkopen. De nalatige koper kan geen aanspraak maken op een eventuele meeropbrengst.

Artikel 10 ophaaltermijn
10.1 De koper is verplicht de gekochte voorwerpen tot zich te nemen en af te (laten) halen binnen de door de veilinghouder aan te geven termijn. Behoudens het recht van de veilinghouder een kortere of langere termijn aan te geven geldt als uiterlijke ophaaltermijn, een termijn van vijf werkdagen na de laatste veilingdag.

10.2 Bij nalatigheid van de koper het gekochte af te nemen en op te (laten) halen binnen de gestelde termijn is de koper van rechtswege in verzuim en is het gestelde in artikel 9 van overeenkomstige toepassing. Tevens heeft de veilinghouder het recht het gekochte voor rekening en risico van de koper in opslag te geven, waarbij vervoerskosten en het daaraan verbonden risico eveneens ten laste van de koper komen.

Artikel 11 onverkochte voorwerpen
11.1 Indien een voorwerp ter veiling onverkocht blijft, heeft de veilinghouder gedurende een periode van tien dagen na de veiling het recht doch nimmer de plicht het onverkochte voorwerp als-nog te verkopen tenzij anders overeengekomen met de inbrenger.

11.2 De veilinghouder zal een dergelijke verkoop na veiling ("aftersale") alleen aangaan indien die verkoop kan geschieden voor een prijs die resulteert in een bedrag dat minimaal gelijk is aan de netto verkoopopbrengst waarop de verkoper recht zou hebben gehad indien het voorwerp voor de voor deze veiling geldende limiet zou zijn verkocht, zulks tenzij een andere regeling met verkoper wordt overeengekomen.

11.3 Een aankoop door een koper in de zin van dit artikel geldt als aankoop ter veiling waarop deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing zullen zijn.

Artikel 12 aansprakelijkheid veilinghouder
12.1 De veilinghouder is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan aan schilderijlijsten, overige omlijstingen en al wat daarvan deel uitmaakt zoals glasplaten, passe-partouts etc., behoudens het geval dat de schade is ver-oorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de veilinghouder en/of door hem inge-schakelde hulppersonen of personeelsleden.
12.2 In geen geval is de veilinghouder aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg-, vermogens- en/of indirecte schade.


?
12.3 De veilinghouder is nimmer aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van schade iemand overkomen in of nabij de gebouwen of terreinen waar gelegenheid is tot inbreng, opslag of bezichtiging, waar de veiling plaats heeft of waar de verkochte goederen worden afgehaald, behoudens het geval dat de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de veilinghouder en/of door hem ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden en/of behoudens voor zover door een verzekering van de veilinghouder gedekt.

12.4 Het betreden van de gebouwen of terreinen geschiedt op eigen risico.

Artikel 13 foto's en illustraties
13.1 De veilinghouder is gerechtigd alle ter verkoop aangeboden voorwerpen te fotograferen, te illustreren of anderszins in beeld te brengen en af te (doen) beelden op welke wijze dan ook, zowel voor, tijdens als na de veiling, rekeninghoudende met geldende wettelijke bepalingen. De veilinghouder behoudt het auteursrecht op al deze afbeeldingen.

Artikel 14 diversen
14.1 Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van één der bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In het geval één of meer bepalingen nietig, vernietigd of onverbindend zijn, worden tussen koper en veilinghouder vervangende bepalingen overeengekomen die wel geldig zijn en die het meest de inhoud en strekking van de nietige, vernietigde of onverbindend gebleken bepaling(en) benaderen.

14.2 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.3 Alle geschillen terzake van, voortvloeiende uit of verbandhoudende met een tussen de veilinghouder en de koper gesloten koop-overeenkomst, de totstandkoming van een koopovereenkomst of deze algemene voor-waarden worden uitsluitend ter beslechting voor-gelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de veilinghouder, tenzij uit de wet anders voortvloeit en behoudens het recht van de veilinghouder om het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het arrondissement van de koper.

Federatie Taxateurs Makelaars Veilinghouders in roerende zaken, 2016.
Het auteursrecht is uitdrukkelijk voorbehouden. Overname en hantering van deze voorwaarden is alleen aan de leden van voormelde Federatie toegestaan.
?
Order of sale of Auction House Omnia

The following special terms and conditions apply in addition to the general terms and conditions.

The following terms are defined as follows in the auction terms and conditions:
Auction company: Auction House Omnia
Auctioneer: The person conducting the auction on behalf of Auction House Omnia.
Auction: The public sale of moveable property.
Lot: Movable item(s) which are auctioned under a number.
Bid: Amount offered by a bidder by bidding.
Bidder: The person who makes a bid at the auction.
Buyer: The person who has registered at the auction house and is designated by the auctioneer as the highest bidder.
Hammer/purchase price: The amount for which the lot has been appropriated to the buyer, excluding premiums.

1. The sale is made in cash with a premium of 25% (incl. all taxes).
• Bidding through Auction House Omnia's internet system is a service for which 5% additional premiums are charged.
• Bidding through Invaluable's internet system is a service for which 5% additional premiums are charged.

2. The buyer is supposed to buy for his own account and can therefore not appeal to an order. Once a buyer has made a bid, it cannot be withdrawn. A bid is therefore irrevocable. There are no possibilities to cancel the purchase free of charge.

3. The highest bidder is the buyer. The auctioneer has the absolute right to make a decision in the event of a disagreement between two or more bidders. The auctioneer reserves the right to split or join lots. In the event of errors, the auctioneer has the right to rectify. The auctioneer has the right to refuse a bid without stating reasons.

4. Information on lots/obligation to inspect: All lots are sold at once and in the as-is state at the time of appropriation. The risk transfers to the buyer as soon as the goods have been assigned to the buyer.
• Descriptions in the catalogue and all written or verbal information are provided by the auctioneer and his staff to the best of his knowledge.
• The buyer must, prior to the purchase, carefully and with expertise inspect or cause to inspect the condition and description of an item in the catalogue or lost list and form his own opinion as to the extent to which the item corresponds to its description and the buyer should, where reasonably necessary or desired, seek independent advice from experts, while the buyer should not rely on illustrations in the catalogue. If certain defects or imperfections are stated in the catalogue, this is intended to be an indication that is not exhaustive and which the buyer cannot derive any rights from.
• The auctioneer cannot be held liable for the accuracy of the description in the catalogue or disclosed in any other manner, of materials such as types of wood, fabrics, alloys, earthenware, porcelain and diamond, with the exception of precious metals. This also applies to the stated dimensions and any damage.
• The auctioneer does not bear any liability for damage to picture frames, other frames and everything part of it, such as glass plates, passe-partouts, etc., unless the damage was caused by intent or deliberate recklessness of the auctioneer and/or by its assistants or employees.
• After allocation, the buyer is responsible for the purchased item. The auctioneer bears no liability for any damage that occurs after allocation. The auctioneer furthermore bears no liability for loss or damage due to shipment. After allocation, the purchased items are no longer insured by the Auction House Omnia.

5. The auctioneer will execute orders from those who cannot attend the sale free of charge. In the case of equal orders, the first client takes precedence. Orders without limit are not accepted. The processing of bids is a service provided by auction house Omnia. No rights can be derived from this.
• Bidders must have received a written amply in time before the start of the auction. With respect to the online bidding system a closing time of 15.00 applies for the relevant auction session. The auctioneer has the right at all times to refrain from conducting a bidding order.
• The bidders who cannot attend the sale will be notified in writing by email when a successful purchase has been made.

6. Clients and attendees may presume that the auctioneer has mentioned the target price in the catalogue.
• The lots are started at the starting price, approximately 70% of the lowest stated target price, as indicated in the catalogue.
• Clients and attendees may presume that the auctioneer will set the bidding increments as follows:
up to€ 50,- by € 5,-;
from € 50,- to € 200,-; by € 10,-;
from € 200,- to € 500,- by € 25,-;
from € 500,- to € 1.000,- by € 50,-;
from € 1000,- to € 2000,- by € 100,-;
from € 2000,- to € 4000,- by € 200,-;
from € 4000,00 by € 500,-

7. In all cases, sellers have the right of not awarding the item. Awarding will take place after the auction has closed, unless circumstances delay this process.

8. Invoice and payment:
After the auction (and awarding) closes, the buyers will receive an invoice with the total purchase price.
• Auction House Omnia uses your purchase invoice as verification. You must take this with you when collecting and paying for the goods.
• Payment must be made within 5 days after the end of the auction, stating the purchase number and the name of the buyer, unless otherwise agreed with the auctioneer. The auctioned objects only become the property of the buyer after full payment.
• The following payment methods are accepted:
o Cash or debit-card payment
o Bank transfer; please note: any transfer or bank fees are borne by the buyer.
o Paypal; transfer or bank charges are borne by the buyer (5% of the hammer amount + premiums). Please allow for possible currency costs. Payments via Paypal can be made via: [email protected]

?
Late payment: in the case of failure of payment, the auctioneer is entitled to one of the following options:
• Hand over his claim for collection, the costs incurred thereby will be borne by the buyer;
• Unpaid lots will be put up for auction again, with a possible lower yield being borne by the defaulting buyer.

9. Collection period: the purchased items must be collected after the auction session within the applicable time limit and from the address stated on the website and in the catalogue
• Up to 30 minutes after each auction session.
• Wednesday mornings between 9.30 am and 11.30 am.
• Thursday afternoons between 1.30 pm and 4 pm.
• Saturday afternoons between 1.30 pm and 4 pm.

No goods are issued during the auction.

• Written bidders are informed by e-mail or telephone when purchasing goods.
• All goods must be collected no later than 4 pm on Saturdays!
• Buyers who exceed this period can be charged a sum of € 50 per calendar day for transport and storage costs, regardless of the amount of the invoice.
• The buyer is obliged to take possession of the purchased items within five workdays after the auction (subject to the right of the auctioneer to stipulate a shorter or longer term).
• In the event of failure on the part of the buyer to take the purchased item and to collect it (or cause it to be collected) within the specified period, the buyer is legally in default and the provisions of article 9 apply accordingly. The auctioneer also has the right to store the purchased item at the expense and risk of the buyer, whereby transport costs and the associated risk are also borne by the buyer.
• The right of ownership expires if the buyer has not collected the purchased item after 2 months, regardless of whether the purchase amount due has been paid, unless otherwise agreed with the auctioneer.

10. Shipping: the dispatch of purchased goods is a service that is offered under certain conditions.
• Dispatch of purchased lots is at the risk and expense of the buyer, and takes place after full payment of the invoice for purchase and shipment (materials, postage). Shipment takes place by registered mail and includes insurance. Filing complaints for loss or damage at the auction house is not possible!
• For lots or goods with the mention 'damaged, flakes or any other defects' in the catalogue, no claim can be made for damage.
• Goods are packaged as thoroughly and carefully as possible. However, the method of packaging cannot be claimed under any circumstances, unless in case of gross negligence. Reimbursement is only possible in the event of loss of the package or damage due to transport by the shipping company.
• Before shipping, we request that you send the correct shipping address by e-mail. Under no circumstances is the auction house liable for shipping to an incorrect address.
• Any purchased goods will only be sent to one address of the buyer (see article 2).
• The buyer must be familiar with any restrictive import conditions of the country concerned. In various countries it is not allowed to import material from endangered species such as, for example, corals, ivory and turtles. Information on this can be obtained from the government of the country in question.

?
11. Consequences of technical failure.
By registering, a buyer/user declares that he/she is aware of and agrees with the special circumstances of an auction and the associated possibility of technical imperfections that may occur.
• Auction House Omnia makes every effort to prevent failure of the auction site due to technical malfunctions in the hardware or software of the auction site or, if it should fail, to rectify the malfunction as quickly as possible. The auction house does not bear any responsibility for malfunctions of other providers of (online) services with bidding facilities Auction House Omnia has no control of such software.
• The consequences of a disruption or delay in the auction caused by a technical malfunction or defect in the hardware or software of the auction site, cannot be claimed by the bidders with regard to bids made or planned.
• If, due to a technical malfunction, beyond Auction House Omnia's control, the Auction House Omnia auction site is not or barely accessible during the last 24 hours of the auction due to a technical malfunction, Auction House Omnia reserves the right to extend the auction.

Resale right
The Resale Right was introduced with effect from 1 April 2006 and applies to:
Original works of art made by living artists or those who died after 1942, who are nationals or residents of a country affiliated with the EU or EEA or of a country that grants an equivalent resale right.
Auction House Omnia will recover the legally required Resale Fee payment from the buyer and arrange the financial settlement. The resale-right fee is calculated from € 3,000 on the sales price including premium (excluding VAT) and is made up of the following percentages:
> € 3000 ? € 50.000 4%
> €50.000 ? €200.000 3%
> €200.000 ? €350.000 1%
> €350.000 ? €500.000 0,5%
> €500.000 0,25%
(to a maximum of € 12,500)
For further details about the resale right, please refer to Stichting Pictoright: https://pictoright.nl/


Distance Selling Act:
The Distance Selling Act does not apply to the services of the online auctions of Auction House Omnia. This is a public auction with the service of online bidding. For the buyer, this means that, in addition to the ability to bid online, you will be given the opportunity to attend the auction in person at our auction location; Albert Plesmanlaan 1-P, 9611 TJ in Kolham.

In order to use this opportunity, you must register at least 3 workdays before the closing of the relevant auction at: [email protected]. You must also register for this time (or have yourself registered) as a client. You will then receive a confirmation by e-mail and a client number as well as the time you need to be at the auction location.

Shipping Terms

Shipping goods is the responsibility of the buyer!

· It is still advisable to pick up large and fragile items themselves.

· The auction uses appropriate packaging. The goods are shipping by carefully packed by the staff of the auction. The packaging may be related to the specific dimensions take some time (sometimes to be found or made for suitable packaging).

· However, shipment of goods is at all times the risk of the purchaser. Glassware, ceramics and paintings / prints (painted on canvas and glass) are not suitable for shipment. For this money a big risk for injury.

· The packages are in agreement with the buyer sent at an agreed time.

· The goods can only be dispatched once payment on our bank account. The purchased goods can be sent only at the risk of the recipient. Auction Omnia is in no way responsible for the packing and shipping of purchases and can not be held liable.

Shipping Companies assume no responsibility for breakage and damage.
The insurance of the value of the package referred to below are only valid in the case that the packet is lost during transmission!

· Many shipping companies close insuring jewelry, art and collectibles from their insurance service

· The shipping costs are to be met simultaneously with the payment of the lots.


Large and / or heavy objects (such as furniture, sculptures, etc) you should get yourself within (have) off period set by the auction (see the auction sales).


Payment for purchased goods
The goods must obviously be paid before they can be sent - you can transfer the amount to our account:


Veilinghuis Omnia, Slochterstraat 107, 9611 CN Sappemeer, Nederland.

Bankaccount/IBan NL52SNSB0908221959 / SWIFT: SNSBNL2A