Collonial Collectables

by Dunbar Sloane
February 20, 2013 10:00 AM NZST
Wellington, NZ

1328 Lots

41: Seven Vict Tiles
Est: NZ$0 - NZ$0
43: RDC Imari Plate
Est: NZ$0 - NZ$0
60: Limoges Comport
Est: NZ$0 - NZ$0
61: Six Spode Plates
Est: NZ$0 - NZ$0
63: Four Dog Ornaments
Est: NZ$0 - NZ$0
85: 5pces Torquay ware
Est: NZ$0 - NZ$0
86: Nine Asstd Mugs
Est: NZ$0 - NZ$0
170: Asstd NZ Pottery
Est: NZ$0 - NZ$0
171: Asstd NZ Pottery
Est: NZ$0 - NZ$0
173: Asstd NZ Pottery
Est: NZ$0 - NZ$0
177: Kaiser B&W; vase
Est: NZ$0 - NZ$0
190: RD Figure, Ivy
Est: NZ$0 - NZ$0
199: Amphora Vase
Est: NZ$0 - NZ$0
200: Amphora Vase
Est: NZ$0 - NZ$0